Facebook Pixel Studentenbevraging middelengebruik 2021 - Hogeschool Gent
Foto Studentenbevraging middelengebruik 2021

Studentenbevraging middelengebruik 2021.

S

Studentenbevraging middelengebruik 2021.

HOGENT organiseert, in samenwerking met alle andere Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel, een grote online bevraging onder al haar studenten. Deze bevraging peilt niet alleen naar jouw middelengebruik en game- en gokgedrag maar bevraagt ook motieven van gebruik, contextfactoren, je mentaal welbevinden en jouw mening over het huidige beleid van HOGENT. 

In de media wordt ‘student zijn’ geregeld gereduceerd tot excessief middelengebruik (alcohol, medicatie, drugs…) en overlast. Onderzoek hierover bij studenten toont echter een veel genuanceerdere realiteit. Dergelijk onderzoek is belangrijk voor een correcte beeldvorming en  het uittekenen van een alcohol- en drugbeleid, dat tegemoet komt aan jullie noden en behoeften.

Het laatste grootschalige onderzoek rond middelengebruik bij studenten dateert van vier jaar terug. De meeste deelnemers van toen zijn ondertussen afgestudeerd. Hoge tijd dus om een nieuwe bevraging te organiseren, die luistert naar de studenten van vandaag.
  
HOGENT organiseert daarom, in samenwerking met alle andere Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel, een grote online bevraging onder al haar studenten. Deze bevraging peilt niet alleen naar jouw middelengebruik en game- en gokgedrag maar bevraagt ook motieven van gebruik, contextfactoren, je mentaal welbevinden en jouw mening over het huidige beleid van HOGENT.

Wie de vragenlijst tot het einde invult, maakt kans op een bon van Cadeaubon Gent. Het invullen duurt ongeveer 25 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt (zie verder).


INFORMATIE OVER DE STUDIE EN ANONIMITEITSGARANTIE

Studie

Studentenbevraging rond middelengebruik, gamen, gokken, mentaal welbevinden en contextuele factoren 2021

Beschrijving en doel van de studie

Deze studie heeft als doel om middelengebruik, gamen, gokken, mentaal welbevinden en enkele contextuele factoren die hieraan gerelateerd zijn bij de studenten van de Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen in kaart te brengen. Dit zal gebeuren aan de hand van een eenmalige bevraging d.m.v. een online vragenlijst die ongeveer 25 minuten in beslag neemt. Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de resultaten zullen gebruikt worden om trends en nieuwe fenomenen aangaande voorgaande te onderzoeken en om aanknopingspunten te vinden voor preventie en risicobeperking. Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor u. Voor dit onderzoek is het van belang dat zo veel mogelijk studenten hieraan deelnemen.

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan UGent/UZGent (BC-09193), en zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van ICH/GCP opgesteld in de verklaring van Helsinki ter bescherming van individuen deelnemend aan klinische studies. De studie gaat uit van de vakgroep Volksgezondheid en eerstelijnszorg van UGent. De verzameling van de gegevens wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Deforche.

Anonimiteitsgarantie

Allereerst wordt nergens een duidelijk herkenningspunt uit je persoonlijke levenssfeer bevraagd. Wij vragen dus niet naar jouw voornaam, naam, geboortedatum of adres en ook jouw IP adres wordt niet opgeslagen in de databank met je antwoorden. In de rapportering van de resultaten zullen geen herkenbare individuele gegevens worden beschreven. Het is enkel de bedoeling om algemene (geaggregeerde) resultaten uit het onderzoek te halen over wat er leeft in de Vlaamse studentenpopulatie. Daarvoor zullen de gegevens die in jouw onderwijsinstelling verzameld werden, samengevoegd worden met de gegevens die in andere hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen verzameld werden tot een gepoolde Vlaamse databank. Deze Vlaamse databank is zowel op individueel niveau als op instellingsniveau anoniem. Voorts worden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (die vanaf 25 mei 2018 in voege is) en de Belgische wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en kan u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Uw toestemming om deel te nemen aan de studie betekent dat we gegevens van u verwerken voor het doel van de klinische studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6, § 1, (b), (e) of (f) en artikel 9, § 2(j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van de gegevensbescherming zullen de gegevens verwerkt worden door personen behorend tot het onderzoeksteam en aangeduid door en onder de verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker inclusief interne medewerkers met een niet-gezondheidszorgberoep. De Data Protection Officer kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Contactgegevens : Hanne Elsen, privacy@ugent.be.”. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door de vragenlijst in te vullen, stemt u in met deze toegang. De Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Een aantal onderwijsinstellingen organiseren een wedstrijd voor deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Wanneer dit in jouw onderwijsinstelling het geval is, zal er op het einde van de vragenlijst naar je officiële e-mailadres gevraagd worden. Door het invullen van je e-mailadres geef je aan dat je wenst deel te nemen aan deze wedstrijd en kan je na afloop ook gecontacteerd worden wanneer je één van de prijzen gewonnen hebt. Je deelname aan deze wedstrijd is volledig vrijblijvend. Je hoeft je e-mailadres dus niet in te vullen indien je niet wenst deel te nemen. Om je anonimiteit te blijven garanderen, wordt het e-mailadres dat je hier invult in een andere databank opgeslagen dan de databank waarin je antwoorden werden opgeslagen.

Bewaartermijn

Na afloop van de wedstrijd wordt de databank met e-mailadressen vernietigd. De databank waarin jouw antwoorden op de vragen anoniem worden opgeslagen, alsook de gepoolde Vlaamse databank blijven bewaard en dit gedurende minstens 20 jaar. Dit om meer diepgaande analyses mogelijk te maken, zoals het monitoren van evoluties in de tijd. De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de instelling van de hoofdonderzoeker van de studie, Prof. Deforche (UGent). Haar onderzoeksteam zal toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of (indien multicentrisch) het onderzoeksteam van de lokale onderzoeker krijgt toegang tot uw persoonsgegevens.

Toestemming en weigering

Deelname aan dit onderzoek is vrijblijvend. U kunt weigeren zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Je kan ook je deelname ten allen tijde stopzetten. Het niet deelnemen aan dit onderzoek of onderbreken van dit onderzoek heeft geen gevolgen en heeft geen enkele invloed op je verdere relatie met je medestudenten, lesgevers, hun medewerkers of je onderwijsinstelling.

Door op de deelnamelink te klikken, stem je er in toe om deel te nemen aan deze studie. Hierbij verklaar je dat je op begrijpelijke wijze werd ingelicht over de aard, de methode en het doel van dit onderzoek; ga je akkoord met voorgaande informatie; en geef je de onderzoekers de toestemming om de gegevens die je verstrekt te verwerken in het kader van dit onderzoek. Indien je toch niet wenst deel te nemen aan deze bevraging, sluit dan dit document en de webpagina met deelnamelink. Dit blijft zonder verder gevolg. De opdrachtgever voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of letsel ten gevolge van deelname aan deze klinische studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 (Allianz Global Corporate & Specialty; Uitbreidingstraat 86, 2600 Berchem; Tel: +32 33 04 16 00; polisnummer BEL000862 ).

Indien je vragen hebt rond middelengebruik, gamen of gokken, kan je terecht bij de druglijn (www.druglijn.be). Indien je vragen hebt rond je mentaal welbevinden, de vragenlijst of de bevraging, kan je terecht bij annemie.coone@hogent.be.