Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN

Afbeelding Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

Individuele maatregelen?

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. Je kan deze maatregelen ook op basis van een functiebeperking aanvragen.

Via de pagina overzicht kan je inzoomen op de verschillende functiebeperkingen. Per functiebeperkingen worden voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen. Uiteraard is elke persoon en elke situatie anders. Bespreek samen met je studietrajectbegeleider welke impact jouw functiebeperking heeft op je leertraject. Zo kunnen jullie samen nagaan welke maatregelen jou zouden kunnen helpen.

Het onderwijs- en examenreglement schrijft voor dat de maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast

De aanvraagprocedure

Als je individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen wil aanvragen, maak je zelf een afspraak met de studietrajectbegeleider van je opleiding voor een intakegesprek. Je doet dit best zo snel mogelijk, d.w.z. bij het begin van het semester.

Tijdens het intakegesprek zal de studietrajectbegeleider samen met jou overlopen welke concrete problemen je ten gevolge van je functiebeperking ondervindt. Op basis daarvan zal hij/zij samen met jou nagaan welke individuele maatregelen je kunnen helpen. Het is de faculteit die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

Verdere verloop procedure

De studietrajectbegeleider zal samen met jou het verdere verloop van de procedure overlopen en al je vragen beantwoorden:

 • Hoe en door wie worden de maatregelen goedgekeurd?
 • Hoe en wanneer word je op de hoogte gebracht van de definitief goedgekeurde maatregelen?
 • Wie wordt op de hoogte gebracht van de maatregelen?
 • Wie verwittigt de docenten?
 • Moet je de maatregelen elk jaar opnieuw aanvragen?
 • Worden de maatregelen en de effecten ervan opgevolgd?

Attestering

Om te kunnen nagaan of jouw situatie in aanmerking komt voor individuele maatregelen, heeft de studietrajectbegeleider een attest nodig. Hij/zij kan je uitleggen hoe en waar je zo een attest kan krijgen.

Wil je meer weten over waarom en hoe de HoGent, net als de andere Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, werk maakt van de registratie en attestering van studeren met een functiebeperking? In dit achtergronddocument vind je meer uitleg.

 

Als je al een attest hebt, mag je dat zeker meebrengen tijdens het intakegesprek met je studietrajectbegeleider.

De volgende attesten worden aanvaard:

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap (DG).

 • Heb je een ontwikkelingsstoornis (leerstoornis, ASS, ADHD, coördinatieontwikkelingsstoornis, ticstoornissen, ontwikkelingsdysfasie) maar geen attest VAPH of DG, dan mag je je eigen documentatie bezorgen aan de studietrajectbegeleider. Student & functiebeperking UGent screent of de documentatie voldoet aan de binnen het registratiesysteem benoemde criteria, gebaseerd op actuele (internationale) diagnostische protocollen en richtlijnen. Meer details hierover vind je in het achtergronddocument.
  Indien de documentatie niet aan de vooropgestelde criteria voldoet en er geen VAPH of DG-attest voorhanden is, kan je de betreffende ‘attesteringsbundel functiebeperking’ laten invullen (zie hieronder). Voor de subgroep leerstoornissen en ontwikkelingsdysfasie zijn er geen specifieke attesteringsbundels (zie hieronder).

 • Gespecialiseerde VLOR-attesteringsbundel. Indien je niet beschikt over één van de vorige documenten, kan je één van onderstaande attesteringsbundels laten invullen. Op het formulier vind je telkens wie het document mag invullen (arts, erkend psycholoog of psychiater, ...). Ook als je een meervoudige functiebeperking hebt, kan je dat laten aanduiden in de attesteringsbundel.

 • Als je een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie) hebt, mag je een gemotiveerd verslag van een CLB of een ander centrum bezorgen aan je studietrajectbegeleider. Een gemotiveerd verslag bevat naast de conclusies van het onderzoek ook een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de behaalde resultaten. De leeftijd waarop de diagnose werd gesteld (en dus ook de ouderdom van het verslag) is van geen belang. Student & functiebeperking UGent beoordeelt de geldigheid van het verslag op basis van diagnostische protocollen PRODIA, waarin wordt aangegeven in welke mate het achterstands-, hardnekkigheids- en exclusiecriterium aanwezig zijn.

  Indien het verslag niet voldoet, wordt een gratis hertesting door Student & Functiebeperking UGent geadviseerd.

  Ook voor een eerste testing  dyslexie, dysorthografie en dyscalculie kan je als HoGent-student terecht bij Student & Functiebeperking UGent. 

Beroepsprocedure

Als je vindt dat jou redelijke aanpassingen geweigerd werden kan je je wenden tot de ombudspersoon voor interne bemiddeling of een interne beroepsprocedure opstarten.