Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MANDATEN HOGENT STUDENTENRAAD

Afbeelding Mandaten HoGent Studentenraad

De HoGent Studentenraad leeft! Join us!

Er is geen commissie op HoGent of er zit wel een student in: onderwijs, infrastructuur, mobiliteit, kwaliteitszorg, Gentse Associatie Studentenraad, studentenoverleg Stad Gent, Vlaamse Vereniging van Studenten, ... Er zijn heel wat mandaten te begeven. Hieronder vind je een overzicht van alle HGSR-mandaten, die niet via rechtstreekse verkiezingen toegankelijk zijn maar die worden verkozen door de leden van de algemene vergadering.
Iedere HoGent-student kan zich kandidaat stellen voor deze mandaten. 

Een mandaat opnemen betekent niet automatisch dat je stemrecht hebt. Dit wordt bepaald door het huishoudelijk reglement van de HGSR. Er wordt wel van je verwacht dat, als je studenten-vertegenwoordiger bent,  je ook de algemene vergaderingen van de HGSR bijwoont.
Hieronder een overzicht van alle mandaten, alsook een korte beschrijving van de raad en/of takenpakket. De huidige mandatarissen vind je op 'wie is wie'.

Onderstaande mandaten worden verkozen in de eerste algemene vergadering van het academiejaar.
 

Binnen HoGent

 1. Onderwijsraad
 2. Bouwcommissie
 3. Kiesbureau
 4. Mobiliteitsraad 


Buiten HoGent

 1. GAST: Gentse Associatie Studentenraad
 2. STUGENT: Studentenoverleg Stad Gent 
 3. VVS: Vlaamse vereniging van Studenten

 

Werkgroepen HoGent Studentenraad

 1. Internationalisering
 2. Communicatie
 3. ICT
 4. Ecologie
 5. Extern 
 6. Kwaliteit en onderwijs
   

Taskforces HoGent Studentenraad
1. Dodgeball 


Binnen HoGent

 • 1. Onderwijsraad  (2 mandaten)
  2016-2017: Bart Feys, Julia Filippova
  2017-2018:

  De HoGent-onderwijsraad heeft als adviesorgaan van het HoGent-bestuur een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht voor alle aangelegenheden in verband met onderwijs. De werking van de HoGent-onderwijsraad wordt geregeld op basis van een huishoudelijk reglement. 
  De onderwijsraad behandelt alle dossiers inzake Onderwijs- en Examenregeling, studiegelden, academische kalenders, kwaliteit, procedures, aspecten die te maken hebben met internationalisering, studentenaangelegenheden en ook de bibliotheken.
  De studenten in de onderwijsraad hebben een zeer belangrijke taak: discussiëren over heel belangrijke dossiers die studenten onmiddellijk aanbelangen, beleidsvoorbereidend werken, opvolgen, terugkoppelen HGSR en de mening van de HGSR verdedigen.
  Samenstelling onderwijsraad 
  • de algemeen directeur, voorzitter
  • twee studenten aangeduid door de Hogeschool Gent Studentenraad
  • voor elke faculteit en de School of Arts: twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel die tevens voorzitter van een opleidingscommissie zijn, door de faculteitsraad en de raad van de School of Arts aan te duiden voor een mandaat van twee academiejaren
  • de decaan van de faculteit Mens en Welzijn
  • de decaan van de faculteit Natuur en Techniek
  • de decaan van de faculteit Bedrijf en Organisatie
  • de decaan van de School of Arts
  • de directeur Onderwijs.
 • Vergaderingen academiejaar 2017-2018 - vergaderzaal GSCH B.3.016 - telkens van 9.00 uur tot 11.30 uur): 
   
 • 2. Bouwcommissie (1)
  2016-2017: Mathieu Matthijs 
  2017-2018:

  De dienst Infrastructuur van de directie Financiën, Infrastructuur en ICT is verantwoordelijk voor het infrastructurele patrimonium van de HoGent. 
  De grote infrastructuurdossiers (nieuwbouw en grote verbouwprojecten) en het beheer van het patrimonium op het vlak van huur en verhuur gebeurt binnen de dienst Patrimonium en Projecten. Er word gewerkt via een masterplan (meerjarenbegroting), in nauw overleg met de Bouwcommissie van de HoGent. 
  De studentenraad vaardigt één student af die de vergaderingen van de bouwcommissie voorbereidt, bijwoont en feedback geeft aan de algemene vergadering van de studentenraad.
  Dossiers van de bouwcommissies hebben een grote impact op de studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen voor studenten, bouwen van een nieuw sportcomplex, enz.
  Om te kunnen wegen op de besluitvorming i.v.m. nieuwe gebouwen maar ook verbouwingen, wijzigingen reglementeringen voor bv parkeren, mobiliteit, fietsenstallingen, …is het zeer belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn. 
  • Samenstelling bouwcommissie
   • stemgerechtigde leden:
    de algemeen directeur, voorzitter
    de decaan van de faculteit Mens en Welzijn
    de decaan van de faculteit Natuur en Techniek
    de decaan van de faculteit Bedrijf en Organisatie
    de decaan van de School of Arts
    de directeur Financiën Infrastructuur en IT
    het diensthoofd Patrimonium en Projecten
    het diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn
    de vertegenwoordiger van de Hogeschool Studentenraad: 
   • niet stemgerechtigd lid: de secretaris
  • Vergaderingen academiejaar 2017-2018, 9.00 uur - 11.00 uur: 

    
 • 3. Kiesbureau (2)
  2016-2017: Gil Roose (plaatsvervanger Laura Callebaut), Katrijn De Bock (plaatsvervanger Gudrun Vermeulen)
  2017-2018:

  Staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten en van het personeel in bestuursorganen en adviesraden: kiesreglementen, verkiezingskalenders, goedkeuring kiezerslijsten, enz. 
  Twee studenten zetelen voor de studentenraad in het kiesbureau. De studenten bewaken hier vooral het volgen van alle reglementeringen, maar ook hoe alles praktisch verloopt. Er is immers een groot verschil tussen de administratie en de praktijk. De studentenraad stelde de laatste jaren een aantal vernieuwingen voor zoals: het online stemmen, jaarlijks verkiezingen voor de studentenraad, ook eerstejaarsstudenten toelaten om te kandideren. 
  • Samenstelling kiesbureau m.i.v. 1 oktober 2016 (*= plaatsvervangend lid)
   • Algemeen directeur, voorzitter
   • Studenten:
    Gil Roose (*Laura Callebaut), Katrijn De Bock (*Gudrun Vermeulen)
   • Personeel:
    Mens en Welzijn: Vera Meerpoel (*Kathy Colpaert)
    Natuur en Techniek: Willem De Keyzer (*Katrien Terwecoren)
    Bedrijf en Organisatie: Jan Schelstraete (*Christine Goethals)
    School of Arts: Dries De Wit (*Rilke Broekaert
   • Servicecentrum
    Algemene directie: Marie Claire Lips (*John Alleman)
    Directie Onderwijs: Chris De Boever (*Jeroen Van Laethem)
    Directie Personeel en Organisatie: Kelly Van Den Bergen (*Martine De Cuyper)
    Directie Financiën, infrastructuur en IT: An Piron (*Tom Sucaet)
    Directie Studentenvoorzieningen: Sebastien Malfait, (*Rita Van Snick)
    Dienst Communicatie: Jeroen Goossens, (¨Phebe Lippens)
    Juridische Dienst: Bengt Verbeeck, (*Martine Lejon), Martine Dhont (*Martine Lejon)
     
 • 4. Mobiliteitsraad (2)
  2016-2017: Laura Callebaut, Florian Monsecour
  2017-2018:

  Multidisciplinair overlegforum en officieel adviesorgaan van het bestuur met als taak de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor te bereiden. Er wordt gezocht naar transparante maatregelen voor fietsgebruik, openbaar vervoer, dienstverplaatsingen, autogebruik, rekening houdend met de verschillende categorieën: personeel, studenten, externe partners, leveranciers, hulpdiensten. 
  Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met de sectoren ruimtelijke ordening, milieu en economie. Dat kan door middel van het STOP-principe: 
  • “S” staat voor “stappen” (voetgangers)
  • “T” staat voor “trappen” (fietsers)
  • “O” voor openbaar vervoer (collectief vervoer)
  • “P” (van privé) voor individueel gemotoriseerd vervoer.
  • Samenstelling mobiliteitsraad: 
  • Stemgerechtigde leden:
   - de algemeen directeur, voorzitter van de mobiliteitsraad;
   - de directeur Onderwijs;
   - het diensthoofd Facilitair beheer;
   - het diensthoofd interne Preventie, Milieu en Welzijn;
   - een vertegenwoordiger van elke faculteit en de School of Arts aangeduid door de decaan;
   - twee leden van de bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan aangeduid door de algemeen directeur op voorstel van de bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan;
   - een stafmedewerker aangeduid door de directeur Personeel en Organisatie;
   - een stafmedewerker aangeduid door het diensthoofd Communicatie;
   - twee studenten aangeduid door de Hogeschool Gent Studentenraad.

Buiten de HoGent

 • GASt
  De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging bij de Associatie Universiteit Gent. Deze denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. In deze studentenraad worden ook vaak dossiers voorbereid voor VVS.
  Associatie UGent: HoGent, Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en HoWest.
   
 • StuGent
  Studentenoverleg Gent (StuGent): een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Doel: de integratie van de studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in de uitwerking van het beleid. Het Dat er in dit overleg niet alleen gepraat wordt, bewijzen de talrijke gerealiseerde initiatieven zoals kot@gent, tumult.fm, student en mobiliteit en het doopdecreet.
  StuGent is uitgegroeid tot een creatief en dynamisch orgaan, van waaruit talrijke initiatieven worden opgezet, waar studenten een klankbord vinden voor hun verzuchtingen en waar ook het stadsbestuur kan terugkoppelen naar zijn studenten. Dit overleg vindt ongeveer 5 maal per jaar plaats.
  Enkele agendapunten 2016-2017: 
  • Studentenbuspas 
  • Bloklocaties
  • Parkingtarieven Sint-Pietersplein
  • Gentse Gruut Kuis, Groot Gents Studentendictee
  • Studentenhuisvesting
  • Studentencampagne Game of Ghenteneers
  • Kot op Slot
  • Evenementen: Student Kick-Off, Gravensteenfeesten, Beiaardcantus...  
   Eerste vergadering: woensdag 11 oktober, 10-12 uur, Kioskzaal, Kammerstraat 10 
   studentingent.be      
    
 • VVS
  De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.
  VVS is als het ware de Vlaamse studentenraad die kritisch kijkt naar het door de overheid gevoerde beleid. VVS vertegenwoordigt de mening van de studenten op Vlaams niveau. Het is belangrijk voor de HGSR om stuvers af te vaardigen.
  vvs.be

Werkgroepen

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema.

 • internationalisering
  De werkgroep ziet het als haar taak om de internationale student (zowel inkomende als uitgaande) te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen. Het comfort van de student primeert zodat hij optimaal kan genieten van de internationale ervaring in comfortabele omstandigheden. De werkgroep volgt de actuele dossiers op en zorgt ervoor dat in alle dossiers de internationale student met respect wordt behandeld.
   
 • communicatie
  Het doel van de werkgroep communicatie is vooral het vergroten van de bekendheid van de HGSR, inclusief het uitdragen en het bekendmaken van beslissingen genomen door de HGSR. De werkgroep zorgt voor het verder uitbouwen van de activiteiten op de Facebookpagina.

  De werkgroep PR wordt opgesplitst in:
  - een werkgroep communicatie (sociale media, mailings, …)
  - werkgroep werving: promotieacties, bekendheid HGSR vergroten, nieuwe leden werven, wervingsacties.

 • ICT
  Het doel van de werkgroep ICT is een goede communicatie bewerkstelligen tussen de verschillende instanties rond alles wat met ICT te maken heeft binnen de HoGent, in de meest brede zin van het woord: ICT: Chamilo, leernetwerken, byb's... 
  De werkgroep volgt ICT-problemen van de studenten op, overlegt met de betrokken diensten en stuurt de oplossiingen bij. Er is een intensieve en prettige samenwerking met de personen achter de schermen van Chamilo. 
   
 • ecologie
  De werkgroep ecologie viseert het “ecologisch” studeren aan de HoGent. Ze ziet erop toe dat de HoGent een ecologisch verantwoord beleid voert en tegelijkertijd ook een voorbeeldfunctie meegeeft.
  Eén van de realisaties van de werkgroep, samen met de studentenvoorzieningen en Mizuna, is de verkoop van groentepakketten op campus Schoonmeersen. Door te participeren in de verkoop van groentepakketten wil de HoGent studenten aansporen om duurzame voeding te eten, alsook om te koken op kot. Het project 'Mizuna' bestaat al vier jaar en wordt geleid door vrijwilligers. Wekelijks kunnen studenten duurzame groente- en fruitpakketten aankopen. Dit gebeurt in samenwerking met De Wassende Maan, een biologisch-biodynamisch landbouwbedrijf uit Deinze. 
  mizuna.be
   
 • extern (GAST, StuGent, VVS)
  De werkgroep extern bouwt de brug tussen de HGSR en de externe vergaderingen. Door hierin aanwezigheid te garanderen krijgt de HGSR een stem op associatie- , stads- en Vlaams niveau. Om de professionaliteit van de HGSR werking te waarborgen is het belangrijk om in de werkgroep een eenduidige mening te vormen die we, als HGSR, willen uitdragen naar externe partners. Deze informatieoverdracht werkt tweezijdig.
  Naast het bestaan van de stem van de HGSR in deze vergaderingen is het ook belangrijk dat er een vlotte terugkoppeling is vanuit die vergaderingen naar de werkgroep, stuurgroep en, indien van belang, op de algemene vergadering van de HGSR.
  Er worden ook connecties onderhouden met andere personen en instellingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de HGSR. De vergaderingen waar de werkgroep steeds aanwezig probeert te zijn: StuGent, GAST (Gentse Associatie Studentenraad)  en VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten).
 • kwaliteit en onderwijs
  Het doel van de werkgroep onderwijs en kwaliteit is een rechtsreeks aanspreekpunt te zijn tussen de HGSR en de directie onderwijs, door de vaste studentenvertegenwoordigers uit de raden samen te brengen en de dossiers op te volgen. De werkgroep zal de dossiers eerst voorbereiden en ze voordragen in de algemene vergadering van de HGSR. De HGSR beslist om eventuele adviezen in te dienen bij desbetreffende directies.


Taskforces 

Taskforces of tijdelijke werkgroep: een taskforce is een werkgroep die een duidelijk afgebakende bevoegdheid heeft voor een bepaalde taak die de AV (algemene vergadering) uitbesteedt. 
Heb je zin om mee te werken met een tijdelijke werkgroep? Gewoon doen!

 • Taskforce dodgeball: gezien het succes van vorig academiejaar wordt dit event herhaald maar uitgebreid tot een battle tussen heel de HoGent en de Arteveldehogeschool.
  Datum: 29 maart 2017
  Locatie: sporthal
  Interesse? gil.roose.w2640@student.hogent.be