Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

LECTOR AUTONOME VORMGEVING EN TIJDELIJKE INSTALLATIES
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 126

Toelatingsvoorwaarden

Op datum van indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • in het bezit te zijn van een diploma van master in de beeldende kunsten.
 • te beschikken over minstens acht jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen gelijkaardige vakgebieden;

Taakomschrijving

 • je doceert opleidingsonderdelen betreffende vormgeving en tijdelijke installaties in de professionele bachelor Interieurvormgeving en doceert praktijkgericht onderwijs in de academische opleiding Beeldende Kunsten, bachelor autonome vormgeving;
 • je begeleidt bachelorproeven van studenten voor de afstudeerfocus ‘tijdelijke installaties’, ondersteunt de artistieke ontwikkeling  van studenten en begeleidt hun individueel werkproces;
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design & Vormgeving, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • je hebt kennis en ervaring in het doceren van opleidingsonderdelen inzake design, vormgeving en tijdelijke installaties aan bachelor-studenten hoger kunstonderwijs; 
 • je bent vertrouwd met het artistieke veld en bent actief betrokken bij ontwerp- en artistieke processen;
 • je hebt een duidelijke pedagogische visie op lesgeven binnen het hoger kunstonderwijs en je bezit sterke didactische bekwaamheden, in het bijzonder in het begeleiden en evalueren van studenten in kunstgerelateerde opleidingen;
 • je hebt een interesse in film, vormgeving, architectuur, ontwerppraktijken en kunsten;
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels;  
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 1-10-2019

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 31-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK & Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten. 

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

Indicatieve timing gesprekken: midden september.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK & Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be). 

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht