Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

VACATURES @ HOGENT

 

Werken aan de HoGent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

Meer over werken aan de HoGent   HR Excellence in Research

PRAKTIJKLECTOR IN HET VAKGEBIED ORTHOPEDAGOGIEK
 • 20% van een voltijdse betrekking
 • Mens en Welzijn
 • Ref. FMW E 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

 • Bij indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

  1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;

  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;

  3. Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs, met name diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

  4. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;

  5. Voldoen aan de dienstplichtwetten;

  6. De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

 • Bij indiensttreding over minstens 5 jaar relevante en recente werkervaring beschikken in de orthopedagogische praktijk.

Taakomschrijving

Situering

 • De Hogeschool Gent bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen is voorzien in een overkoepelend Servicecenter.

 • De vakgroep Orthopedagogiek is één van de zeven vakgroepen van de faculteit Mens en Welzijn en staat in voor het verstrekken van onderwijs en het uitvoeren en coördineren van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het vakgebied orthopedagogiek. De praktijklector participeert aan onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Verantwoordelijkheid binnen de betrekking

 • Je begeleidt en evalueert studenten m.b.t. stages, praktijkoefeningen, persoonlijke opdrachten, zelfstandig leren, projectwerk en bachelorproeven;

 • Je werkt in samenwerking met collega’s doelen, inhouden en de onderwijsaanpak van de opleidingsonderdelen uit;

 • Je bepaalt in samenwerking met je collega’s de vorm en inhoud van het didactisch materiaal;

 • Je bouwt in samenwerking met collega’s de professionalisering, internationalisering en het kwaliteitsbeleid van de opleiding uit;

 • Je staat in voor onderwijsgerelateerde organisatorische en administratieve taken;

 • Je neemt deel aan vergaderingen gerelateerd aan het beleid en de werking van de vakgroep en van de opleiding;

 • Als vakexpert verleen je medewerking aan onderzoeksprojecten en /of aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.

 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.

 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de HoGent.

Competentievereisten

 • Je bent momenteel aan het werk in het orthopedagogisch werkveld en wenst dit te combineren met een functie als praktijklector om je kennis en ervaring door te geven aan studenten;
 • Je hebt kennis van het vakgebied orthopedagogiek;
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante praktijkervaring in het ondersteunen van personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties in minstens één van onderstaande groepen:
  • personen met ontwikkelingsstoornissen (personen met een verstandelijke beperking, ADHD, ASS, etc.);
  • personen met een sensoriële handicap;
  • personen met een fysieke en/of meervoudige handicap;
  • personen met gedrags- en emotionele stoornissen;
  • personen met psycho-sociale problemen;
  • personen met psychische problemen;
  • personen met problematisch gebruik van middelen;
  • personen in kansarmoede;
  • personen die behoren tot etnisch culturele minderheden;
 • Je hebt kennis van de regelgeving inzake de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs;
 • Je hebt aandacht voor kwaliteitszorg inzake de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs;
 • Je neemt actief deel aan werk- en stuurgroepen, lidmaatschap bij de beroepsvereniging, organiseren van congressen, …
 • Je hebt interesse in het onderwijzen en begeleiden van studenten;
 • Je draagt bij tot de maatschappelijke relevantie van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en/of dienstverlening in het vakgebied van de orthopedagogiek;
 • Je vertegenwoordigt de vakgroep in (koepel)organisaties in het orthopedagogisch werkveld;
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude;
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 316. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een tijdelijke statutaire aanstelling in 7 vacante betrekkingen, FMW E 258 - FMW E 259 – FMW E 260 - FMW E 261 – FMW E 262 – FMW E 263 – FMW E 264, elk voor een opdracht van 20% van een voltijdse tewerkstelling, met indiensttreding ten vroegste vanaf 01-11-2017 en uiterlijk tot en met 23-09-2018. Deze aanstellingen zijn niet combineerbaar met elkaar.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 23-10-2017, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eind oktober 2017.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij mevr. Claudia Claes, waarnemend vakgroepvoorzitter vakgroep Orthopedagogiek (Claudia.Claes@hogent.be ).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon, …) kan je terecht bij Katia Rombaut, HR partner. Dit kan via e-mail (katia.rombaut@hogent.be) of telefonisch (09 243 26 21).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht