Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Kwalificatie in het onderwijs: kleuteronderwijs
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Onderwijs
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2018 tot 30.09.2023

Kleuteronderwijs KO

Verkorte leertrajecten KO (oud)

Verkort leertraject KO obv LO, SO, BA/MA + SLO

Verkort leertraject KO obv ORTH, SW

Verkort leertraject KO obv andere BA/MA

Opleidingsspecifieke leerresultaten:
OLR 01 - Constructief communiceren in diverse contexten met alle actoren
01.01 - Zich krachtig en expressief als leraar positioneren
01.02 - Effectief en efficiënt met de kinderen communiceren
01.03 - Effectief en efficiënt met ouders en verzorgers communiceren
01.04 - Effectief en efficiënt communiceren met collega's, directie en externe partners
01.05 - Doelgericht taalontwikkelend lesgeven om de taalvaardigheid van de lln te verhogen
01.06 - Effectief en efficiënt communiceren in functie van een doeltreffend klasmanagement
OLR 02 - Actief participerend samenwerken in een (breed) schoolteam
02.01 - Als teamspeler aan een goede werksfeer meewerken
02.02 - Constructief aan samenwerkingssituaties binnen en buiten de school bijdragen
OLR 03 - Een professionele visie ontwikkelen gekoppeld aan de maatschappelijke realiteit vanuit een internationale en een brede culturele participatie.
03.01 - Maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen verantwoord naar onderwijs vertalen.
03.02 - Het beroep van leraar vorm geven door een internationale participatie.
03.03 - Het beroep van leraar vorm geven door een brede culturele participatie.
OLR 04 - Autonoom een eigen levenslang ervaringsleren nastreven
04.01 - Actuele methodieken en technologie in de eigen onderwijspraktijk integreren
04.02 - Eigen vakspecifieke en didactische expertise continu vernieuwen
04.03 - Permanent het handelen bijsturen op basis van valide informatie
OLR 05 - gestoeld op kritische reflectie innoverend en oplossingsgericht handelen
05.01 - Feedback en kritische reflectie aanwenden om het eigen pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren
05.02 - Het eigen referentiekader, dat van anderen en de wederzijdse beïnvloeding kritisch bevragen
05.03 - Problemen en situaties leerbevorderend aanpakken
OLR 06 - Zich via een onderzoekende houding inzetten om de eigen onderwijsrealiteit continu te realiseren
06.01 - De resultaten van praktijkgericht onderwijsonderzoek interpreteren
06.02 - Praktijkgericht onderzoek voeren ter optimalisatie van de onderwijspraktijk
OLR 07 - Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
07.04 - De aanwezige contextuele diversiteit van het kind en van de school constructief betrekken door te differentiëren in de klas en op school.
07.01 - Relevante kenmerken van kinderen/kinderengroepen opsporen die aan de basis liggen van het gedifferentieerd werken in de klas/ op school.
07.02 - Doelstellingen, werkvormen, leerinhouden, leeractiviteiten en evaluatievormen op maat van elke kind uitwerken.
07.03 - kinderen stimuleren tot constructief en respectvol omgaan met diversiteit binnen de klasgroep, de school en de samenleving
OLR 08 - Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
08.01 - kinderen begeleiden in het functioneel en met kritische zin aanwenden van multimedia, ICT en andere leermiddelen
08.02 - Authentieke ervaringen hanteren als context voor het leerproces
08.03 - Een klaslokaal, een schoolgebouw inrichten als een aangepaste, uitdagende en veilige speel-, leer- en leefruimte
OLR 09 - Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren
09.01 - Relevante kenmerken van de kinderen/kinderengroep/leeromgeving achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen.
09.02 - Doelstellingen op maat afstemmen rekening houdend met de beginsituatie van kinderen, eindtermen/ontwikkelingsdoelen, het leerplan, leerlijnen en het pedagogisch project.
09.03 - Een coherente samenhang nastreven in het onderwijsaanbod zowel vak-/leergebiedspecifiek als vak-/leergebiedoverschrijdend.
09.04 - Leerinhouden en –strategieën vertalen naar stimulerende leeractiviteiten
09.05 - Passende evaluatie en/of assessment organiseren bij het onderwijsleerproces
OLR 10 - Binnen het juridisch, deontologisch, organisatorisch en administratief kader, efficiënt en effectief functioneren.
10.01 - Relevante en actuele juridische en administratieve taken behorend tot het leraarschap correct en deontologisch uitvoeren.
10.02 - Samen met het schoolteam en de schoolleiding bijdragen aan de concretisering van het schoolbeleid.
OLR 11 - Zorg uitbouwen voor de kinderen en voor zichzelf, met aandacht voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement.
11.01 - De fysieke en geestelijke gezondheid van kinderen bevorderen.
11.02 - De fysieke en geestelijke gezondheid van zichzelf bevorderen.
11.03 - In het kader van het schoolzorgbeleid systematisch en in multidisciplinair overleg kinderengegevens verzamelen en er adequaat mee omgaan.
11.04 - kinderenkenmerken bespreekbaar maken zowel naar ouders en verzorgers toe als in de bredere maatschappelijke context.
11.05 - Ontplooiing en emancipatie bevorderen rekening houdend met de specifieke leer- en leefsituatie van het individu.

De bachelor (Ba) in onderwijs: kleuteronderwijs kan via een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Arts in gender en diversiteit
- Master of Science in de agogische wetenschappen
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de onderwijskunde
- Master of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Postgraduaat niet-confessionele zedenleer


Terug