Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERSTEUNINGSDENKEN

Afbeelding Ondersteuningsdenken

Kwaliteit van Bestaan en ondersteuning. Een studie naar hoe informatie gericht kan ingezet worden binnen persoonlijke ondersteuningsplannen

In dit onderzoek werd Een verdere valorisatie van het onderzoek bestond erin om informatie verkregen uit de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal  (POS) samen met informatie verkregen uit andere diagnostische instrumenten (Supports Intensity Scale, adaptieve vaardighedenschaal) te rubriceren tot een betekenisvol ondersteuningsplan, waarbij ook duidelijke ondersteuningsstrategieën worden beschreven. De afstemming tussen informatie over wensen, ondersteuningsbehoeften, kwaliteit van bestaan uitkomsten, doelstellingen en ondersteuningsstrategieën is noodzakelijk om evidence-based evaluaties van interventies mogelijk te maken. De hoofddoelstelling van dit vervolgproject was tweeledig. Enerzijds is het project gericht op de opmaak van een format waarin er richtlijnen gegeven worden over afstemming tussen data van assessment, doelstellingen, ondersteuningsstrategieën en kwaliteit van bestaan-gerelateerde uitkomsten. Anderzijds zullen door middel van een context-effectiviteitsstudie, succesfactoren en kritische punten bij de implementatie geëvalueerd worden. De eindproducten van dit project waren een gestandaardiseerde procedure voor het gebruik van de POS-data, diagnostisch materiaal en ondersteuningsstrategieën binnen ondersteuningsplannen voor personen met een verstandelijke beperking. De resultaten verkregen uit dit onderzoek bepaalden mee de uiteindelijke vorm en inhoud van het handboek ‘Samen aan de slag’: naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces’. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door ex-E-QUAL onderzoekster Rilke broekaert. Promotor Claudia Claes en Copromotor Stijn Vandevelde (Ugent), Jos Van Loon (Stichting Arduin & UGent). Betrokken parners: UGent Vakgroep Orthopedagogiek, Stichting Arduin, VzwOpMaat, Ouders voor Inclusie.

Onderzoek naar de inbedding van emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en de impact hiervan op de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven

De laatste jaren is de aandacht voor de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking sterk toegenomen, zowel in de dagelijkse praktijk als in onderzoek. Ook het gebruik van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling-Revised (SEO-R) wint al geruime tijd aan belang in de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het eerste werkpakket van dit onderzoeksproject bouwt verder op een eerder uitgevoerd project rond de betrouwbaarheid van de SEO-R. In de huidige studie wordt nl. de validiteit van de SEO-R² onderzocht aan de hand van de convergente validiteit en de expertvaliditeit. De erkenning van het emotioneel ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking, zeker als deze bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen vertonen, vraagt om een aangepaste aanpak in de hulpverlening aan personen met een verstandelijke beperking. Daarom ligt de focus van het tweede werkpakket op het ontwerp van een ondersteuningsmethodiek voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Dit gebeurt aan de hand van N=1-onderzoek, waarbij een intensief traject doorlopen wordt met het begeleidersteam van één leefgroep in een residentiële voorziening.  
Dit HoGent PWO focusproject wordt op dit moment uitgevoerd door: Mieke Blontrock & Jolien Verhasselt (vakgroep Orthopedagogie, HoGent), Eric De Belie, Filip Morisse, Claudia Claes (Projectcoördinator), en Stijn Vandevelde (Copromotor UGent). Betrokken Partners: SENvzw,  UGent, vakgroep Orthopedagogiek, Outreach De Steiger – De Meander, Anton Došen (Radboud Universiteit Nijmegen, NL), ZENvzw, Tilburg Universiteit, Tranzo (academische werkplaatsen), ASVZ (NL), Lunetzorg (NL).
Voor poster m.b.t. deze studie klik hier. 

Optimale Zorg en Ondersteuning voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

In dit multidisciplinair onderzoek trachten we een antwoord te formuleren op de vraag vanuit het werkveld: hoe kan men best tegemoetkomen aan de veranderde zorg en ondersteuningsvragen die al dan niet eigen zijn aan het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking? Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zijn omwille van de medische vooruitgang en meer kwalitatieve zorg een vrij recent fenomeen. Noch de agogisch geschoolde medewerkers uit de VAPH voorziening noch de medisch onderlegde medewerkers uit de woonzorgcentra hebben het gevoel dat zij vanuit hun kennis en vaardigheden tegemoet komen aan de veranderende zorg en ondersteuningsnoden van deze doelgroep. Een doorgedreven samenwerking tussen de twee sectoren zou dit wel mogelijk maken maar wordt vaak verhinderd omwille van structurele, financiële en organisatorische redenen. De studie zal zich richten op volgende drie doelstellingen: 1. het inventariseren van bestaande samenwerkingsverbanden in Oost- en West-Vlaanderen; 2. Het in kaart brengen van enerzijds de ondersteuningsnoden van ouderen met een verstandelijke beperking en anderzijds de trainingsnoden van medewerkers in de woonzorgcentra en VAPH instellingen; 3. Het uitdenken van een ondersteuningstraject voor ouderen met een verstandelijke beperking dat beantwoordt aan een inclusieve benadering en het concept van kwaliteit van bestaan.  Op die manier wordt niet enkel de focus gelegd op het medisch handelen maar staat vooral het (ped)agogisch handelen in het kader van een betere kwaliteit van bestaan voorop.
 
Dit driejarig multidisciplinair PWO project startte op 1 oktober 2015 en wordt uitgevoerd door E-QUAL medewerkers: Marianne Vervliet, Jorrit Campens, Nico De Witte (promotor), Ilse Goethals (copromotor) en Joan Lesseliers (copromotor). Betrokken partners: vzw Den Achtkanter, WZC Sint-Vincentius Kortrijk.

Voorspellende factoren van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking: Resultaten van de ANFFAS-studie Italië

Deze studie werd uitgevoerd bij ANFFAS, de nationale vereniging van families van mensen met een verstandelijke beperking, de grootste vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking in Italië. Zij tellen meer dan 30.000 cliënten. Het onderzoek beschrijft de socio-demografische, klinische en functionele karakteristieken van een representatieve steekproef van voorzieningen in Italië. De formele en informele ondersteuning en ervaren kwaliteit van leven werd in kaart gebracht. E-QUAL werd bij dit onderzoek betrokken omwille van hun expertise m.b.t. het kwaliteit van leven model alsook voor de onderzoeksopzet en de data-analyse.
 
In totaal werden 1285 personen met een verstandelijke beperking in het onderzoek betrokken. Deze respondenten verbleven in 23  verschillende voorzieningen. De invloed van beschikbare ondersteuningsstrategieën, omgevingsfactoren, cliënt karakteristieken, persoonlijke wensen en doelen en ondersteuningsnoden op de huidige kwaliteit van leven werd nagegaan met behulp van regressieanalyses. De analyses tonen aan dat kwaliteit van leven uitkomsten significant verklaard kunnen worden door de ondersteuningsnoden, cliënt karakteristieken, persoonlijke wensen en doelen en in mindere mate door de beschikbaarheid van ondersteuningsstrategieën en omgevingsfactoren. Tevens werd er voor kwaliteit van leven uitkomsten in het algemeen een klein effect gevonden voor ondersteuningsactiviteiten. De resultaten bevestigen dat persoonlijke uitkomsten voorspeld kunnen worden wanneer de beschikbare ondersteuningsstrategieën afgestemd zijn op de ondersteuningsnoden en de wensen en doelen van de mensen met een beperking. Dit onderbouwd het Personal Centered Planning process.
 
Dit doctoraatsonderzoek werd uitgevoerd door E-QUAL collega: Marco Lombardi. Claudia Claes is als copromotor bij dit onderzoek betrokken. Betrokken partners: E-QUAL, ANFFAS Italy.