Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Kwalificatie in het bedrijfsmanagement
Academiejaar: 2017-18
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2013 tot 30.09.2021

Accountancy-fiscaliteit (AF)

Accountancy-fiscaliteit - afstandsleren (AFLE)

Financie- en verzekeringswezen (FV)

KMO-Management (KM)

Logistiek Management (LM)

Marketing (MK)

Milieumanagement (MM)

Rechtspraktijk (RE)

Accountancy-fiscaliteit (AFSV)

Financiën en verzekeringswezen (FVSV)

KMO-Management (KMSV)

Logistiek Management (LMSV)

Marketing (MKSV)

Milieumanagement (MMSV)

Rechtspraktijk (RESV)

Accountancy-fiscaliteit aanvullingstrajecten AFAT

Marketing - aanvullingstrajecten (MKAT)

Rechtspraktijk - aanvullingstraject (REAT)

Accountancy-fiscaliteit - afstandsleren (AFSV-AFLE

Milieumanagement - Preventieadviseur

Algemene OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN BEDRIJFSMANAGEMENT (gelden voor alle afstudeerrichtingen)
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kan binnen de beroepscontext efficiënt en effectief schriftelijk en mondeling communiceren, rapporteren, presenteren en argumenteren in het Nederlands.
- heeft een praktische kennis van minstens 2 vreemde talen, kan omgaan met beroepsgerichte informatie in deze talen en past die indien nodig toe binnen de geldende beroepscontext.
- maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT toepassingen.
- heeft inzicht in bedrijfseconomische principes, de algemene werking van de economie en juridische basisbegrippen en kan deze toepassen binnen de geldende beroepscontext.
- pakt op projectmatige wijze een onderzoeksvraag aan, interpreteert kritisch de verworven informatie en verwerkt deze efficiënt, ontwikkelt een gepaste oplossingsstrategie en schrijft een gefundeerd onderzoeksrapport.
- handelt klantgericht, onderhoudt professionele contacten en werkt samen met stakeholders.
- ontwikkelt een attitude van ondernemen (neemt initiatieven, is creatief en zet door) en levenslang leren.
- werkt samen en neemt eenvoudige leidinggevende taken en verantwoordelijkheid op voor een team.
- reflecteert over competenties en talenten en tekent voor zichzelf een groeilijn en een ontwikkelingsrichting uit.
- functioneert op een flexibele en open manier in een multiculturele en diverse samenleving en in een internationale omgeving.
- heeft aandacht voor ethische en deontologische principes en is zich bewust van de maatschappelijke context waarbinnen men functioneert.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- voert een gedetailleerde boekhouding volgens de geldende normen door het opstellen en registreren van vereiste stukken.
- rapporteert op basis van de boekhouding onder de vorm van een (geconsolideerde) jaarrekening, jaarverslag, verklarende toelichtingen.
- beheerst de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving (inclusief de bijhorende rechtspraak en rechtsleer) en past deze adequaat toe in een fiscaal of boekhoudkundig dossier.
- staat in voor het beheer van fiscale dossiers, beginnend bij het verzamelen van de nodige stukken tot en met het opstellen van de vereiste documenten en de opvolging ervan.
- heeft inzicht in de basisprincipes en –technieken van interne en externe controle van de boekhouding en de organisatie.
- analyseert en beoordeelt de financiële gezondheid van een onderneming en formuleert in het licht daarvan adviezen.
- verleent boekhoudkundig, (para)fiscaal en ondernemingsgericht advies, zowel intern als ondersteuning van het bedrijfsbeleid als extern naar klanten en opdrachtgevers toe.
- kan de wettelijk vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding en het toepassen van de fiscale wetgeving opstellen, registreren, beheren en opvolgen. "
- verzamelt de vereiste informatie en verwerkt deze tot bruikbare outputgegevens, hetzij manueel, hetzij door gebruik van boekhoudkundige en fiscale software.
- is een deskundige op financieel en fiscaal vlak, maar heeft ook een brede kijk op andere raakvlakken. Hij stuurt ondernemingen en bedrijfsleiders op vlak van bedrijfsprognoses en toekomstplannen en anticipeert op mogelijke knelpunten.
- handelt integer en conform de deontologische regels verbonden aan het beroep: onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.
- werkt in een geautomatiseerde en geïnformatiseerde, snel evoluerende en internationale omgeving en past zich daarin aan.

Specifieke doelstellingen afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- heeft een gedegen kennis van de vigerende wetgeving en reglementering omtrent de financiële en verzekeringssector en past deze adequaat toe bij de adviesverlening over betalings-, spaar- en beleggingsproducten, de behandeling van kredietdossiers en verzekeringsaanvragen.
- verstrekt informatie over de verschillende beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten en hun modaliteiten en verstrekt naargelang het profiel van de klant het best passende advies.
- heeft kennis van technieken van financiële analyse, waarmee hij de financiële toestand van een onderneming kan analyseren en beoordelen en een passend advies kan formuleren.
- heeft inzicht in de risico’s van de verschillende beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten en formuleert op basis daarvan adviezen.
- heeft inzicht in schadebeheer en staat in voor de volledige behandeling van schadedossiers.
- voert een adviserend verkoopgesprek waarbij men de klant begeleidt bij de keuze van beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten, rekening houdend met ethische, deontologische en wettelijke codes.
- werkt klantgericht door het verlenen van een goede service en aangepaste dienstverlening.
- maakt complexe financiële berekeningen en past deze toe in concrete situaties.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting KMO-MANAGEMENT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- ontwikkelt een ondernemingsbeleid aan de hand van een duidelijke bedrijfsvisie, de vertaling van de bedrijfsdoelstellingen in concrete plannen, de efficiënte uitvoering ervan en indien nodig de strategische en operationele bijstelling van doelstellingen en plannen.
- heeft financieel analytisch inzicht, ontwikkelt een financieel beleid en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen.
- ontwikkelt een marketingbeleid, inclusief aan- en verkoopbeleid.
- ontwikkelt een HRM-beleid.
- onderkent, analyseert en optimaliseert bedrijfsprocessen, automatiseert ze vervolgens en neemt ze op in een managementsysteem.
- Initieert zelfstandig producten en diensten binnen een eigen bedrijf of afdeling.
- is in staat tot en zich bewust van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Is in staat om kennis en inzichten van juridische basisconcepten van het bedrijfsbeleid en de belangrijkste aspecten van het burgerlijk, handels-, vennootschaps- en fiscaal, milieu- en veiligheidsrecht aan te wenden bij het opstarten en besturen van een kleine of middelgrote onderneming.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting LOGISTIEK MANAGEMENT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- heeft kennis en inzicht in de werking van de logistieke sector en de logistieke keten en schat aan de hand daarvan de invloed van supply chain management op de bedrijfsvoering in.
- organiseert de goederenstroom op een efficiënte en effectieve manier, van bij de aankoop van grondstoffen en goederen, de bepaling van het voorraadbeheer en de voorraadopslag, tot en met het transportmanagement en het opzetten van een distributiesysteem.
- managet de informatiestroom op een efficiënte en effectieve manier door de relevante logistieke gegevens in de voorgeschreven vorm uit te wisselen met alle betrokken partijen, de logistieke processen te analyseren en te coördineren en de geschikte ICT tools toe te passen.
- plant en organiseert het (inter)nationaal transport door te kiezen uit verschillende vervoersmodi en het transport op te volgen en af te handelen.
- voert (inter)nationale verzendingen zowel commercieel als operationeel correct uit en handelt deze correct af.
- kan in de supply chain schadeclaims op een efficiënte manier inleiden en voorbereiden.
- past in de supply chain de relevante wetgeving, reglementeringen en procedures toe.
- ontwikkelt en onderhoudt relaties met stakeholders en andere betrokken partijen door rekening te houden met de behoeften van interne en externe klanten en de dienstverlening aan de klant te optimaliseren.
- schat de impact van de bedrijfseconomische omgeving op de logistieke sector en de totale supply chain correct in door het efficiënt verzamelen van informatie hierover en door het bepalen van tendensen die de logistieke sector en supply chain beïnvloeden.
- ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de logistieke context.
- kan binnen de beroepscontext van het logistieke en transportgebeuren vlot communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, in het Frans, Engels en Duits of Spaans.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting MARKETING
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kan op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en marktanalyse plannen, uitvoeren, de resultaten ervan correct interpreteren en vertalen in een advies.
- plant een marketingstrategie en –tactiek, werkt deze uit en evalueert ze kritisch.
- herkent de behoeften van interne en externe klanten en ontwikkelt klantgerichte oplossingen.
- plant een marketingcommunicatiebeleid, werkt dit uit en evalueert het kritisch in het licht van de gekozen marketingstrategie.
- ondersteunt het verkoopbeleid in het licht van de gekozen marketingstrategie.
- past verkooptechnieken toe en is in staat een verkoopgesprek te voeren en op te volgen.
- ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext.
- plant een marketingstrategie en –tactiek, dit zowel binnen een profit of non-profit context die zich richt naar een eindconsument of een professionele klant (B2B) of waarbij men actief is als producent, distributeur of dienstverlener (al dan niet publiek); in een off- of online; nationale of internationale omgeving, werkt deze uit en evalueert ze kritisch.
- plant het product-, prijs- en distributiebeleid, werkt dit uit en evalueert het kritisch.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting MILIEUMANAGEMENT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kan vanuit een torenvalkblik op relevante domeinen (milieutechnologie, milieuwetgeving- en milieubeleid, ruimtelijk beleid, ecologie, mobiliteit en duurzaamheid) milieuvraagstukken duiden en analyseren, en een optimale ontwikkelingsrichting uitbouwen.
- voert de decretale taken van de milieucoördinator op een adequate en efficiënte manier uit.
- analyseert milieu en (ecologische) duurzaamheidsaspecten van producten, processen, productieketens en geeft wegen ter verbetering (evalueren en selecteren BBT) aan die duurzaam en bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
- interpreteert onderzoeken naar verontreiniging, remedieert op een correcte wijze (technisch, juridisch, ethisch) en geeft geëigende beheersmaatregelen of hersteltechnieken die duurzaam en bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
- staat op een adequate en efficiënte wijze in voor het takenpakket van de preventieadviseur niveau II. (*)
(*) De Erasmusstudent heeft de mogelijkheid om zich te verdiepen in een ander (dan mobiliteit) milieugerelateerd domein, en realiseert daarbij één van volgende opleidingsdoelstellingen:
(1) wendt multidisciplinaire technieken aan voor de analyse en uitwerking van projecten met een grote omgevingsimpact
(2) kan vanuit een internationale invalshoek adviseren rond een duurzaam waterbeheer
(3) kan adviseren rond het aanwenden van duurzame energie
(4) kan vanuit een diepgaande kennis over de interactie tussen mens en milieu adviseren over natuurbeheersmaatregelen"
- analyseert feitelijke gegevens op het terrein, beoordeelt de impact van plannen en acties op natuur en bos, toetst aan wetgeving en beleidsvisies en verleent een gefundeerd advies / onderneemt gepaste actie.
- voert een duurzaamheidstoets uit en geeft wegen aan ter verbetering.
- communiceert duidelijk en sensibiliseert effectief.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting RECHTSPRAKTIJK
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- herkent, ontleedt, interpreteert en analyseert juridische problemen en rechtsfeiten.
- kan juridische - gedrukte en online - bronnen (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) opzoeken, herkennen en analyseren en verwijst er correct naar.
- is in staat juridische dossiers voor te bereiden, te behandelen en op te volgen, rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen.
- beheerst juridische terminologie en kan juridische documenten opstellen of invullen.
- brengt juridische informatie samen, structureert deze en communiceert hier schriftelijk en mondeling over, zowel met juristen als met niet-juristen.
- formuleert en beargumenteert een praktisch juridisch eerstelijns advies.
- ondersteunt een jurist inhoudelijk in de uitoefening en organisatie van zijn beroepsactiviteiten.
- heeft inzicht in de - voor het beroepenveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige praktische problemen binnen deze rechtstakken op.
- is in staat de specifieke juridische terminologie te gebruiken in het Nederlands, het Frans en het Engels.
- heeft kennis en inzicht in burgerlijk recht, bestuursrecht (grondwettelijk en administratief recht), fiscaal en financieel recht, handelsrecht, economisch recht, sociaal recht, gerechtelijk privaatrecht, strafrecht, strafprocesrecht, verzekeringsrecht en Europees recht en kan eenvoudige praktische problemen aan de hand van deze rechtstakken oplossen.

De bachelor (Ba) in het bedrijfsmanagement heeft directe toegang tot de volgende bachelor-na-bacheloropleidingen en kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Bachelor (Ba) in de toegepaste fiscaliteit (BnB)
- Bachelor (Ba) in het internationaal bedrijfsmanagement (BnB)
- Master of Laws in de rechten
   enkel voor afgestudeerden in de rechtspraktijk
- Master of Science in Business Economics
- Master of Science in de bedrijfskunde
- Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de economische wetenschappen
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de handelswetenschappen
- Master of Science in de milieuwetenschap
   voor afgestudeerden in milieumanagement
- Master of Science in de organisatie en het management
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het cultuurmanagement
- Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in industriële wetenschappen: milieukunde
   enkel voor afgestudeerden in milieumanagement


Terug