Facebook Pixel Koppeling personeel aan opleidingscentra - Hogeschool Gent

Koppeling personeel aan opleidingscentra

Vanaf volgend academiejaar worden alle onderwijzende personeelsleden gekoppeld aan een cluster van aanverwante opleidingen (een zogenaamd opleidingscentrum) en niet langer aan een vakgroep - dit geldt niet voor onderwijzend personeel van de school of arts of  dat exclusief les geeft in GO5.

Het opleidingscentrum is je nieuwe HR-huis. Het is je thuisbasis aan HOGENT van waaruit je jouw werk vormgeeft, waar je wordt geëvalueerd en waar in de toekomst je opdracht wordt bepaald (meer over opleidingscentra).

Het is wel de bedoeling dat je engagement en betrokkenheid zich op termijn in hoofdzaak focussen op de opleidingen van jouw opleidingscentrum en dat jouw opleidingscentrum je daarin ondersteunt. Inmiddels werd bij beslising van de algemeen directeur elk personeelslid toegewezen aan een opleidingscentrum. Elk onderwijzend personeelslid is van zijn/haar oplepidingscentrm op de hoogte gebracht door de directie Personeel en Organisatie.

Optimale match tussen expertise en noden van de opleiding

Deze koppeling is een ingrijpende beslissing. Daarom wordt voor elk onderwijzend personeelslid gestreefd naar een optimale match tussen expertise en de noden van een opleiding. Basisprincipes voor de werkwijze zijn inspraak, transparantie en objectiviteit.

Het koppelen aan een opleidingscentrum gebeurt als volgt:

Teamprofiel

Van elke opleiding is een teamprofiel opgemaakt. Dit profiel brengt in kaart welke expertiseclusters nodig zijn om de opleiding op een kwaliteitsvolle manier aan te bieden. Deze teamprofielen vormen een objectieve leidraad om te bepalen welke expertise bij welke opleiding hoort. De teamprofielen zijn multidisciplinair samengesteld, omvatten een mix van achtergrond in vooropleiding en werkveldervaring en expliciteren de vakspecialismen, thema’s en noden van de opleiding.

Iedereen kreeg de kans om zijn/haar voorkeur door te geven aan welk opleidingscentrum men gekoppeld wenste te worden.

Commissies

Voor elk departement werd een tijdelijke commissie samengesteld, waarin ook onafhankelijke leden zetelden. Die commissie werkte aan de hand van de teamprofielen en de ingezonden voorkeuren een voorstel uit om collega’s aan een opleidingscentrum te koppelen. Hierbij werd een zo goed mogelijke overeenkomst tussen het teamprofiel en de expertise van de collega nagestreefd. 

Een interdepartementale commissie, samengesteld uit afgevaardigden van de departementale commissies, heeft een voorstel uitgewerkt voor alle collega’s die aan verschillende opleidingen verbonden zijn.  

Na de opmaak van het voorstel werd elk personeelslid uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van de commissie. Tijdens dit gesprek werd  het voorstel toegelicht en gemotiveerd en kreeg het personeelslid de kans om hierover in dialoog te gaan. 

Beroep

Tegen de beslissing van toewijzing aan een opleidingscentrum kon een personeelslid beroep aantekenen. Dit gebeurde per e-mail naar de voorzitter en de secretaris van het  bestuurscollege, waarin omstandig de argumenten werden weergegeven waarom het betrokken personeelslid zich niet kan vinden in de beslissing van toewijzing aan het opleidingscentrum. Het betrokken personeelslid ontving een melding van ontvangst van de mail. De beoordeling door het bestuurscollege van het ingestelde beroep gebeurde op dossier en tijdens de zitting van het bestuurscollege.

Teamprofielen

Een teamprofiel is een instrument om de noodzakelijke expertise voor een opleiding op een objectieve manier in kaart te brengen. Het geeft weer welke expertisedomeinen de opleiding nodig heeft om kwaliteitsvol onderwijs in te richten en geeft ook aan in welke verhouding deze expertise voor de opleiding belangrijk is (%VTE). 

Een goed teamprofiel bundelt alle relevante expertise voor de opleiding. Dit kan afgetoetst worden via volgende criteria:​ 

  • Multidisciplinair karakter 
  • Mix van achtergrond in vooropleiding en (werkveld)ervaring​ 
  • Vakspecialismen die aansluiten bij de opleiding​ 
  • Thema’s van de opleiding ​ 
  • Noden van de opleiding 

 

Publicatiedatum: 07/07/2020