Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DIVERSITEITSPLAN

Afbeelding diversiteitsplan

verbreding van de wervingskanalen

In het kader van de verbreding van de wervingskanalen is er een samenwerkingsverband opgestart met Jobkanaal voor de selectie van medewerkers onthaal, technisch personeel en onderhoudspersoneel. Dit project heeft als doel een hogere instroom van de kansengroepen.

Jobkanaal is een wervings- en selectiekanaal om gratis en op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten te vinden voor vacatures. Jobkanaal screent de competenties van 50-plussers, allochtonen en mensen met een handicap en brengt deze in contact met de gevraagde functieprofielen van de Hogeschool Gent. 

methodiekontwikkeling in het kader van selecties

Er is een competentiegericht screeningsinstrument op maat gemaakt om selecties zo objectief, accuraat en waardenvrij mogelijk te maken met als doel een hogere instroom van de kansengroepen en het beogen van een sensibiliserend effect naar de selecteurs. Zes profielen werden herbekeken en uniform opgemaakt op basis van competenties. Voor deze profielen werd een screeningsinstrument op maat gemaakt.

training voor selecteurs

Er werd een training voor selecteurs ingericht met het accent op het criteriumgerichte interview. Het opgemaakte competentiegericht screeningsinstrument wordt als leidraad gebruikt. Het is de bedoeling om vooroordelen te beperken tot een minimum, waardoor een hogere instroom van de kansengroepen mogelijk wordt.

jobcoaching voor kansengroepen

In het kader van de versterking van het onthaal is er een samenwerkingsverband opgestart met de jobcoaches van het Lokaal Werkgelegenheidsbureau van de Stad Gent. Dit project heeft een beter onthaal en een duurzamere tewerkstelling voor de kansengroepen voor ogen.

De jobcoach biedt extra ondersteuning bij het inwerken van een nieuwe werknemer. Als tijdelijke vertrouwensfiguur en aanspreekpunt zal de jobcoach, in samenspraak met de direct leidinggevende, alle factoren aanpakken die een vlotte interactie zouden belemmeren. De begeleiding door de jobcoach vindt plaats tijdens de eerste weken van de tewerkstelling met een maximum van zes maanden.

De jobcoach richt zich op de algemene vaardigheden en de randvoorwaarden van de job: arbeidsattitudes, motivatie, omgevingsfactoren, communicatieve vaardigheden, omgangsvormen, ... voor de coaching van het onderhoudspersoneel en de onthaalmedewerkers. Het concrete verloop van een jobcoachingstraject bestaat ui verschillende gesprekken voorafgaand aan een jobcoachingscontract.

opstart werkgroep diversiteit voor het personeel

Er werd een werkgroep diversiteit voor het personeel opgericht om een hogeschoolbreed draagvlak te creëren. Een gedeeld eigenaarschap (top-down en bottom-up) is noodzakelijk voor het welslagen van de acties. De werkgroep diversiteit heeft hierbij een belangrijke draaischijffunctie.

inventarisering van behoeften en alternatieve mogelijkheden in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid omvat alle leeftijdsgroepen en is erop gericht om de kennis, ervaring en capaciteiten van werknemers te behouden, te benutten en verder te ontwikkelen. De Hogeschool Gent gaat verder dan een ouderenbeleid dat voornamelijk aantrekkelijke uittredingsregelingen aanbiedt of ondersteuning geeft bij een geleidelijke uitstroom. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid beoogt het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden van alle werknemers.

Een evenwicht tussen werk en privé gedurende de volledige loopbaan is essentieel bij de uitbouw van een dergelijk beleid. Hierbij dienen de behoeften en de wensen van werkgever en werknemer op elkaar afgestemd te worden. Na een kwalitatief onderzoek naar wat de personeelsleden beweegt om op een gemotiveerde manier inzetbaar te blijven, werden aanbevelingen geformuleerd over de werkgebonden aspecten waar het management invloed kan op uitoefenen. Persoonsgebonden aspecten, zoals de persoonlijke financiële situatie, de gezondheid en de privéomstandigheden zijn veel minder beïnvloedbaar door de hogeschool.

De gemaakte keuzes zijn bedoeld als aanzet en hebben niet de pretentie van een allesomvattend beleid. Uitgangspunten daarin zijn: respect, samenwerking en een preventieve aanpak.

personeelsontwikkeling onder de vorm van een training 'conflicthantering binnen een diverse ploeg'

Er werd een training 'conflicthantering voor leidinggevenden binnen een diverse ploeg' georganiseerd voor de campusverantwoordelijken met als doel de retentie van kansengroepen. Door het succes werd deze training structureel ingebed in het vormings-, trainings- en opleidingsbeleid.