Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ASSESSMENT

Afbeelding Assessment

Vervolgonderzoek PVF en QOL

Het vooronderzoek naar de theoretische relaties tussen de persoonsvolgende Financiering (PVF) en kwaliteit van leven (QOL) resulteerde in een theoretisch model en een matrix die in het vervolgonderzoek als basis dienen voor het ontwikkelen van een longitudinaal meetinstrument. Dit meetinstrument zal gebruikt worden om de effecten van PVF op de QOL van personen met een handicap in Vlaanderen te monitoren en evalueren. Het meetinstrument bestaat uit drie onderdelen. Een eerste onderdeel maakt gebruik van bestaande VAPH data op dossierniveau. Op deze wijze kan een procesevaluatie van PVF gebeuren waarbij ook oog is voor de mate waarin er aan de structurele randvoorwaarden is voldaan (toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg, Zorggarantie,…). Een tweede onderdeel vormt de inzet op QOL-outcome indicatoren. De bestaande databank met Vlaamse Regionale Indicatoren (VRI) bevat data over de algemene bevolking en beperkt over personen met een handicap. Bijkomende QOL outcome data over personen met een handicap is nodig om vergelijkingen tussen personen met een handicap en de algemene bevolking mogelijk te maken. Op deze wijze kan er voor algemene QOL stijgingen of dalingen gecorrigeerd worden en de effecten van PVF op de QOL correct geanalyseerd worden. Dit laatste is enkel mogelijk aan de hand van de installatie van een longitudinale survey over PVF en QOL die beide concepten aan elkaar linkt en bevraagd. Deze drie luiken samen vormen het longitudinale meetinstrument waarmee de relaties tussen PVF en QOL gemonitord en geëvalueerd kunnen worden.

Dit extern onderzoek wordt uitgevoerd door Neelke Ferket , Claudia Claes en Jessica De Maeyer (promotoren).

Een brug tussen twee sectoren binnen de Integrale Jeugdhulp: het ontwikkelen en implementeren van een instrument gericht op het meten van levenskwaliteit bij jongeren

In het kader van het realiseren van een kwaliteitsvolle en effectieve jeugdhulpverlening is er de laatste jaren in toenemende mate interesse in Quality of Life (QOL), een uitkomstmaat die rekening houdt met verschillende domeinen en facetten in het leven van jongeren en die aanknopingspunten biedt die meegenomen kunnen worden gedurende het individuele begeleidingstraject. Om de begeleiding te kunnen oriënteren richting een verhoogde QOL is er echter een gedegen (betrouwbaar en valide) instrument nodig dat toelaat om een inschatting te maken van de actuele QOL van jongeren. Tot nog toe bestaat er geen geschikt instrument dat binnen deze sector en bij deze doelgroep hiervoor kan gehanteerd worden en op dit hiaat tracht dit project in te spelen. Het meetinstrument dat ontwikkeld zal worden binnen dit project is een opportuniteit voor onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid om het verhaal van het uitkomstengericht werken binnen de jeugdhulpverlening vanuit een holistisch kader te benaderen. 

Dit vierjarig PWO focusproject is opgestart in oktober 2015 en wordt uitgevoerd door E-QUAL onderzoeker Chris Swerts, Goedele De Nil (projectcoördinator), Claudia Claes (copromotor HoGent) in samenwerking met Wouter Vanderplasschen (copromotor UGent, vakgroep Orthopedagogiek). Partner: UGent vakgroep Orthopedagogiek.

Participatie en kwaliteit van leven van mensen met een beperking (pilootstudie stad Gent)

Dit onderzoeksproject is te kaderen binnen de context van de ‘zorgvernieuwing’ voor personen met een beperking zoals uiteengezet in het nieuwe regeringsakkoord 2014 -2019. Het onderzoek gaat na in welke mate de stad Gent en deelgemeenten vanuit hun beleid en acties rond toegankelijkheid een gelijkwaardig burgerschap nastreven, en mogelijks een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van inwoners met een beperking. Het uiteindelijk doel is om een instrument te ontwikkelen die door de Vlaamse steden en gemeenten gebruikt kan worden om periodiek en systematisch gegevens te verzamelen over de kwaliteit van leven van mensen met een handicap of beperking, de omvang en aard van hun deelname aan de samenleving evenals hun ervaringen en behoeften op dit terrein. Het instrument kan m.a.w. een belangrijk signalerende en beleidsondersteunende functie hebben.
 
Dit project is gefinancierd door de Stad Gent en wordt uitgevoerd door E-QUAL medewerkster Ilse Goethals in nauwe samenwerking met de Stad Gent, Studiedienst van de Vlaamse Regering, UGent vakgroep Orthopedagogiek en de studiecel van het VAPH. 
 

De Werking en effecten van, en nood aan Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’

Het onderzoek is in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en wordt uitgevoerd door de Hogeschool Gent, in samenwerking met Universiteit Gent. Het onderzoek beoogt, via verschillende stappen, een zicht te krijgen op de werking en effecten van, en nood aan Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte handicapspecifieke ondersteuning waarvoor een persoon geen goedkeuring nodig heeft van het VAPH. 
Er zal gebruik gemaakt worden van een ‘mixed methods’ onderzoeksdesign bestaande uit 5 werkpakketten. In het proces van dataverzameling willen de onderzoekers iedere betrokkene (voorzieningen, gebruikers,…) een ‘stem’ geven. Zo zal er een survey-onderzoek uitgevoerd worden bij diensten die RTH aanbieden en bij personen met een handicap en hun context. Daarnaast worden er interviews afgenomen bij personen met een handicap en hun context waarbij er specifiek ingezoomd zal worden op de ervaringen van deze personen. Tenslotte zullen er focusgroepen worden georganiseerd waarbij diverse stakeholders worden bevraagd. 
De studie wordt uitgevoerd door E-QUAL onderzoeker Elke Cole o.l.v. Prof. dr. Claudia Claes en Prof. dr. Stijn Vandevelde.