Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

De inhoud van de  kerntekst

De kerntekst van een onderzoeksrapport biedt de lezer het antwoord op de vraag:
Wat zijn de resultaten van het onderzoek? [resultaten]

Onderdelen van de kerntekst

Het corpus bevat een of meer hoofdstukken met een antwoord op de vraag naar de resultaten van het onderzoek [resultaten]. De indeling in hoofdstukken gebeurt op grond van het vragenschema dat bij de centrale vraag hoort (zie voorbeelden van standaardbouwplannen). Natuurlijk kunnen aan het vragenschema altijd vragen toegevoegd worden of eruit weggelaten.

Uiteraard zal een verdere onderverdeling in paragrafen zich opdringen. In dat geval is rubriceren en hiërarchiseren belangrijk.

In een adviserend rapport maakt de conclusie ook deel uit van de kerntekst. De conclusie kan de volgende onderdelen bevatten:

  • (verantwoording van de) selectie en groepering van de belangrijkste onderzoeksresultaten;
  • interpretatie van de onderzoeksresultaten;
  • duiding van de onderzoeksresultaten;

Voorbeeld kerntekst adviserend rapport

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe verschillende vragenschema’s in de structuur terug te vinden zijn. Je merkt hoe de onderzoeksstructuur verdeeld is over de verschillende hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 3 herken je een probleemstructuur met daaraan gekoppeld een evaluatiestructuur (zie standaardbouwplannen). Als je de link onderaan volgt, vind je een schematische voorstelling van de structuur.

1      Inleiding
Sedert de digitalisering van de beeldbanken zit de wereld van de fotoagentschappen in een stroomversnelling. Vroeger werden…. Nu worden de databanken van de fotoagentschappen eenvoudigweg op het internet gezet. …(introductie + kader)

Door deze vernieuwing werden veel kleinere agentschappen opgeslokt door grotere. Van Parys Media wil zelfstandig blijven maar kampt met het probleem van bekendheid onder de grote spelers. In dit rapport gaan we na hoe VPM dit probleem kan verhelpen. ….. We concentreren ons daarbij vooral op ……  (motivering + beschrijving)

In het eerste hoofdstuk maken we een SWOT-analyse van VPM die meteen duidelijk maakt waar het probleem zit. Daarna brengen we …… (structurerende vooruitblik)

2      Werkwijze
Ons onderzoek is vooral gebaseerd op deskresearch. Via een SWOT-analyse brengen we het probleem in kaart. Daarnaast kijken we hoe de concurrenten dit aanpakken zodat duidelijk wordt dat VPM in een zwakke positie staat. We hebben hiervoor een enquête……
Ten slotte focussen we ons op één oplossing: een effectievere website. We doen dat door de huidige website te analyseren en verbeterpunten voor te stellen. ……  
(onderzoeksmethode).

3       VPM in beeld

Dit hoofdstuk geeft uiteindelijk antwoord op een vraag uit de probleemstructuur: Wat is het probleem precies intern?

3.1    Historiek

3.2    SWOT-analyse
3.3    Belangrijkste probleempunten

4       Fotobanken in België
Dit hoofdstuk geeft uiteindelijk antwoord op vraag uit de probleemstructuur: Wat is het probleem precies in vergelijking extern?

4.1    Concurrentieanalyse

4.2    Nieuwe trends
4.3    Belangrijkste verschilpunten

5       De website van VPN onder de loep
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Wat houdt de maatregel in?

5.1    Beschrijving van de website
Deze paragraaf geeft antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: Wat zijn de kenmerken van wat geëvalueerd wordt?

5.2    Criteria bij de evaluatie
Deze paragraaf  geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: Aan welke criteria moet de maatregel voldoen?  Uiteraard is een verdere onderverdeling in subparagrafen of kopjes mogelijk.
5.3    Positieve punten
Deze paragraaf  geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: Wat zijn de positieve punten van de website?  Dit hoofdstuk kan uit verschillende (sub)paragrafen bestaan.
5.4    Negatieve punten
Deze paragraaf  geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur:Wat zijn de negatieve  punten van de website?  Dit hoofdstuk kan uit verschillende (sub)paragrafen bestaan.

6   Conclusie
Dit hoofdstuk geeft het antwoord op een  vraag uit de evaluatiestructuur: hoe luidt het totaaloordeel?
Dit is meteen  ook de laatste vraag uit de onderzoeksstructuur: Wat is de conclusie van het onderzoek?


7   Aanbevelingen
Aangezien het hier gaat om een adviserend rapport bevat dit hoofdstuk een extra hoofdvraag over adviezen.
Die adviezenvloeien voort uit de conclusie en komen in een apart hoofdstuk.