Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERMAATSCHAPPELIJKING

Afbeelding Vermaatschappelijking

Onderzoek proeftuin zorgdorpen

“Proeftuinen Zorgdorpen” is een erkend project gefinancierd door het Agentschap “Zorg en Gezondheid”. Specifiek aan deze proeftuin is dat verschillende sectoren (GGZ, VAPH, ouderen,…) , financieringsvormen en verschillende woonvormen samengebracht worden om te komen tot een vernieuwende manier samen te werken. De doelgroep van het project zijn personen met een langdurige psychiatrisch opnameverleden, dak- en thuisloze personen en personen gekend bij het VAPH. Een eerste doelstelling van het project is het creëren van kansen tot inclusief en autonoom wonen d.m.v. persoonsgerichte ondersteuning teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. Zorgdorpen vzw heeft ook tot doel om enkele concepten te ontwikkelen en te beschrijven, die bruikbaar zijn zodat in de toekomst werkvormen kunnen gekopieerd worden die toeleiden naar autonome zorg- en woonvormen. In het onderzoek werd geëvalueerd of de doelstellingen van het project gehaald werden a.d.h.v. een afname van de WHOQOL-Bref vragenlijst, diepte-interviewing en focusgroepen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Neelke Ferket en Sofie Vindevogel (promotor).

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld: een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. Art. 107 binnen de geestelijke gezondheidszorg). Het ondersteunen van deze mensen in de samenleving is hierbij het uitgangspunt. Nochtans zien we dat deze vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysieke aspect (aanwezig zijn), maar zelden leidt tot ‘inclusief burgerschap’ (deel uitmaken van’). In dit project zetten we in op verschillende niveaus: a) inzicht verwerven in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. verslaving, psychische problemen, kansarmoede) rond inclusief burgerschap, b) inzicht krijgen in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van stakeholders rond inclusief burgerschap, c) knelpunten en faciliterende factoren uitwerken om inclusief burgerschap te bevorderen, d) sensibilisering van de HoGent, betrokken partners en de ruimere samenleving via het gebruik van sociale media en een fototentoonstelling rond inclusief burgerschap van en door “maatschappelijk kwetsbare  groepen”. 

Dit PWO focusproject werd uitgevoerd door volgende mensen van E-QUAL: Marianne Vervliet, Sofie Vindevogel, An Verelst, Jessica De Maeyer (projectcoördinator) en Didier Reynaert (Copromotor). Betrokken partners: Villa Voortman en Poco Loco.
 

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap bevindt zich volop in de transitie van intramurale zorg naar gemeenschapsgerichte zorg. Deze overgang vraagt nieuwe competenties van professionals in de zorg-, hulp en dienstverlening. De huidige zorgprofessionals in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), met verpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal werkers en ergotherapeuten als belangrijkste disciplines, werden immers tot nu toe vooral opgeleid volgens een ‘instellingslogica’ waarbij vanuit de eigen discipline gewerkt wordt met de cliënt die op een afdeling is opgenomen. In de gemeenschapsgerichte GGZ wordt zorg daarentegen vooral vanuit een multidisciplinaire samenwerking gerealiseerd, waarbij de functiedifferentiatie volgens discipline minder scherp is afgebakend dan in de klassieke intramurale zorg. Toch vindt deze transitie in werkwijze plaats zonder dat er hiervoor een kader bestaat, noch om zorgprofessionals die reeds actief zijn in de intramurale zorg hierin te begeleiden noch om studenten en afgestudeerden hierop voor te bereiden. Uit deze discrepantie vloeit de centrale onderzoeksvraag van dit project voort: “Welke ondersteuning kunnen onderwijs en zorgorganisaties bieden aan (toekomstige) zorgprofessionals om hen zo optimaal mogelijk te laten functioneren in een multidisciplinaire en maatschappijgerichte zorgcontext?”. Hierbij zal er aandacht gaan naar de rol van generieke - en discipline-specifieke competenties. Als valorisatie van het project zal een permanente vorming ontwikkeld worden voor (toekomstige) zorgprofessionals in de GGZ. Daarnaast wordt een website ontworpen met als belangrijkste tool een online competentieverkenner, die voor de 4 verschillende disciplines een competentieprofiel in kaart brengt. Op die manier wil het project bijdragen aan de competentieontwikkeling van zorgprofessionals in een sterk veranderende GGZ.

Dit multidisciplinair PWO project wordt uitgevoerd door Jürgen Magerman (onderzoeker), Stefaan De Smet (Projectcoördinator), Jessica De Maeyer, Didier Reynaert en Patricia Colman (copromotoren).