Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING: INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN


Start.hogent

Sta jij stevig in de startblokken? Ontdek het snel via start.hogent.be!

Afbeelding Onderwijs- en examenregeling: inschrijvingsvoorwaarden

III. Onderwijsregeling

Deel I. Voorwaarden inzake inschrijving

Artikel 4: Algemene bepalingen

De toelatingsvoorwaarden die in volgende artikelen worden bepaald gelden zowel voor de inschrijving voor een opleiding als voor een opleidingsonderdeel of meerdere opleidingsonderdelen, ongeacht het contract. Als er wordt vastgesteld dat men niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden is de inschrijving nietig.

Artikel 5: Diplomavoorwaarden voor de inschrijving in een initiële bacheloropleiding
§1 Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van de volgende diploma’s:

 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
 • een diploma uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan de hogeschool kandidaat-studenten welke in een land van binnen of buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding.

Volgende studiebewijzen vallen onder punt 5 hierboven:

Belgische studiebewijzen:

 • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap;
 • een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;
 • een diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;
 • een diploma van technisch ingenieur;
 • een diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium;
 • een diploma van de hogere technische school van de derde graad;
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect;
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger onderwijs van sociale promotie of hoger beroepsonderwijs niveau 5 of een getuigschrift/getuigschriften/deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs niveau 5 waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal;
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig;
 • een masterdiploma of gelijkwaardig;
 • een kandidaatsdiploma of gelijkwaardig.

Buitenlandse studiebewijzen:

 • een Europees “Baccalaureaat Diploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
 • een “Diplôme du baccalauréat international”, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
 • een Luxemburgs «diplôme de Fin d’Etudes secondaires» of «diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques»;
 • een Nederlands diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
 • een Nederlands diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4: enkel toelating tot professioneel gerichte bachelor”;
 • een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen”;
 • een Frans diploma «Baccalauréat» (minimum score 10/20);
 • een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur”;
 • een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minstens 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
 • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
 • een bachelordiploma of gelijkwaardig;
 • een masterdiploma of gelijkwaardig.

Dit is een uittreksel uit de onderwijs- en examenregeling van HOGENT. De volledige onderwijs- en examenregeling kan je hier vinden.