Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 


De Notaris

Benieuwd wat de Nationale kamer der Notarissen vindt van het postgraduaat notarieel boekhouden?


Het certificaat

Afbeelding Programma

Het postgraduaat is uitgebouwd rond vijf modules, die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd.

Data

Zie webpagina praktisch

Doelstellingen
 • De cursus beoogt de student kennis en inzicht te verschaffen in de techniek van het dubbel boekhouden, dewelke gebruikt moet worden in de notariële boekhouding.
 • De student zal deze praktische kennis vooral toepassen in oefeningen waarbij steeds het verband wordt gelegd met de jaarrekening.

Dit opleidingsonderdeel legt de basis voor het opleidingsonderdeel Notarieel Boekhouden.

Inhoud
 1. Verplichtingen tot het houden van een boekhouding en opmaken van de jaarrekening
 2. Het systeem van het dubbel boekhouden: balans, balansrekeningen, resultatenrekeningen, minimum algemeen rekeningenstelsel, journaal en grootboek, proef-en saldibalans
 3. De aankoop – en verkoopcyclus met hun uitgaven-en inkomstenstroom: boekingen in verband met aankopen van goederen en diensten, boekingen in verband met verkopen van goederen en diensten, boekingen in verband met voorraadwijzigingen
 4. De personeelskosten en hun uitgavenstroom
 5. Beperkte studie van de activa
 6. Beperkte studie van de passiva
 7. Boekhoudkundige registratie op het einde van het boekjaar: afsluitwerkzaamheden, opstellen van de eindbalans
Lesgever

Lindsay De Block, lector HoGent

Data

Zie webpagina Praktisch.

Doelstellingen

Deze cursus beoogt de student kennis en inzicht te verschaffen in de techniek van het notarieel boekhouden, de wijze waarop akten en facturen boekhoudkundig verwerkt worden en de wijze waarop de boekhouding als beleidsinstrument kan gehanteerd worden. Daarbij wordt vertrokken van de reglementering waaraan de notaris onderworpen is m.b.t. het voeren van zijn boekhouding en het gebruik van het notarieel rekeningstelsel. Ook de reglementering van het toezicht en de controle op deze boekhouding komen aan bod.

Dit opleidingsonderdeel veronderstelt een basiskennis boekhouden.

Inhoud
 1. Reglementering
 2. Derdenrekeningen en kantoorrekeningen
 3. Bij te houden boeken
 4. Specifiek rekeningstelsel
 5. Aanleggen van provisies voor dossiers buiten authentieke akte
 6. Uitreiken van facturen ( aan particulieren en BTW- plichtigen) ( incl. doorrekenen van kosten)
  Boekhoudkundige verwerking verkopen (incl. verkoop van investeringen)
 7. Boekingen op niet-gerubriceerde cliëntenrekeningen: ontvangst van een voorschot vanwege de cliënt, ontstaan of verhogen van een vordering op de cliënt, ontstaan of verhogen van een schuld aan de cliënt, uitbetaling aan de cliënt
 8. Boekingen erelonen confraters
 9. Boekingen op gerubriceerde cliëntenrekeningen
 10. Aftrekbaarheid van BTW (specifieke gevallen)
 11. Boekhoudkundige verwerking van aktekosten, erelonen, registratie- en hypotheekrechten
 12. Resultaatbepaling en verwerking
 13. Periodieke-  en jaarafsluiting
 14. De werking van R/C
 15. De kwartaalstaat en het beschikbaar saldo
 16. Kerncijfers
 17. De externe controle op de notariële boekhouding
Lesgever

Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor

Data

Zie webpagina Praktisch.

Doelstellingen

Het verwerven van een grondige kennis m.b.t. de belangrijkste juridische onderwerpen uit de notariële praktijk die ook boekhoudkundige verwerking veronderstellen. Er wordt een systematische analyse verzorgd van de voor het notarieel boekhouden relevante recht, met focus op het vastgoedrecht, het vennootschapsrecht en het familierecht. Voortbouwend op de reeds verworven basiskennis van het Belgisch recht, zal de technisch-juridische kennis van de betrokken materies verder worden uitgediept. Bovendien zal de vaardigheid om de theoretische leerstukken in praktische gevallen toe te passen worden aangescherpt door de ontwikkeling van een probleemoplossende attitude, met oog voor de bijzonder adviserende rol van de notaris en de notariële deontologie.

Inhoud
 1. Het ambt van notaris: de wettelijke opdracht en de bijzondere taken toebedeeld aan de notaris, inleiding tot de deontologie van de notaris
 2. Vastgoedrecht: verkoop (opzoekingen, attesten, enz.), lening en hypothecaire volmacht, openbare verkoop, verdelingen en afstand onverdeeldheid
 3. Vennootschapsrecht: oprichting vennootschap, statutenwijzigingen, vereffening
 4. Familierecht: schenking, nalatenschap, huwelijkscontracten en de wijziging ervan, regelingsakte echtscheiding, akten van afstand, lastgeving, vereffening-verdeling
 5. eRegistration (en eDepot) voor het notariaat

Lesgever

Annelies Uytterhaegen, lector HoGent, advocaat

Data

Zie webpagina Praktisch.

Doelstellingen

Sinds de notaris als “gewone” btw-plichtige aangemerkt wordt, is kennis van de btw-wetgeving onmisbaar voor het voeren van de notariële boekhouding. De cursus btw moet dan ook worden gezien als een aanvulling op de cursus boekhouden. Als btw-plichtige moet men een globaal beeld hebben van de werking van het btw-stelsel om de bestaande regels correct toe te passen.

Vertrekkend van de verwerking van de inkomende en uitgaande facturen wordt de btw-aangifte opgesteld waarbij uiteraard de specifieke aspecten in de notariële boekhouding aan bod komen (inzicht in de bestanddelen van de maatstaf van heffing, kennis van de verschillende soorten btw-plichtigen als klanten van de notaris, inzicht in de regels voor plaatsbepaling van de dienst). Ook de andere btw-verplichtingen en formaliteiten worden bestudeerd.

Via praktische oefeningen op het verwerken van de facturen en op het invullen van de periodieke btw-aangifte krijgt men inzicht in de betrokken wetgeving. Eveneens via oefeningen wordt aangeleerd om accuraat te werken en wordt de nadruk gelegd op de zin voor orde; de kwaliteit van fiscale documenten wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.

Inhoud
 • Algemeen werkingsmechanisme van de btw (o.a. Historiek - Inleidende begrippen - Geografisch toepassingsgebied)
 • Belastingplicht: Algemeen – Situatie van de notaris – Soorten belastingplichtige klanten/leveranciers
 • Belastbare handelingen: Levering van goederen – Presteren van diensten- Invoer en Intracommunautaire verwervingen
 • Plaats en tijdstip van de belastbare handelingen
 • Btw-tarief
 • Maatstaf van heffing: Algemeen – Specifieke toepassing voor de notaris
 • Recht op aftrek: Algemeen – Beperkingen – Uitsluitingen – Herzieningen – Teruggaaf
 • Verplichtingen en administratieve formaliteiten: o.a. Identificatie – Facturering ( & creditnota’s) – Boekhouding – Btw-aangifte – Intracommunautaire Opgave en Jaarlijkse lijst van afnemers-belastingplichtigen).
 • Cases
Lesgever

Stefan Ruysschaert, gastprofessor HoGent en UGent, adviseur FOD Financiën.

Data

Zie webpagina Praktisch

Doelstellingen
 • Financiële ondernemingsgebeuren nauwkeurig boekhoudkundig kunnen verwerken ten einde te komen tot een correcte en getrouwe jaarrekening.
 • Zelfstandig en accuraat kunnen werken met courante softwarepakketten in verband met de algemene boekhouding van een notariaat.
Inhoud
 • Opstarten van een dossier
 • Dagelijkse verrichtingen
 • Maandelijkse centralisaties
 • Afsluiten van het boekjaar (+correcties)
 • Overdrachten naar een volgend boekjaar
 • Heropenen van het boekjaar
Lesgever

Dhr. Bert de Pauw, ActaLibra consultant notariële boekhouding bij SDP nv

Gebruikte software

ActaLibra