Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INTERNATIONALISERING

Afbeelding Internationalisering

Training for Inclusion of Ageing people with Disabilities through Exchange (TRIADE)

HOGENT (E-QUAL) is als partner betrokken bij een Erasmus+ project ‘TRIADE’ (2015-2017) dat gecoördineerd wordt door de vzw Den Achtkanter te Kortrijk. Bij dit project zijn organisaties betrokken uit nog vijf andere Europese landen: Spanje, Italië, Nederland, Frankrijk, Zweden.
 
TRIADE beoogt om ‘goede praktijken’ van de verschillende partners uit te wisselen en te analyseren vanuit de mate waarin ze bijdragen tot Quality of Life, de professionaliteit van de medewerkers en een meer inclusieve ondersteuning. Deze oefeningen moeten resulteren in aanbevelingen voor ieder die verantwoordelijk is voor het HR-beleid van organisaties, vorming en training, en in de ontwikkeling van onderwijs curricula. Zowel de formele als de informele zorg worden in de oefeningen meegenomen. 

Het project wordt uitgevoerd via internationale uitwisselingen en overleg van ‘local expert groups’ , die opgericht worden rond elke organisatie. In deze local expert groups worden verschillende stakeholders samengebracht om de uitgewisselde praktijken nader te bespreken en de aanbevelingen uit te werken. Vanuit HOGENT zijn wij medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van tools om de ‘goede praktijken’ in kaart te brengen en om de reflectie omtrent de link met QoL, het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking en transfer naar eigen praktijk mogelijk te maken. E-QUAL medewerkers die bij dit project betrokken zijn: Ilse Goethals, Nico De Witte, Tineke Schiettecat en Jorrit Campens. Download de poster en het finale rapport.

Voorspellende factoren van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking: Resultaten van de ANFFAS-studie Italië

Deze studie werd uitgevoerd bij ANFFAS, de nationale vereniging van families van mensen met een verstandelijke beperking, de grootste vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking in Italië. Zij tellen meer dan 30.000 cliënten. Het onderzoek beschrijft de socio-demografische, klinische en functionele karakteristieken van een representatieve steekproef van voorzieningen in Italië. De formele en informele ondersteuning en ervaren kwaliteit van leven werd in kaart gebracht. E-QUAL werd bij dit onderzoek betrokken omwille van hun expertise m.b.t. het kwaliteit van leven model alsook voor de onderzoeksopzet en de data-analyse.
 
In totaal werden 1285 personen met een verstandelijke beperking in het onderzoek betrokken. Deze respondenten verbleven in 23  verschillende voorzieningen. De invloed van beschikbare ondersteuningsstrategieën, omgevingsfactoren, cliënt karakteristieken, persoonlijke wensen en doelen en ondersteuningsnoden op de huidige kwaliteit van leven werd nagegaan met behulp van regressieanalyses. De analyses tonen aan dat kwaliteit van leven uitkomsten significant verklaard kunnen worden door de ondersteuningsnoden, cliënt karakteristieken, persoonlijke wensen en doelen en in mindere mate door de beschikbaarheid van ondersteuningsstrategieën en omgevingsfactoren. Tevens werd er voor kwaliteit van leven uitkomsten in het algemeen een klein effect gevonden voor ondersteuningsactiviteiten. De resultaten bevestigen dat persoonlijke uitkomsten voorspeld kunnen worden wanneer de beschikbare ondersteuningsstrategieën afgestemd zijn op de ondersteuningsnoden en de wensen en doelen van de mensen met een beperking. Dit onderbouwd het Personal Centered Planning process.
 
Dit doctoraatsonderzoek werd uitgevoerd door E-QUAL collega: Marco Lombardi. Claudia Claes is als copromotor bij dit onderzoek betrokken. Betrokken partners: E-QUAL, ANFFAS Italy.

Delphi Studies over de afstemming tussen het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en Kwaliteit van Leven

In 2013 startte E-QUAL een eerste Delphi studie met Nederland (nauwe samenwerking met Arduin vzw) en het Vlaamssprekende gedeelte van België. In deze studie stond de afstemming tussen de artikels van het VN-verdrag voor mensen met een handicap en het Quality of Life gedachtegoed centraal. Onze zoektocht naar universele indicatoren, die de realisatie van het VN-verdrag zouden helpen nastreven, was geënt op het Quality of Life kader van Schalock. Tijdens een ontmoeting tussen verschillende experten (professionelen, ervaringsdeskundigen, netwerkleden, praktijkwerkers) werden 116 indicatoren geselecteerd. Deze indicatoren werden nadien opgenomen in een online-vragenlijst en verstuurd naar 18 deelnemers waar consensus gezocht werd over de ‘fit’ tussen de indicator en de realisatie van het respectievelijke artikel uit het VN-verdrag. Na twee rondes werd er een consensus gevonden voor 85 van de 116 indicatoren. Aangezien de zoektocht naar universele indicatoren voorop stond, waaruit contextspecifieke strategieën uit kunnen worden afgeleid, werd deze studie vervolgd in een tweede Delphi studie maar dan op internationaal niveau. De 85 weerhouden indicatoren uit de eerste delphi studie werden in de tweede Delphi studie voorgelegd aan een tiental landen om internationale consensus te bereiken. Deze studie is nu afgerond. De indicatoren zullen een internationaal raamwerk opleveren om zo de realisatie van het VN-verdrag te ondersteunen. Het concept Kwaliteit van Leven levert het belangrijke kader dat hierbij wordt gevolgd.

Bovenstaande Delphi studies werden uitgevoerd door E-QUAL-onderzoekers Claudia Claes, Hanne Vandenbussche, Marco Lombardi, in samenwerking met Jos van Loon van De Stichting Arduin, en Bob Schalock