Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Specifieke lerarenopleiding muziek

Kwalificatie diploma van leraar
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Onderwijs
Studieomvang in studiepunten: 60

De Specifieke Lerarenopleiding muziek
1. Visie
De Specifieke Lerarenopleiding muziek:
- vormt gedreven en deskundige muziekpedagogen, die door onderwijsstages en sociaal-artistieke projecten hun vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische kennis en inzichten tot persoonlijke competenties ontwikkelen, en zelfstandig een oorspronkelijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de muziekpedagogiek van de eigen en van aanverwante disciplines;
- onderhoudt een nauwe band met de basisopleiding Muziek om de vakdidactische en kunstagogische competenties van de aspirant muziekpedagogen te garanderen;
- gaat bij de ontwikkeling van de opleidingsdoelstellingen en programma uit van de basiscompetenties van de leraar en houdt daarenboven rekening met de Dublindescriptoren volgens de Vlaamse vertaling ervan zoals beschreven in art. 58 van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De afgestudeerde muziekpedagogen van alle studietrajecten - afstudeerrichting muziekpedagogiek, modulair traject SLO en modeltraject SLO, hebben gelijkaardige academische, onderwijskundige en pedagogische competenties;
- wenst door haar opleiding het competentiegebied van haar afgestudeerde muziekpedagogen te verbreden opdat ze in de samenleving buiten het onderwijs, met open oog voor de waarde van diversiteit, als kunstagogische actoren zouden ageren;
- staat in de samenleving. Contacten met het werkveld, nauwe samenwerking met de universiteit en actieve deelname als partner binnen het Expertisenetwerk AUGent, hebben een sterke impact op het ontwikkelen en bijsturen van de doelstellingen, curricula en onderwijsmethoden. Ze stimuleert studenten en docenten om actief deel te nemen aan internationale samenwerking en uitwisseling;
- haar onderwijs is verweven met wetenschappelijk onderzoek inzake muziekpsychologie en muziekpedagogiek en met het onderzoek in de kunsten; ze engageert zich actief in het onderzoek inzake muziekpedagogiek en muziekdidactiek.;
- organiseert competentiegericht onderwijs, met aandacht voor een grote samenhang tussen theorie en praktijk. Kunstagogische, kunstdidactische en vakdidactische aspecten staan centraal in de opleiding. Zelfstandig leren en verantwoordelijkheid van de student voor zijn opleiding komen ruim aan bod;
- verschaft een gedeeltelijk vraaggestuurde opleiding, zodat de studenten binnen de beschreven competenties eigen accenten kunnen leggen. De student stelt samen met zijn begeleiders een persoonlijk ontwikkelingsplan op dat op vaste momenten in de opleiding geëvalueerd en desgevallend aangepast wordt;
- acht reflectie en communicatie over de praktijk en over de eigen vakdeskundigheid als muziekpedagoog wezenlijk. Ze vormen de rode draad in de opleiding. Door middel van peer en co- assesment in en over de praktijk leren de studenten om te gaan met evaluatie en beoordeling van anderen en leren daarover te communiceren én zichzelf te bevragen;
- maakt gedurende de gehele opleiding gebruik van een interactief online portfolio. Flexibele leertrajecten, reflectie en evaluatie worden hierdoor gefaciliteerd;
- voorziet tijdens de opleiding veel ruimte voor teamwork, probleemgestuurd onderwijs en andere activerende werkvormen;
- hecht groot belang aan degelijke toetsingsinstrumenten en –methoden.

2 Doelstellingen

De opleidingsdoelstellingen van de Specifieke Lerarenopleiding zijn er op gericht de student te brengen tot het beheersen van de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2
Functionele gehelen waaronder de basiscompetenties van de leraar ressorteren:
1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. De leraar als opvoeder
3. De leraar als inhoudelijk expert
4. De leraar als organisator
5. De leraar als innovator – als onderzoeker
6. De leraar als partner van de ouders/verzorgers
7. De leraar als lid van een schoolteam
8. De leraar als partner van externen
9. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap:
10. De leraar als cultuurparticipant

Aanvullend stelt de opleiding zich tot doel:
- gedreven en deskundige kunstpedagogen te vormen, die door onderwijsstages en sociaalartistieke projecten hun vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische kennis en inzichten tot persoonlijke competenties ontwikkelen die aansluiten bij hun artistieke stijl en persoonlijkheid;
- haar studenten als excellente en veelzijdige musici te stimuleren om ook op artistiek-pedagogisch vlak een zelfstandige een oorspronkelijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de kunsten;
- haar kandidaat muziekpedagogen aan te zetten om ook in het DKO en het KSO, door middel van onderwijs en artistiek-pedagogische projecten, ruim aandacht te schenken aan de beoefening en de ontwikkeling van actuele muziek en aan grensverleggende muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in de periferie van het kunstenveld;
- muziekpedagogen te vormen met een open oog voor samenwerking met andere kunstvormen en de internationale dimensie ervan.

Belangrijke attitudes in bovenvermeld besluit betreffende de basiscompetenties van de leraar; beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, worden voor de muziekpedagoog aangevuld met attitudes die kenmerkend zijn voor de kunstenaar en de kunstpedagoog. We vermelden er slechts enkele: vermogen tot verwondering, zin voor doorgedreven discipline, artistiek zelfbewustzijn, open oog voor de unieke talentontwikkeling van iedere leerling…

De specifieke lerarenopleiding muziek sluit aan bij de Master of Arts (MA) in de muziek.

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug