Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Kwalificatie in het secundair onderwijs
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Onderwijs
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2015 tot 30.09.2023

OLR1: Constructief communiceren in diverse contexten met alle actoren
1.1 Zich krachtig en expressief als leraar positioneren
1.2 Effectief en efficiënt met de lln communiceren
1.3 Effectief en efficiënt met ouders, verzorgers communiceren
1.4 Effectief en efficiënt communiceren met collega's, directie en externe partners
1.5 Doelgericht taalontwikkelend lesgeven om de taalvaardigheid van de lln te verhogen
1.6 Effectief en efficiënt communiceren in functie van een doeltreffend klasmanagement

OLR2: Actief participerend samenwerken in een (breed) schoolteam
2.1 Als teamspeler aan een goede werksfeer meewerken
2.2 Constructief aan samenwerkingssituaties binnen en buiten de school bijdragen

OLR3: Een professionele visie ontwikkelen gekoppeld aan de maatschappelijke realiteit vanuit een internationale en een brede culturele participatie
3.1 Maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen verantwoord naar onderwijs vertalen
3.2 Het beroep van leraar vorm geven door een internationale participatie
3.3 Het beroep van leraar vorm geven door een brede culturele participatie

OLR4: Autonoom een eigen levenslang ervaringsleren nastreven
4.1 Actuele methodieken en technologie in de eigen onderwijspraktijk integreren
4.2 Eigen vakspecifieke en didactische expertise continu vernieuwen
4.3 Permanent het handelen bijsturen op basis van valide informatie

OLR5: Gestoeld op kritische reflectie innoverend en oplossingsgericht handelen
5.1 Feedback en kritische reflectie aanwenden om het pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren
5.2 Het eigen referentiekader, dat van anderen en de wederzijdse beïnvloeding kritisch bevragen
5.3 Problemen en situaties leerbevorderend aanpakken

OLR6: Zich via een onderzoekende houding inzetten om de eigen onderwijsrealiteit continu te realiseren 6.1 De resultaten van praktijkgericht onderwijsonderzoek interpreteren
6.2 Praktijkgericht onderzoek voeren ter optimalisatie van de onderwijspraktijk

OLR7: Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk.
7.1 Relevante kenmerken van leerlingen(groepen) die aan de basis liggen van het gedifferentieerd werken in de klas en op school opsporen
7.2 Doelstellingen, werkvormen, leerinhouden, leeractiviteiten en evaluatievormen op maat van elke leerling uitwerken

OLR8: Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al zijn facetten
8.1 Leerlingen begeleiden in het functioneel en met kritische zin aanwenden van multimedia, ICT en andere leermiddelen 8.2 Authentieke ervaringen als context voor het leerproces hanteren
8.3 Een klaslokaal, een schoolgebouw inrichten als een aangepaste, uitdagende en veilige speel-, leer- en leefruimte
8.4 Autonoom een leeromgeving ontwikkelen met aandacht voor het stimuleren van ondernemingszin bij leerlingen

OLR9: Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle leerlingen te creëren
9.1 Relevante kenmerken van de leerlingen/leerlingengroep/leeromgeving achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen.
9.2 Doelstellingen op maat afstemmen rekening houdend met de beginsituatie van leerlingen, eindtermen/ontwikkelingsdoelstellingen, het leerplan, leerlijnen en het pedagogisch project.
9.3 Een coherente samenhang nastreven in het onderwijsaanbod zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend.
9.4 Leerinhouden en –strategieën vertalen naar stimulerende leeractiviteiten
9.5 Passende evaluatie en/of assessment organiseren bij het onderwijsleerproces

OLR10: Binnen het juridisch, deontologisch, organisatorisch en administratief kader, efficiënt en effectief functioneren
10.1 Relevante en actuele juridische en administratieve taken behorend tot het leraarschap correct en deontologisch uitvoeren.
10.2 Samen met het schoolteam en de schoolleiding bijdragen aan de concretisering van het schoolbeleid.

OLR11: Zorg uitbouwen voor de leerlingen en voor zichzelf, met aandacht voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement
11.1 De fysieke en geestelijke gezondheid van leerlingen bevorderen.
11.2 De fysieke en geestelijke gezondheid van zichzelf bevorderen.
11.3 In het kader van het schoolzorgbeleid systematisch en in multidisciplinair overleg leerlingengegevens verzamelen en er adequaat mee omgaan.
11.4 Leerlingenkenmerken bespreekbaar maken zowel naar ouders en verzorgers toe als in de bredere maatschappelijke context.
11.5 Ontplooiing en emancipatie bevorderen rekening houdend met de specifieke leer- en leefsituatie van het individu.


De bachelor (Ba) in het onderwijs: secundair onderwijs kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
- Master of Arts in de geschiedenis
   enkel voor onderwijsvak geschiedenis
- Master of Arts in de meertalige communicatie
   mits telkens 24 credits in de 2 basistalen
- Master of Arts in de meertalige communicatie
   mits telkens 24 credits verworven in de 2 basistalen
- Master of Arts in de taal- en letterkunde
   mits telkens 24 credits in de 2 basistalen
- Master of Arts in de taal- en letterkunde
   mits telkens 24 credits verworven in de 2 basistalen
- Master of Arts in gender en diversiteit
- Master of Arts in het tolken
   mits telkens 24 credits in de 2 basistalen
- Master of Arts in het tolken
   mits telkens 24 credits verworven in de 2 basistalen
- Master of Arts in het vertalen
   mits telkens 24 credits in de 2 basistalen
- Master of Arts in het vertalen
   mits telkens 24 credits verworven in de 2 basistalen
- Master of Science in de agogische wetenschappen
- Master of Science in de bedrijfskunde
   enkel voor onderwijsvak economie
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de erfgoedstudies
   enkel voor de onderwijsvakken aardrijkskunde en geschiedenis
- Master of Science in de erfgoedstudies
   enkel voor de onderwijsvakken aardrijkskunde of geschiedenis
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de geografie
   enkel voor onderwijsvak aardrijkskunde
- Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
   enkel voor de onderwijsvakken wiskunde of natuurkunde of aardrijkskunde
- Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
   enkel voor onderwijsvak wiskunde of natuurkunde
- Master of Science in de onderwijskunde
- Master of Science in de opleidings- en onderwijswetenschappen
- Master of Science in de pedagogische wetenschappen
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie


Terug