Facebook Pixel Geslaagde onderwijsloopbaan voor niet-EU-leerlingen - Hogeschool Gent

Derdelanders (leerlingen afkomstig van buiten de EU) vormen een kwetsbare groep in het onderwijs. Onderzoek wijst uit dat die leerlingen bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs veel vaker dan gemiddeld in een nadelige positie verkeren. Ze worden naar richtingen gestuurd die niet steeds aansluiten bij hun capaciteiten of interesses. Daarom start HOGENT, samen met UGent en het Onderwijscentrum Gent, met het project TRANSFAIR, waarin schoolteams uit het lager en het secundair onderwijs professionaliseringsactiviteiten doorlopen zodat zij het studiekeuzeproces van deze leerlingen beter kunnen begeleiden.

Doorprikken van stereotiepe beeldvorming

Het project focust op de interacties met én over de kwetsbare leerlingen tijdens hun keuzeproces. Het heeft als doel de stereotiepe beeldvorming te doorprikken via collegiale visitaties tussen verschillende Gentse scholen. Daarbij komt er ook input van onder andere Unia Regio Gent (lokaal meldpunt voor discriminatie), de vzw Integratiepact en IN-Gent. Door ruimte voor experiment en door uitwisseling met andere scholen te bieden, willen de projectpartners schoolteams in een veilige context ondersteunen. Zo zien en voelen leraren dat ze veel kunnen betekenen tijdens het keuzeproces van hun leerlingen.

Tools

Collega’s Agnès Biltris en Petra Steenhout van de lerarenopleiding lager en secundair onderwijs coachen de schoolteams tijdens het visitatietraject en geven feedback op de nieuw ontwikkelde en uitgeteste reflectie-instrumenten voor schoolteams. Die tools worden ook opgenomen in de lerarenopleiding van HOGENT, zodat ook de leerkrachten in opleiding meteen de juiste handvaten aangereikt krijgen om die leerlingen goed te begeleiden.

Interesse of vragen?

Interesse in dit project? Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Katrien De Maegd, projectverantwoordelijke voor HOGENT.