Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TUSSEN STENEN EN MENSEN

Afbeelding Tussen stenen en mensen

Vorige maand verscheen het boek “Stadswijk in verandering: lezen tussen stenen en mensen” bij Academia Press. Hierin worden enkele inzichten beschreven die voortkomen uit het PWO-project “gemeenschapsvorming in een veranderende stad” dat aan de vakgroep sociaal werk liep onder promotorschap van Griet Verschelden en Greet De Brauwere.

Stadsvernieuwing komt ingrijpend tussen in de stedelijke ruimte, waarbij de effecten zich niet beperken tot de stenen maar ook betrekking hebben op de mensen die er wonen. Deze tussenkomsten vertrekken immers vanuit bepaalde impliciete en expliciete opvattingen over stedelijkheid en gemeenschapsvorming die niet noodzakelijk overeenkomen met de opvattingen en praktijken die bewoners zelf ontwikkeld hebben. Om deze tussenkomsten beter te laten aansluiten bij hoe er feitelijk wordt samengeleefd in de stad, dient men de omgeving eerst te leren lezen tussen stenen en mensen.

In dit boek worden de rol en de betekenis van sociaal-culturele tussenkomsten in relatie tot processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad bestudeerd. De ervaringen en resultaten van een actieonderzoek in Ledeberg als veranderende stadswijk in Gent vormen de basis om stil te staan bij de manier waarop sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaande processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad, welke mogelijke rollen sociaal-cultureel werkers kunnen innemen binnen de veranderende stad, en of er sprake kan zijn van een verander(en)de positie van het sociaal-cultureel werk in de stad. Beleidsmakers en beroepskrachten die vanuit een betrokkenheid op stadsvernieuwing of andere veranderingsprocessen de maatschappelijke meerwaarde van hun sociaal-culturele interventies willen verzekeren, kunnen zich door de inzichten uit dit boek laten inspireren.

Het PWO vervolgproject “BOTS” (BeleidsOndersteunende Trajecten Stadsvernieuwing) bouwt verder op de inzichten uit deze publicatie. Er wordt op basis van een intensief leertraject met beleidsactoren uit de steden Gent en Aalst gezocht naar concrete ondersteuningsmogelijkheden in de implementatie van het in het boek beschreven sociaal-cultureel perspectief op stadsvernieuwing. De leerervaringen uit dit intensief traject worden verbreed tijdens een inspiratiedag voor Vlaamse steden in de loop van 2014. Dit project loopt van februari 2013 tot en met september 2014 binnen de vakgroep sociaal werk, onder promotorschap van Greet De Brauwere en Griet Verschelden.

Meer informatie over de publicatie en over het vervolgproject: riet.steel@hogent.be