Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Bachelor in het office management

Kwalificatie in het office management
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2015 tot 30.09.2023

• DSL1: Samen met het management het beleid uitwerken en tot uitvoering brengen op verschillende niveaus en in verschillende werkterreinen en sectoren. Hierbij de visie en de strategie van het bedrijf of de organisatie in overweging nemen, vanuit o.a. economische, juridische en administratieve invalshoeken.
• DSL2: Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse stakeholders. Deze communicatie gebeurt in het Nederlands en in minstens twee andere talen op een ERK-niveau B2, zowel mondeling als schriftelijk.
• DSL3: Doeltreffend en vlot gebruik maken van gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de werking van het bedrijf of de organisatie.
• DSL4: De (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het conceptuele ontwerp, de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van activiteiten/projecten en hierbij het doelgericht handelen van anderen bevorderen.
• DSL5: Autonoom en systematisch de administratie in verschillende werkterreinen organiseren zodat alle informatie efficiënt toegankelijk is voor wie erover mag beschikken.
• DSL6: Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren).
• DSL7: Efficiënt en constructief samenwerken in een multidisciplinair en intercultureel (nationaal of internationaal) team.
• DSL8: Handelen conform de basisregels van het bedrijf of de organisatie en de beroepsdeontologie en in relatie tot de ruime maatschappelijke normen en arbeidsethos.
• DSL9: Actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures komen.
• DSL10: Ordelijk en oplossingsgericht werken en correct werk afleveren met oog voor detail, ook onder tijdsdruk en in stresssituaties.
• DSL11: Correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aanbieden en zo zorg dragen voor het imago van de organisatie of het bedrijf.
• DSL12: Ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het beroepsprofiel opvolgen en initiatieven nemen tot verdere eigen professionalisering.

Opleidingsspecifieke leerresultaten - medical management assistant
• OS1-MD: Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met de stakeholders uit de medische wereld (grondige kennis van de medische terminologie, initiatie farmacologie).
• OS2-MD: Autonoom en zelfstandig de medische administratie organiseren en beheren (de financieringssystemen van het RIZIV in relatie met de medische registratie).
• OS3-MD: Adequaat EHBO toepassen onder tijdsdruk en in stresssituaties.

Opleidingsspecifieke leerresultaten - bedrijfsvertaler - tolk
• OS1-BV: Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig (mondeling) vertalen en (consecutief/simultaan) tolken uit het Nederlands naar twee vreemde talen en omgekeerd.
• OS2-BV: Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse stakeholders in een 4de taal (Spaans/Duits) op een ERK-niveau B1, zowel mondeling als schriftelijk.
• OS3-BV: Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig vertalen (incl. van het blad) uit het Nederlands naar een 4de taal (Duits/Spaans) en omgekeerd.
• OS4-BV: Doeltreffend en vlot gebruikmaken van vertaalsoftware ter ondersteuning van de werking van het bedrijf en de organisatie.

Algemene competenties
• AC1: Creativitiet
• AC2: Denk en redeneervaardigheid
• AC3: Ingesteldheid tot levenslang leren
• AC4: Verwerven en verwerken van informatie
• AC5: Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
• AC6: Het kunnen uitvoeren van eenvoudig leidinggevende taken
• AC7: Het vermogen tot communiceren over informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Algemene beroepsgerichte competenties
• ABC1: Teamgericht kunnen werken.
• ABC2: Oplossingsgericht kunnen werken d.w.z. zelfstandig kunnen definiëren en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
• ABC3: Kunnen analyseren van complexe probleem situaties in de beroepspraktijk.
• ABC4: Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheden samenhangend met de beroepspraktijk.

De bachelor (Ba) in het office management kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Arts in de meertalige communicatie
   ten minste 24 credits in dezelfde talencombinatie
- Master of Arts in de meertalige professionele communicatie
- Master of Arts in de taal- en letterkunde
   enkel voor afgestudeerden bedrijfsvertaler-tolk
- Master of Arts in het tolken
   ten minste 24 credits in dezelfde talencombinatie
- Master of Arts in het vertalen
   ten minste 24 credits in dezelfde talen
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de handelswetenschappen
- Master of Science in de organisatie en het management
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het cultuurmanagement


Terug