Facebook Pixel Academische werkplaats - Hogeschool Gent
Foto Academische werkplaats

Academische werkplaats.

A

Academische werkplaats.

Een academische werkplaats  is een langdurig, formeel samenwerkingsverband tussen E-QUAL en externe partners waarin wordt gewerkt aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en aan innovatie van het (zorg)aanbod in de betrokken sectoren rond een gezamenlijk thema.

De samenwerking vindt plaats op basis van een gemeenschappelijk door E-QUAL en betrokken partners overeengekomen langlopend onderzoeksprogramma. Een dergelijk programma omvat innovatieprojecten waarin wetenschappelijke inzichten worden (door)ontwikkeld, toegepast en bijgesteld op basis van evaluatie. Vaak is een centrale rol weggelegd voor science practitioners, onderzoekers die deels werken in de praktijk, deels werken aan onderzoek in samenwerking met E-QUAL en academische partners. Voorbeelden van activiteiten zijn het verrichten van onderzoek door science practitioners, het inzetten van bachelor en masterstudenten, het organiseren van symposia en studiedagen en het uitwisselen van sprekers voor lezingen, en gastcolleges, het publiceren van rapporten en wetenschappelijke artikelen, het samenwerken m.b.t. opleidingen, …

De coördinatie van de werkplaats zal in principe vanuit E-QUAL ter hand wordt genomen. Alle partners ondertekenen een gezamenlijke intentieverklaring waarbij beoogde doelstellingen gestipuleerd worden. Alle partners hebben een gelijkwaardige inbreng in de formulering en de uitwerking van de doelstellingen. Samenwerkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een contractuele overeenkomst. E-QUAL zal garant staan voor de kwaliteit van de wetenschappelijke activiteiten. Voor de uitvoering van de doelstellingen zal per specifieke activiteit bekeken worden met welke middelen deze kunnen gerealiseerd worden. Specifieke activiteiten met financiële repercussies worden in aparte samenwerkingscontracten vastgelegd. De academische werkplaats wordt aangestuurd door een stuurgroep, voorgezeten door een medewerker van E-QUAL. Onze huidige Academische werkplaats heet ‘Vermaatschappelijking’ (zoals bij de leerstoel, hier werken met een link naar onderstaande tekst)

Academische werkplaats ‘Vermaatschappelijking’
De academische werkplaats ‘vermaatschappelijking’  wordt opgericht in het voorjaar 2014. Het thema vermaatschappelijking sluit sterk aan bij de tendensen naar deïnstitutionalisering binnen verschillende sectoren in het werkveld (vb. geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector). Op die manier poogt men mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie en bij te dragen tot de verbinding met de ruimere samenleving. De focus komt hierbij te liggen op het uitbouwen van natuurlijke en professionele netwerken. Vermaatschappelijking is dan ook een proces dat zich binnen de volledige zorgsector voltrekt en vraagt naar een opheffing van de categoriale verschillen in de zorg en een uitbreiding naar andere sectoren (Kwekkeboom, 2004). De werkplaats heeft als doel de academisering van de thematiek vermaatschappelijking te bevorderen. Zij voorziet twee fundamentele doelstellingen: (1) het bevorderen van de uitwisseling van kennis en expertise op het vlak van het thema vermaatschappelijking overheen sectoren en (2) het valideren van bestaande kennis. 
Partners van academische werkplaats zijn o.a. project AZIS, straathoekwerk Gent, UGent, Hogeschool Gent, Stichting Arduin, Netwerk Art. 107, Reach Out… De specifieke doelstellingen in functie van de realisatie van de algemene doelstellingen worden in overleg vastgelegd door de stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elke partner en wordt geleid door dr. Jessica De Maeyer.

In functie van de eerste doelstelling wordt er reeds gedacht aan volgende activiteiten: opstart van een gezamenlijke denktank die regelmatig samenkomt om inhoudelijke thema’s te bespreken, uitschrijven van een onderzoeksproject waarbij de onderzoeksvraag in overleg wordt bepaald. Voor de uitvoering van het onderzoek kan onder meer gedacht worden aan een scientific practitioner, eigen aan het concept academische werkplaats. Een scientific practitioner is een onderzoeker verbonden aan een organisatie in het werkveld en deeltijds vrijgesteld wordt om het onderzoek uit te werken. Deze zal te allen tijde wetenschappelijk ondersteund worden door de academische partners.  In functie van de tweede doelstelling wordt gedacht aan de opstart van een vormingstraject rond vermaatschappelijking waarbij de reeds aanwezige kennis en expertise van de verschillende partners in het ruimere werkveld kan verspreid worden. De output van de academische werkplaats kan onder meer bestaan uit gezamenlijke publicaties, studiedagen, vormingspakketten enz...

Partners: Universiteit Gent, Aanloophuis Poco Loco, AZiS, Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw, Dienst Straathoekwerk Stad Gent, Mobil Gent – Eeklo (Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge), Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Reach Out!/Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Stichting Arduin, Vereniging van Wijkgezondheidscentra, Stefan Van Hove en de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn, Expertisecentrum E-QUAL