Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HISTORIEK & SAMENSTELLING

Fusies

De Hogeschool Gent is het resultaat van twee fusieoperaties, waarbij in totaal vijftien hogescholen waren betrokken. De eerste fusie was in 1995, toen dertien hogescholen samengingen om de Hogeschool Gent te vormen. Vijf behoorden tot de Stad Gent, acht tot het Gemeenschapsonderwijs. De meeste bevonden zich in Gent, maar ook een Aalsterse instelling (Hogere Handelsschool) en een departement van een Brusselse hogeschool (Erasmus) traden toe. Ook de vestigingen in Aalst, Brugge en Ronse werden opgenomen. Het studieaanbod werd herschikt tot elf departementen, waarvan één in Aalst. Deze fusie was het directe gevolg van het hogescholendecreet van 1994.

De tweede fusie vond plaats in 2001 tussen de Hogeschool Gent en Mercator, de hogeschool van de provincie Oost-Vlaanderen. Mercator is zelf het fusieresultaat van twee hogescholen van de provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf het academiejaar 2001-2002 telde de hogeschool dus dertien departementen en een zevende campus in Gent, met name de site van de vroegere Mercatorhogeschool. Ondertussen werden de campussen in Brugge en Ronse verlaten, terwijl in Aalst alleen nog maar het departement Bedrijfskunde actief was.

Vanaf het academiejaar 2011-2012 werd de onderverdeling in dertien departementen gereorganiseerd tot een onderverdeling in faculteiten: drie faculteiten met professioneel gerichte opleidingen en een School of Arts met kunstenopleidingen.

In 2013 werd de HoGent van rechtswege omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool, die als sui generis instelling van publiek recht over een belangrijke constitutieve en bestuurlijke autonomie beschikt.

Functionele entiteiten

De HoGent telt drie faculteiten. Elke faculteit wordt bestuurd door een faculteitsraad, die is samengesteld uit de decaan, zes vertegenwoordigers
van het personeel, drie vertegenwoordigers van de studenten en drie vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus. De faculteitsraad organiseert de onderwijsverstrekking, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening conform het organiek reglement en de richtlijnen van het inrichtingsorgaan en het bestuurscollege.

De HoGent telt één school of arts, met name de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium (verder aangeduid als School of Arts). De School of Arts wordt bestuurd door een raad, die is samengesteld uit de decaan, zes vertegenwoordigers van het personeel, drie vertegenwoordigers van de studenten, zes vertegenwoordigers van de Universiteit Gent en twee vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus. De raad van de School of Arts coördineert de bestuurstaken op het niveau van de School of Arts conform het organiek reglement en de algemene richtlijnen van het inrichtingsorgaan en het bestuurscollege. 

De HoGent telt een interfacultair centrum, met name het Centrum voor Ondernemen, dat tot doel heeft een ondernemende ingesteldheid doorheen alle opleidingen van de HoGent te stimuleren. Tevens werkt het centrum ondersteunend voor de diverse initiatieven ter bevordering van de ondernemerszin van de faculteiten en de School of Arts.

Bestuur

Het bestuur wordt waargenomen door het inrichtingsorgaan, het bestuurscollege en de algemeen directeur. Het inrichtingsorgaan houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege en staat het bestuurscollege met raad terzijde. Het bestuurscollege staat in voor het bestuur van de HoGent en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. De algemeen directeur vertegenwoordigt de HoGent in feite en in rechte. Een beslissing tot optreden in rechte als eiser wordt genomen door de voorzitter van het bestuurscollege en de algemeen directeur gezamenlijk.

Associaties

In Vlaanderen werd ervoor geopteerd om de Verklaring van Bologna en de hervormingen die eruit voortvloeien (bv. bruggen, credits, bachelor- en masterstructuur) te implementeren middels associaties, samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen. In Vlaanderen werden vijf associaties opgericht, telkens bestaande uit één universiteit (Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en Limburg) met één of meer hogescholen. De Hogeschool Gent koos voor een associatie met de Universiteit Gent. Maken nog deel uit van deze associatie: de Hogeschool West-Vlaanderen en de Arteveldehogeschool. De Associatie Universiteit Gent werd opgericht op 29 april 2003.