Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding DieGem

Projectsamenvatting

DieGem staat voor diversiteit en gemeenschapsvorming en is een interdisciplinair onderzoeksproject naar alternatieve vormen van solidariteit. We zoeken die nieuwe vormen van solidariteit op plaatsen met veel diversiteit, waar mensen van verschillende afkomst in elkaars nabijheid vertoeven en zich engageren in praktijken. Daarbij bekijken we hoe professionals (beroepskrachten en vrijwilligers) daarop kunnen ingrijpen en hebben we aandacht voor de leerprocessen die hiermee gepaard gaan en voor de wijze waarop burgerschap vorm krijgt. 

Interdisciplinair project

DieGem wordt uitgevoerd door een team met expertise in de sociologie, sociale geografie en ruimtelijke planning, politieke wetenschappen en sociale en culturele pedagogiek. Het gaat om volgende partners: UA (OASeS), KUL (Laboratorium voor Educatie & Samenleving; Afdeling Geografie; Architectuur & Maatschappij), UGent (Conflict- en Ontwikkelingsstudies), LUCA School of Arts (Architectuur), HoGent (Sociaal Werk). Het team werkt samen met meer dan 63 partners uit het praktijkveld die zetelen in de begeleidingscommissie. Deze organisaties zijn actief op de eerste lijn, op intermediair of op beleidsniveau. 

Casestudies

Er staan 32 casestudies op de onderzoeksagenda, uit heel verschillende settings, zoals wonen, werken, leren en vrije tijd. Een deel van de cases zijn retrospectief, daarnaast doen we in 10 cases ook actieonderzoek, waarbij we met de betrokkenen actief meestappen in een veranderingstraject rond solidariteit in diversiteit. De betrokken collega's van HoGent staan voornamelijk in voor de uitwerking van de methodologie voor actieonderzoek én voor het praktijkonderzoek in verschillende cases. Concreet doen wij onderzoek in een jeugdbeweging (Chiro, Brussel), een intergenerationeel project (vzw Jong, Ledeberg) en een leergemeenschap (Citizenne, Brussel).

Valorisatie

DieGem wil tegemoet komen aan vragen en noden in praktijk en beleid, en stelt de ontwikkeling van volgende valorisatieproducten voorop: 

  • een operationeel kader over solidariteit in diversiteit dat organisaties inspireert om hun doelstellingen, missieverklaringen en evaluaties te herformuleren en scherp te stellen;
  • een praktijkenbank met een analyse van de praktijken en aanbevelingen voor de toekomst;
  • een training en een handboek om de kritisch-reflexieve competenties van praktijkwerkers te versterken;
  • een toolbox met alternatieve beoordelingsstrategieën voor praktijk en beleid als aanvulling op de bestaande, vaak kwantitatieve en prestatiegeoriënteerde evaluatiestrategieën 

DieGem vindt plaats van 1 januari 2013 tot en met 31december 2016 en wordt gefinancierd door het IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. 

Meer info

Achtergrondinformatie, publicaties, en de praktijkenbank van DieGem vindt u op www.solidariteitdiversiteit.be

Contact