PWO-projecten 2019: wat als ... - Hogeschool Gent
Foto PWO-projecten 2019: wat als ...

PWO-projecten 2019: wat als ...

P

Wat als ... we binnenkort kleren van hennep i.p.v. katoen dragen? Wat als... KMO’s al hun medewerkers tevreden, gezond en gemotiveerd kunnen houden? Wat als... Vlaamse kinderen de beste van de klas worden voor lichamelijke opvoeding? Meer dan tien nieuwe onderzoeksteams staan klaar om duurzame oplossingen te zoeken voor deze en vele andere maatschappelijke problemen.

Jaarlijks gaat één derde van het voedsel verloren en zeker brood wordt vaak verspild. Bakkerijen en retailers nemen preventief maatregelen maar broodverlies is nooit volledig te vermijden. Momenteel worden broodresten voor een kleine som verkocht aan de veevoedersector/vergisting, een typevoorbeeld van downcycling. Dit onderzoeksproject zet in op de duurzame valorisatie van broodresten en onderzoekt hoe deze omgezet kunnen worden naar innovatieve biersoorten en bakkerijproducten.

Promotor: Dana Vanderputten

Kwaliteit van wonen is cruciaal voor kwaliteit van leven. Meer nog, het is een grondrecht. Niemand zou moeten wonen in een pand met een lekkend dak of gevaar voor veiligheid en gezondheid. Toch is de kwaliteit van ongeveer 1 miljoen (35%) Vlaamse woningen ontoereikend, bij de sociale woningen loopt dit op tot 44%. Dit onderzoeksproject wil inzetten op de woon- en omgevingskwaliteit in sociale hoogbouw en concentratiebouw. In co-creatie met bewoners, huisvestingsmaatschappijen en overheden willen de onderzoekers het probleem in kaart brengen en impact genereren op het beleid rond woonkwaliteit.

Promotor: Koen Van Damme

De herintroductie van hennep als multifunctioneel, ecologisch, duurzaam gewas is wereldwijd in opmars. Momenteel ligt de focus op het telen van hennep voor ‘laagwaardige’ korte hennepvezels voor o.a. isolatie, composieten en andere niet-geweven producten. Hennepteelt gericht op het bekomen van lange vezels, verwerkbaar in hoogwaardige textieltoepassingen, zou zowel voor de landbouwers als de textiel-en confectiebedrijven een enorme meerwaarde kunnen bieden. Dit onderzoeksproject wil de Vlaamse landbouw- en textielsector handvaten en richtlijnen verschaffen om op industriële schaal hennep te telen en te verwerken tot kwalitatieve textielproducten.

Promotor: Alexandra De Raeve

In België doet een grote groep mensen geen beroep op hulp- en dienstverlening waar ze nochtans wel recht op hebben. Zeker mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met beperkte vaardigheden leven vaak in onderbescherming. Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een nieuw samenwerkingsverband in de hulp- en dienstverlening op de eerste lijn dat tot doel heeft onderbescherming tegen te gaan en toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening wil realiseren. Dit onderzoeksproject wil nagaan hoe mensen in kwetsbare situaties mee vorm kunnen geven aan de verdere uitbouw van het GBO.

Promotor: Didier Reynaert

Meer dan 90% van de Vlaamse kinderen beweegt te weinig. Ze halen de internationale norm voor fysieke activiteit niet, ondanks alle voordelen daarvan. Kinderen actiever maken is een belangrijke uitdaging voor de toekomst en de school kan daarin een belangrijke rol spelen. Dit onderzoeksproject streeft naar een kwalitatieve invulling van de lessen LO via een lessenreeks en het gebruik van een bobbelbaan(cf. een zacht hindernissenparcours). De onderzoekers gaan uit van de principes van het moderne bewegingsonderwijs en de zelfdeterminatietheorie.

Promotor: Elly Van Hyfte

Doorligwonden (decubitus) zijn één van de belangrijkste complicaties bij ziekenhuisopnames. Deze aandoening heeft ernstige fysieke en psychische gevolgen voor de patiënt, en leidt tot substantiële meerkosten voor de gezondheidszorg. Patiënten op Intensieve Zorgen lopen een groot risico op deze aandoening, maar het is voor deze populatie een weinig geëxploreerd probleem. Dit onderzoeksproject wil populatiespecifieke risicopredictiemodellen ontwikkelen om bij te dragen tot de reductie van de prevalentie, tot een meer onderbouwd, efficiënt, effectief en duurzaam gebruik van (schaarse) geldelijke en materiële resources, en een toename van kwaliteit en veiligheid van de zorgprocessen op IZ.

Promotor: Sonia Labeau

Om de biodiversiteit te behouden en te herstellen proberen natuur- en landschapsbeheerders biodivers grasland te creëren op voormalig bemeste gronden. Maar graslandherstel is een werk van lange adem. Om biotisch herstel (toename in soortenrijkdom) mogelijk te maken, moet immers eerst abiotisch herstel plaatsvinden (afname nutriëntenrijkdom bodem). Gelukkig kunnen graslanden ook tijdens deze herstelperiode nuttige ecosysteemdiensten leveren. In dit onderzoeksproces staat de impact van de verschillende hersteltechnieken op deze ecosysteemdiensten centraal: Heeft het type herstelbeheer een invloed op de voederkwaliteit van het maaisel en voor welke dieren het geschikt is; op hoeveel koolstof die wordt opgeslagen in de bodem; op de aantrekkelijkheid van een grasland voor bestuivers en recreanten?

Promotor: An De Schrijver

De Vlaamse overheid wil tegen 2040 de betonstop invoeren. Om deze ruimteneutraliteit concreet te kunnen realiseren, is een absolute afbouw van de ruimte-inname nodig. Dit impliceert een graduele reductie van juridisch erkende maar ongebruikte en overtollige bouwgronden met als gevolg aanzienlijke eisen tot planschadevergoeding. Momenteel zijn de actuele situatie en de negatieve effecten daarvan in kaart gebracht maar er bestaan geen ruimtelijke en financiële modellen voor de transitie zelf. Dit onderzoeksproject wil de praktische uitvoerbaarheid van de betonstop uittesten tot op gemeentelijk niveau.

Promotor: Peter Lacoere

Landschaps- en tuinarchitectuur heeft met zijn proces en praktijk een belangrijke ambitie op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt echter vooral op de fysieke en ecologische aspecten van duurzaamheid en veel minder op sociale duurzaamheid, met aspecten zoals rechtvaardigheid, sociale gelijkheid, aandacht voor mensenrechten, participatie en in- of exclusiemechanismen, toegankelijkheid, rechtvaardigheid en armoede. Dit geldt zowel binnen het onderwijs als binnen de praktijk. Dit onderzoeksproject wil het debat over het integreren van sociale duurzaamheid in de praktijk en de opleiding van de landschaps- en tuinarchitectuur activeren.

Promotor: Sylvie Van Damme

De war for talent woedt hevig en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde mensen aan te trekken en tevreden, gezond en gemotiveerd te houden. Het opzetten van een consistent HR-perspectief is daarom van groot belang. Dat betekent dat de HR-praktijken in een organisatie afgestemd moeten zijn op de organisatiestrategie (verticale fit) en op elkaar (horizontale fit), en dat er meerdere wegen tot succes zijn zolang alles maar goed "matcht". KMO's hebben het echter moeilijk om deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten te vertalen naar hun dagelijkse praktijk en daarop wil dit onderzoeksproject inzetten.   

Promotor: Gerd Jacobs