Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Bachelor in het vastgoed

Kwalificatie in het vastgoed
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2016 tot 30.09.2024

De opleiding vastgoed is een specifieke opleiding die vanuit een jarenlang opgebouwde ervaring studenten aflevert die onmiddellijk inzetbaar zijn in de verschillende activiteiten en aspecten van de beroepspraktijk.
De opleiding vastgoed wil:
- jongeren opleiden tot zelfstandige, kritische en gemotiveerde professionals op het vlak van vastgoed-makelaardij en landmeten. (persoon)
- jongeren opleiden die een open, flexibele en pluralistische houding aannemen t.o.v. een snel evoluerende samenleving. (maatschappij)
- jongeren opleiden die de vooropgestelde competenties, kennis en vaardigheden, kunnen implementeren in de verschillende deelsectoren van de bouw- en vastgoedwereld. (beroep)
De afgestudeerde professionele bachelor Vastgoed zal:
- zin hebben voor initiatief
- analytisch en probleemoplossend denken
- accuraat kunnen werken
- blijk geven van doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin
- kwaliteit bewaken
- op een zelfstandige basis beslissingen kunnen nemen
- doel-, team-, klant- en innovatiegericht kunnen werken
- met de nodige commerciële overtuigingskracht vlot en adequaat kunnen onderhandelen en communiceren
- deontologisch correct en discreet handelen als waardig ambassadeur van het beschermde beroep
- door levenslang leren de marktevoluties in de sector opvolgen

Wij doen dit door:
- de gedifferentieerde instroom aan studenten op te vangen via een onderbouwde studiebegeleiding
- kennisgerichte hoorcolleges en oefeningen modulair op te bouwen.
- sterk de nadruk te leggen op de praktische vertaling van de theorie
- begeleid zelfstandig leren en zelfevaluatie te stimuleren
- vernieuwende, boeiende vakoverschrijdende taken en projecten aan te bieden
- ICT te implementeren in alle opleidingsonderdelen
- permanent te investeren in een nauwe samenwerking met het werkveld en het contact met de afgestudeerden te onderhouden
- dienstverlening en onderzoek te verankeren in de opleiding
- navorming aan te bieden aan het werkveld wat bijdraagt tot de actualisatie van de opleiding.
- duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren
- het aanbieden van een internationaal kader

De opleiding heeft dit vertaald in volgende learning outcomes:
Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding PBA Vastgoed:
- leerresultaat 1. Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,… en hieromtrent kwalitatief adviseren.
- leerresultaat 2. Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren. De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
- leerresultaat 3. Doelgericht advies geven en expertises verrichten, onderbouwd met technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
- leerresultaat 4. Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
- leerresultaat 5. Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
- leerresultaat 6. In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega’s, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, …) indien nodig ook in een internationale context.
- leerresultaat 7. Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
- leerresultaat 8. Het beroepsveld kennen, situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden en de respectievelijke deontologische codes respecteren.

Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding afstudeerrichting Makelaardij:
- leerresultaat MAK 1. Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- leerresultaat MAK 2. Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus.
- leerresultaat MAK 3. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester.
- leerresultaat MAK 4. Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening.
- leerresultaat MAK 5. Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen.
- leerresultaat MAK 6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor.
- leerresultaat MAK 7. Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch.
- leerresultaat MAK 8. Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context.

Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding afstudeerrichting landmeten:
- leerresultaat LAN 1. Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
- leerresultaat LAN 2. Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens.
- leerresultaat LAN 3. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
- leerresultaat LAN 4. Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten.
- leerresultaat LAN 5. Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid.
- leerresultaat LAN 6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een landmeetbureau.
- leerresultaat LAN 7. Vlot, gepast en helder communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten in een professionele context.


De bachelor (Ba) in het vastgoed kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Bachelor in Internationaal Bedrijfsmanagement (BnB)
- Bachelor in Internationaal Bedrijfsmanagement (BnB)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de erfgoedstudies
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
   enkel voor afgestudeerden in landmeten
- Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
   enkel voor afstudeerrichting landmeten
- Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde
- Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
- Postgraduaat Geo-ICT
   enkel voor afgestudeerden in landmeten
- Postgraduaat Vastgoedbeheer
   enkel voor afgestudeerden in de makelaardij
- Postgraduaat vastgoedbeheer
   enkel voor afgestudeerden in makelaardij


Terug