Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

VACATURES @ HOGENT

 

Werken aan de HoGent

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

Meer over werken aan de HoGent   HR Excellence in Research

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER ONDERZOEKSPROJECT 'LIFE CYCLE COSTS ALS ECONOMISCHE SUCCESFACTOR, ONDERHOUD EN PLANNING VAN RESIDENTIEEL VASTGOED'
 • 50% van een voltijdse betrekking
 • Natuur en Techniek
 • Ref. FNT C 190

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

 • Op 01-11-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
 1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; namelijk in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld;
 4. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 5. Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
 • Op 01-11-2017 beschikken over minimaal drie jaar wetenschappelijke en/of praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoekservaring.

Taakomschrijving

Situering

 • De Hogeschool Gent bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • De faculteit Natuur en Techniek telt vijf vakgroepen. De wetenschappelijk medewerker maakt deel uit van de vakgroep Makelaardij en Landmeten en staat in voor de uitvoering van het Tetra onderzoeksproject ‘Life Cycle Costs als economische succesfactor, Onderhoud en Planning van Residentieel Vastgoed”. Dit onderzoeksproject start op 01/12/2017 en duurt twee jaar.

Het onderzoeksproject heeft de ambitie inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen teneinde de lange termijnwaarde significant te verbeteren. Op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen dikwijls ad hoc gewerkt waarbij enkel rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten. In de praktijk resulteert dit daarom enkel in het uitvoeren van louter instandhoudingswerken. Een dergelijke aanpak leidt tot een systematische degradatie van het gebouw en op langere termijn globaal tot een sterk verouderd patrimonium.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor de uitvoering van bovenvernoemd onderzoeksproject en dit houdt volgende taken in (uitgevoerd in samenwerking met de projectcoördinator van het project alsook met de diverse partners in het project):
 • Promotorschap van het project, onder directe leiding van de vakgroepvoorzitter.
 • Experimenteel werk in samenwerking met UGent en WTCB.
 • Administratieve, logistieke en materiële organisatie van de projectvoering.
 • Resultatenverwerking inclusief statistische verwerking van gegevens.
 • Bundelen van de resultaten en opstellen van een praktijkgids.
 • Je staat in voor de interne (naar (co)promotoren) en externe (naar projectpartners) rapportering.
 • Je organiseert en neemt deel aan projectvergaderingen.
 • Je begeleidt studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij het onderzoeksproject.
 • Je werkt mee aan de verspreiding en valorisatie van projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, artikels in vakbladen, beurzen, congressen, studiedagen, workshops, dienstverlening,
 • Je staat in voor de organisatie van een studiedag.
 • Je helpt mee bij de uitwerking van nieuwe, aanverwante (vervolg)onderzoeksprojecten.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de HoGent.

Competentievereisten

 • Je beschikt over actuele en brede kennis van de vastgoedsector en de actoren en meer specifiek het vastgoedbeheer ervan en de waardecreatie bij residentiële gebouwen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met onderzoeksmethodologie:
  • vlot kunnen opzoeken van wetenschappelijke literatuur en uitwerken van een literatuurstudie;
  • ervaring met het uitvoeren van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.
  • kennis en ervaring inzake methodologie en software voor (statistische) verwerking en rapportering van data.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) om optimaal te kunnen werken in teamverband, om contacten te kunnen leggen met de projectpartners (onderzoeksinstellingen en bedrijven), om te kunnen rapporteren en om studenten te begeleiden.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband nauwkeurig kunnen werken.
 • Je bent bereid om je flexibel op te stellen ten aanzien van werkdagen en –uren.
 • Je bent in staat om planmatig en anticiperend te denken en te handelen.
 • Je hebt voldoende inzicht en motivatie om experimenteel werk uit te voeren en daar zelf ook initiatief in te nemen.
 • Pluspunten:
  • Ervaring met onderzoek in Life Cycle Costs van residentiele gebouwen.
  • Ervaring met het opstellen van meerjarenbegrotingen voor residentiële gebouwen.
  • Ervaring in energetisch renoveren van woningen en impact hiervan op de meerjarenbegroting.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-02-2018 tot en met 31-01-2019. De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor één jaar op basis van positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 28-01-2018, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking en over het project kan je terecht bij Mieke Paelinck. Dit kan via e-mail mieke.paelinck@hogent.be

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon, …) kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit kan via e-mail (kaat.bossuyt@hogent.be) of telefonisch (09 243 27 12).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht