Facebook Pixel Met 12 nieuwe onderzoekscentra duurzame maatschappelijke impact realiseren - Hogeschool Gent
Foto Met 12 nieuwe onderzoekscentra duurzame maatschappelijke impact realiseren

Duurzame maatschappelijke impact realiseren met 12 nieuwe onderzoekscentra

D

Duurzame maatschappelijke impact realiseren met 12 nieuwe onderzoekscentra

Met twaalf nieuwe onderzoekscentra op een duurzame manier bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen: dat is de ambitie van HOGENT. Ze wil die ambitie waarmaken via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op basis van een interdisciplinaire aanpak en met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als toetssteen.

Duurzame maatschappelijke impact realiseren is al jaren een fundamenteel element in de missie van HOGENT. Die opdracht wil HOGENT niet alleen tot stand brengen via het onderwijs, maar evenzeer via haar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Concreet streeft HOGENT ernaar antwoorden te formuleren op de onmiddellijke noden van de beroepspraktijk en te anticiperen op brede maatschappelijke uitdagingen.

Daarbij staan ecologische, sociale en economische duurzaamheid en cocreatie met het werkveld, beleidsmakers en burgers centraal – een concreet en fraai voorbeeld daarvan dat we n.a.v. de Week van de Ambachtelijke Bakker (17-25 oktober) graag in de kijker zetten, is het project LOKAALBROOD.

Bovendien gelooft HOGENT dat je enkel efficiënt kan inspelen op de complexiteit van huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen via een interdisciplinaire benadering. Die interdisciplinariteit stimuleert ook het kritisch denken over de grenzen van de eigen discipline.

Deze uitgangspunten van het HOGENT-onderzoeksbeleid sluiten sterk aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s), die dan ook de leidraad vormen van de HOGENT-onderzoeksagenda en er eveneens de toetssteen van zijn: wat is de impact van het onderzoek op grotere schaal, op lange termijn, ten aanzien van andere maatschappelijke uitdagingen?

Sfeerbeeld
HOGENT gelooft dat je enkel efficiënt kan inspelen op de complexiteit van huidige en toekomstige maat­schap­pe­lijke uit­dagingen via een inter­disciplinaire benadering.

Probleemgedreven

Het volstaat echter niet om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen afzonderlijk te bekijken. Ze vormen een integrale agenda die een systemische aanpak vereist met oog voor de interacties tussen de verschillende doelstellingen en de effecten daarvan.

Interdisciplinaire onderzoekscentra kunnen deze ambitie helpen waarmaken. Het samenbrengen van onderzoekers rond vraagstukken uit de maatschappij en het beroepenveld en niet op basis van disciplines sluit aan bij het probleemgedreven karakter van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

De concentratie van expertise en projecten die eruit voortkomt, is een manier om de stakeholders beter te bereiken en zo meer impact te creëren. Door de onderzoeksmiddelen in te zetten op een beperkt aantal goed gekozen thema’s (zie verder) krijgt het onderzoek bovendien meer focus. Op die manier zal de onderzoekscultuur zich verder ontwikkelen en zal HOGENT zich nog beter profileren als geloofwaardige kennisinstelling met zichtbare maatschappelijke impact.

Systeemdenken

De onderzoekscentra werken volgens de principes van systeemdenken, waarbij duurzame ontwikkeling mogelijk is binnen de ecologische en sociale grenzen die bepaald worden door de draagkracht van de aarde en door de rechten van de mens. De centra werken nauw samen met relevante interne en externe stakeholders bij wie ze een duurzame en meetbare verandering willen tot stand brengen op het vlak van attitudes, motivatie, kennis en vaardigheden.

De centra functioneren als draaischijf en open ontmoetingsplaats voor verschillende actoren. Ze bieden een platform voor samenwerking en uitwisseling tussen onderzoekers onderling en in cocreatie met lesgevers, studenten, partners uit het werkveld, partners uit de academische wereld, overheden, burgers, enz.

In de centra is er naast onderzoeksprojecten plaats voor dienstverlening, studentenprojecten, stages en bachelorproeven. Deze activiteiten en het ontwikkelen van onderzoekscompetenties in de centra bevorderen de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek.

De onderzoekscentra

De elf thematische onderzoekscentra bouwen deels voort op de expertise die de voorbije jaren ontwikkeld is aan HOGENT. Ze worden aangevuld met een Centre of Applied Data Science, dat methodologisch verantwoord beheer en analyse van allerlei soorten data moet garanderen, met het inzetten van de nieuwste technologieën rond datawetenschappen. 

360° Zorg en Welzijn

De zorg- en welzijnssector staan voor grote uitdagingen. Het onderzoekscentrum zet in op het innoveren van zorg- en welzijnsprocessen en interventies, met kwaliteit van zorg en welzijn als rode draad. De 360°-benadering staat voor een persoonsgerichte, netwerkgerichte én omgevingsgerichte aanpak.

meer info

AgroFoodNature

Dit onderzoekscentrum is actief op de raakvlakken van land- en tuinbouw, voeding en natuur. De onderzoekers streven naar een duurzaam gebruik van de open ruimte met als uitgangspunten duurzame voedselproductie met een divers en gezond aanbod, stabiele toelevering van groene grondstoffen en een duurzaam gebruik van hulpbronnen in een circulaire bio-economie en het herstel van de biodiversiteit.

meer info

Health and Water Technology

Health and Water Technology verricht onderzoek naar accurate chemische, biochemische, biomedische en biotechnologische analyses. Het onderzoekscentrum werkt rond dataverwerking, circulaire en biobased economy met een focus waterkwaliteit, waterzuiveringen, biomedische diagnostiek en de interacties tussen micro-organismen, zowel in water als in mensen.

meer info

EQUALITY ResearchCollective

Dit onderzoekscentrum wil bijdragen tot het bevorderen van de levenskwaliteit en het garanderen van mensenrechten van personen in kwetsbare leefsituaties door structurele processen van sociale uitsluiting tegen te gaan. Het onderzoek wordt vormgegeven in cocreatie met mensen in kwetsbare leefsituaties zelf, waarbij een gedeeld eigenaarschap voorop staat.

meer info

Substance use and Psychosocial Risk Behaviours

Dit onderzoekscentrum focust op het onderzoeksdomein preventie, behandeling en nazorg in het perspectief van het continuüm of care, in de thema’s legale en illegale drugs, psychosociaal welzijn, voeding en beweging, en geweld en criminaliteit.

meer info

Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit

Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit staat voor praktijkgericht onderzoek naar duurzame ruimte en mobiliteit in steden en gemeenten. Het onderzoekscentrum ambieert in vier kerndomeinen maatschappelijke impact te realiseren: (her)gebruik van ruimte, kwaliteitsvol wonen, duurzame mobiliteit en het ruimtelijk instrumentarium.

meer info

Research Centre for Sustainable Organizations

Dit onderzoekscentrum focust op onderzoek naar het optimaliseren van duurzame transities en innovaties op het vlak van werken en ondernemen. Ze onderzoeken nieuwe manieren om economisch succesvol te zijn door maatschappelijke meerwaardecreatie. De missie van dit onderzoekscentrum luidt: transforming business for social innovation.

meer info

eCO-CITY

Hoe leven mensen op een duurzame, rechtvaardige en leefbare manier (samen) in een verstedelijkende omgeving en hoe kan dit ondersteund worden? eCO-CITY genereert een sociale, culturele en ruimtelijke focus op verstedelijkingsvraagstukken. Om duurzame impact te genereren op de stad van de toekomst, wordt dit onderzoek ontwikkeld in cocreatie met burgers, professionals, beleidsmakers en studenten.

meer info

Futures through Design

Dit onderzoekscentrum zet ontwerpen systematisch in als een creatief, onderzoekend, participatief en oplossingsgericht proces om de transitie naar een duurzame toekomst te initiëren en te begeleiden. De onderzoekers creëren fysieke en mentale ruimte voor innovatie, met kansen voor zowel praktisch bruikbare toepassingen als mondiale oplossingen. Ze tasten mogelijkheden af en stimuleren het ‘out of the box’ nadenken en voeden zo de maatschappelijke discussie.

meer info

FTILab+

Het FTI-lab+ bevordert de wisselwerking tussen technologie en maatschappij en ondersteunt ondernemingen bij hun noodzakelijke transformatie tot ondernemingen waarvan de focus gericht is op geavanceerde materialen, digitalisering, duurzaamheid en groeimarkten. Hierdoor wordt automatisch ook ingezet op andere uitdagingen zoals demografische wijzigingen en klimaatverandering.

meer info

Research Centre for Learning in Diversity

Dit onderzoekscentrum wil formeel en informeel (a)typisch leren in een diverse samenleving interprofessioneel onderzoeken.

meer info

Centre for Applied Data Science

Toegepast wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van duurzame uitdagingen vereist multidisciplinaire expertise op het gebied van datawetenschappen. Het Centre for Applied Data Science waarborgt methodologisch verantwoorde acquisitie, beheer en analyse van allerlei soorten data. De benadering van probleemoplossingen wordt hierbij ondersteund door het inzetten van de nieuwste technologieën rond datawetenschappen. Het Centre for Applied Data Science brengt een grote verscheidenheid aan experts uit verschillende onderzoeksdomeinen samen, en is gericht op het consolideren van duurzaamheid door middel van data.

meer info

Publicatiedatum: 19/10/2020