Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Kwalificatie in het bedrijfsmanagement
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2013 tot 30.09.2021

Accountancy-fiscaliteit (AF) - Aalst

Financie- en verzekeringswezen (FV) - Aalst

KMO-Management (KM) - Aalst

Marketing (MK) - Aalst

Accountancy-fiscaliteit (AFSV) - Aalst

Financie-verzekeringen (FVSV) - Aalst

KMO-Management (KMSV) - Aalst

Algemene OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN BEDRIJFSMANAGEMENT (gelden voor alle afstudeerrichtingen)
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kan binnen de beroepscontext efficiënt en effectief schriftelijk en mondeling communiceren, rapporteren, presenteren en argumenteren in het Nederlands.
- heeft een praktische kennis van minstens 2 vreemde talen, kan omgaan met beroepsgerichte informatie in deze talen en past die indien nodig toe binnen de geldende beroepscontext.
- maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT toepassingen.
- heeft inzicht in bedrijfseconomische principes, de algemene werking van de economie en juridische basisbegrippen en kan deze toepassen binnen de geldende beroepscontext.
- pakt op projectmatige wijze een onderzoeksvraag aan, interpreteert kritisch de verworven informatie en verwerkt deze efficiënt, ontwikkelt een gepaste oplossingsstrategie en schrijft een gefundeerd onderzoeksrapport.
- handelt klantgericht, onderhoudt professionele contacten en werkt samen met stakeholders.
- ontwikkelt een attitude van ondernemen (neemt initiatieven, is creatief en zet door) en levenslang leren.
- werkt samen en neemt eenvoudige leidinggevende taken en verantwoordelijkheid op voor een team.
- reflecteert over competenties en talenten en tekent voor zichzelf een groeilijn en een ontwikkelingsrichting uit.
- functioneert op een flexibele en open manier in een multiculturele en diverse samenleving en in een internationale omgeving.
- heeft aandacht voor ethische en deontologische principes en is zich bewust van de maatschappelijke context waarbinnen men functioneert.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- voert een gedetailleerde boekhouding volgens de geldende normen door het opstellen en registreren van vereiste stukken.
- rapporteert op basis van de boekhouding onder de vorm van een (geconsolideerde) jaarrekening, jaarverslag, verklarende toelichtingen.
- beheerst de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving (inclusief de bijhorende rechtspraak en rechtsleer) en past deze adequaat toe in een fiscaal of boekhoudkundig dossier.
- staat in voor het beheer van fiscale dossiers, beginnend bij het verzamelen van de nodige stukken tot en met het opstellen van de vereiste documenten en de opvolging ervan.
- heeft inzicht in de basisprincipes en –technieken van interne en externe controle van de boekhouding en de organisatie.
- analyseert en beoordeelt de financiële gezondheid van een onderneming en formuleert in het licht daarvan adviezen.
- verleent boekhoudkundig, (para)fiscaal en ondernemingsgericht advies, zowel intern als ondersteuning van het bedrijfsbeleid als extern naar klanten en opdrachtgevers toe.
- kan de wettelijk vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding en het toepassen van de fiscale wetgeving opstellen, registreren, beheren en opvolgen. "
- verzamelt de vereiste informatie en verwerkt deze tot bruikbare outputgegevens, hetzij manueel, hetzij door gebruik van boekhoudkundige en fiscale software.
- is een deskundige op financieel en fiscaal vlak, maar heeft ook een brede kijk op andere raakvlakken. Hij stuurt ondernemingen en bedrijfsleiders op vlak van bedrijfsprognoses en toekomstplannen en anticipeert op mogelijke knelpunten.
- handelt integer en conform de deontologische regels verbonden aan het beroep: onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.
- werkt in een geautomatiseerde en geïnformatiseerde, snel evoluerende en internationale omgeving en past zich daarin aan.

Specifieke doelstellingen afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- heeft een gedegen kennis van de vigerende wetgeving en reglementering omtrent de financiële en verzekeringssector en past deze adequaat toe bij de adviesverlening over betalings-, spaar- en beleggingsproducten, de behandeling van kredietdossiers en verzekeringsaanvragen.
- verstrekt informatie over de verschillende beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten en hun modaliteiten en verstrekt naargelang het profiel van de klant het best passende advies.
- heeft kennis van technieken van financiële analyse, waarmee hij de financiële toestand van een onderneming kan analyseren en beoordelen en een passend advies kan formuleren.
- heeft inzicht in de risico’s van de verschillende beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten en formuleert op basis daarvan adviezen.
- heeft inzicht in schadebeheer en staat in voor de volledige behandeling van schadedossiers.
- voert een adviserend verkoopgesprek waarbij men de klant begeleidt bij de keuze van beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten, rekening houdend met ethische, deontologische en wettelijke codes.
- werkt klantgericht door het verlenen van een goede service en aangepaste dienstverlening.
- maakt complexe financiële berekeningen en past deze toe in concrete situaties.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting KMO-MANAGEMENT
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- ontwikkelt een ondernemingsbeleid aan de hand van een duidelijke bedrijfsvisie, de vertaling van de bedrijfsdoelstellingen in concrete plannen, de efficiënte uitvoering ervan en indien nodig de strategische en operationele bijstelling van doelstellingen en plannen.
- heeft financieel analytisch inzicht, ontwikkelt een financieel beleid en kan op korte en lange termijn adequate financiële beslissingen nemen.
- ontwikkelt een marketingbeleid, inclusief aan- en verkoopbeleid.
- ontwikkelt een HRM-beleid.
- onderkent, analyseert en optimaliseert bedrijfsprocessen, automatiseert ze vervolgens en neemt ze op in een managementsysteem.
- Initieert zelfstandig producten en diensten binnen een eigen bedrijf of afdeling.
- is in staat tot en zich bewust van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Is in staat om kennis en inzichten van juridische basisconcepten van het bedrijfsbeleid en de belangrijkste aspecten van het burgerlijk, handels-, vennootschaps- en fiscaal, milieu- en veiligheidsrecht aan te wenden bij het opstarten en besturen van een kleine of middelgrote onderneming.


Specifieke doelstellingen afstudeerrichting MARKETING
De beginnende beroepsbeoefenaar:
- kan op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en marktanalyse plannen, uitvoeren, de resultaten ervan correct interpreteren en vertalen in een advies.
- plant een marketingstrategie en –tactiek, werkt deze uit en evalueert ze kritisch.
- herkent de behoeften van interne en externe klanten en ontwikkelt klantgerichte oplossingen.
- plant een marketingcommunicatiebeleid, werkt dit uit en evalueert het kritisch in het licht van de gekozen marketingstrategie.
- ondersteunt het verkoopbeleid in het licht van de gekozen marketingstrategie.
- past verkooptechnieken toe en is in staat een verkoopgesprek te voeren en op te volgen.
- ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext.
- plant een marketingstrategie en –tactiek, dit zowel binnen een profit of non-profit context die zich richt naar een eindconsument of een professionele klant (B2B) of waarbij men actief is als producent, distributeur of dienstverlener (al dan niet publiek); in een off- of online; nationale of internationale omgeving, werkt deze uit en evalueert ze kritisch.
- plant het product-, prijs- en distributiebeleid, werkt dit uit en evalueert het kritisch.

De bachelor (Ba) in het bedrijfsmanagement heeft directe toegang tot de volgende bachelor-na-bacheloropleidingen en kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Bachelor (Ba) in de toegepaste fiscaliteit (BnB)
- Bachelor (Ba) in het internationaal bedrijfsmanagement (BnB)
- Master of Laws in de rechten
   enkel voor afgestudeerden in de rechtspraktijk
- Master of Science in Business Economics
- Master of Science in de bedrijfskunde
- Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de economische wetenschappen
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de handelswetenschappen
- Master of Science in de milieuwetenschap
   voor afgestudeerden in milieumanagement
- Master of Science in de organisatie en het management
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het cultuurmanagement
- Master of Science in het management, zorg en beleid in de gerontologie
- Master of Science in industriële wetenschappen: milieukunde
   enkel voor afgestudeerden in milieumanagement


Terug