Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

AANBEVELINGEN VOOR DE BEHANDELING IN DE NIEUWE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE CENTRA...

Afbeelding Aanbevelingen voor de behandeling in de nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra...

Op donderdag 28 februari vond de studiedag ‘Oude uitdagingen, nieuwe kansen!’ plaats aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn, Campus Schoonmeersen. De studiedag was het sluitstuk van het driejarig projectmatig wetenschappelijk onderzoeksproject ‘De behandeling van geïnterneerden in forensisch psychiatrische contexten. Een exploratief multi-method onderzoek naar effectieve behandelingsmodellen en voorwaarden ter implementatie in een forensisch psychiatrisch centrum, met aandacht voor specifieke doelgroepen’, waar de beschikbare kennis rond de behandeling van geïnterneerden werd gebundeld, teneinde voorstellen te kunnen formuleren over de therapeutische programma’s in de nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s). Het project werd uitgevoerd door de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek en Vakgroep Strafrecht en Criminologie) en het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent (PFPCG)/Centrum OBRA vzw.

Aan de hand van een aantal deelstudies binnen het PWO-project werden  voorstellen geformuleerd met betrekking tot diverse behandelaspecten aangaande de inhoudelijke vormgeving, de structureel-organisatorische uitbouw en een aantal setting-specifieke voorwaarden in een FPC. Hieronder geven we enkele resultaten mee die voortvloeien uit het onderzoeksproject. Voor een meer uitgebreid verslag van de resultaten van het onderzoeksproject, verwijzen we graag naar de publicatie “Oude uitdagingen, nieuwe kansen! Over de behandeling van geïnterneerden”, uitgegeven bij Academia Press.

Met betrekking tot de inhoudelijke vormgeving van een behandeling voor geïnterneerden in een FPC wordt er vanuit het onderzoek gepleit om de behandeling vorm te geven vanuit een onderbouwde en integratieve visie waarbij verschillende psychotherapeutische technieken en elementen uit verschillende theoretische benaderingen (bijvoorbeeld het Risk-Need-Responsivity Model van Andrews en Bonta en het Good Lives Model van Ward) worden samengebracht. Wat de structureel-organisatorische aspecten betreft lijkt een gefaseerd aanbod, naar analogie met huidige behandelinstellingen, een mogelijke piste, waarbij er extra aandacht dient te zijn voor de dynamiek van instroom, doorstroom en uitstroom in een FPC. Ook setting-specifieke voorwaarden spelen een belangrijke rol in het uitbouwen van een behandeling. Zo is het kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel een conditio sine qua non voor het adequaat functioneren van een FPC. Samenwerking tussen het FPC en opleidingen, zowel op universitair als hogeschoolniveau is hierbij dan ook belangrijk. Gezien het belang van een multidisciplinaire equipe verdient het de aanbeveling hierbij opleidings-overschrijdende samenwerkingsverbanden te zoeken. Een concreet voorbeeld hiervan is de Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen, een samenwerking tussen Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Arteveldehogeschool, die in het academiejaar 2012-2013 voor het eerst werd ingericht. Verder dient wetenschappelijk onderzoek een duidelijke plaats in het FPC te krijgen zodat behandelingseffecten nauwgezet kunnen worden opgevolgd. Naast de ‘klassieke’ uitkomstindicatoren kan er ook rekening gehouden worden met meer sterkte-gerichte indicatoren, zoals bijvoorbeeld quality of life.

De studiedag werd naast de voorstelling van de onderzoeksresultaten door het PWO-team aangevuld met internationale inzichten van twee toonaangevende internationale sprekers.

Prof. dr. Tony Ward (Nieuw-Zeeland) presenteerde als één van de grondleggers van het Good Lives Model de twee dominante theoretische benaderingen in de forensische zorg, waarbij werd ingezoomd op de concrete implementatie van het Good Lives Model in de behandeling van geïnterneerden.

Dr. Rüdiger Müller-Isberner (Duitsland) focuste als directeur van het Haina Forensic Psychiatric Hospital op de organisatie en het managen van een behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum.

In een panelgesprek formuleerden de panelleden Prof. dr. Paul Cosyns, dr. Ingeborg Jeandarme en de heer Martin Vanden Hende elk vanuit hun expertise stellingen over de noodzakelijke elementen voor een startend Forensische Psychiatrisch Centrum wat aanleiding gaf tot interessante discussies met het publiek.

Tijdens heel de dag werd er samen met betrokkenen uit verschillende sectoren en disciplines nagedacht over de mogelijkheden tot de verdere uitbouw van een behandeling van geïnterneerden op mico-, meso- en macro-niveau. De studiedag eindigde met een slotreflectie door de heer Christaan Decoster.     

Publicatie: Vandevelde, S., De Smet, S., Vanderplasschen, W., & To, W.T. (Eds.). (2013). Oude uitdagingen, nieuwe kansen! Over de behandeling van geïnterneerden. Gent: Academia Press.