Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SOCIALE ECONOMIE SCHELDELAND

Analyse sociale economie en Interlokale Vereniging Sociale Economie regio Scheldeland

De interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW ’s van Hamme, Laarne, Wetteren, Wichelen en Zele, heeft een regierol betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In het kader van het ondersteunen en stimuleren van de sociale economie is het belangrijk om zicht te verwerven op de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt, de knelpunten die de organisaties ervaren en de verwachtingen die zij hebben naar de interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland. Van daaruit worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe de interlokale vereniging best haar regisseursrol opneemt.

In eerste instantie brengen we de regio en organisaties binnen de sociale economie in kaart, met aandacht voor de moeilijkheden die zij ervaren in hun werking en de verwachtingen die ze hebben naar de ILV Sociale Economie Scheldeland. Hiervoor is het belangrijk om goed zicht te hebben op het juridisch en beleidsmatig kader van de sociale economie, om de manier van werken van de organisaties, de knelpunten die ze ervaren en de verwachtingen die ze hebben naar de interlokale vereniging beter te begrijpen.

We maken een analyse van de verwachtingen die de verschillende bevraagde stakeholders hebben naar de ILV Sociale Economie Scheldeland en onderzoeken of er inspirerende voorbeelden zijn in de werking van andere interlokale samenwerkingsverbanden.

Op basis van de verwachtingen van de stakeholders uit de 3 perspectieven (beleidsmakers, sociale economie, vertegenwoordigers lokale besturen) stellen we vast dat de verwachtingen kunnen geclusterd worden in 4 rollen voor de ILV: belangenbehartiger, coördinator, informatieverstrekker en klant. Van daaruit worden aanbevelingen uitgewerkt over hoe de interlokale vereniging best haar regisseursrol opneemt.

Vanuit de verzamelde informatie uit de analyse van de regio, de regierol en de 2 voorbeelden van andere ILV, formuleren we aanbevelingen op korte en lange termijn, zowel voor interne als externe regie. De aanbevelingen situeren zich op twee dimensies. In eerste instantie formuleren wij een aantal aanbevelingen op vlak van toekomstperspectieven. Ten tweede schetsen we de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

Het volledig rapport is ter inzage opvraagbaar bij: an.vergison@hogent.be