Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERKIEZINGEN? WAARVOOR?

Elke 2 jaar kiezen de studenten van de HoGent hun vertegenwoordigers in het inrichtingsorgaan, de stuvoraad, de faculteitsraden en de raad van de School of Arts. In maart-mei 2017 werden verkiezingen gehouden voor de mandaten in bovenstaande raden; deze mandaten gelden voor de periode 25 september 2017 – 23 september 2019. Ook voor de Hogeschool Gent Studentenraad werden verkiezingen gehouden; deze mandaten zijn enkel geldig tijdens het academiejaar 2017-2018.

In de periode oktober – december 2017 worden er verkiezingen georganiseerd voor de eventueel openstaande mandaten van studentenvertegenwoordigers in de bovengenoemde raden.

 
Faculteitsraad en de
raad van de School of Arts

De faculteitsraden en de raad van de School of Arts staan in voor de dagelijkse leiding van de faculteiten en van de School of Arts. Concreet betekent dit dat daar beslissingen worden genomen over het te voeren beleid: het goedkeuren van de begroting, de verdeling van de onderwijstaken, het goedkeuren van wijzigingen in opleidingsprogramma’s, …. Studenten die zetelen in de faculteitsraad/ raad van de School of Arts hebben dus inspraak in het te voeren beleid en in de organisatie van de opleidingen.

De decaan is voorzitter van de faculteitsraad/ raad van de School of Arts. Daarnaast zetelen in dit beslissingsorgaan ook vertegenwoordigers van personeelsleden, van studenten en uit het werkveld.

Het aantal zitjes voor studenten werd vastgelegd in het organiek reglement van de HoGent. Concreet betekent dit:

 • Faculteit Mens en Welzijn:  3 zitjes voor studentenvertegenwoordigers.
 • Faculteit Natuur en Techniek:  3 zitjes voor studentenvertegenwoordigers
 • Faculteit Bedrijf en Organisatie:  3 zitjes voor studentenvertegenwoordigers
 • School of Arts:  3 zitjes voor studentenvertegenwoordigers
Kiesreglement faculteitsraden/
raad van de School of Arts

In deze raden zijn volgende mandaten te begeven:

 • Faculteitsraad Natuur en Techniek: 1 mandaat van studentenvertegenwoordiger en opvolger van het vrouwelijk geslacht en te verkiezen onder de studenten van de faculteit Natuur en Techniek.
 • Faculteitsraad Bedrijf en Organisatie: 2 mandaten van studentenvertegenwoordiger en opvolger te verkiezen onder de studenten van de faculteit Bedrijf en Organisatie.
 • Raad van de School of Arts: 2 mandaten van studentenvertegenwoordiger en opvolger te verkiezen onder de studenten van de School of Arts.
   
Stuvoraad

De stuvoraad is een formeel adviesorgaan voor het beleid van de studentenvoorzieningen. De stuvoraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen en formuleert adviezen aangaande voeding, huisvesting, sociale dienstverlening, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking.  In de stuvoraad zetelen naast personeelsleden ook 8 studenten van de HoGent.

Kiesreglement stuvoraad

In deze raad zijn volgende mandaten te begeven:

 • 4 mandaten van studentenvertegenwoordiger en plaatsvervanger te verkiezen onder de studenten van de faculteiten Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie en van de School of Arts.
Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR)

De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) is de officiële studentenraad van de Hogeschool Gent. De HGSR fungeert als overlegplatform en adviesorgaan en ondersteunt bovendien tal van projecten, zowel binnen als buiten de hogeschool. De HGSR biedt naast haar eigen werking ook onderdak aan alle studenten uit de faculteitsraden en de opleidingscommissies, de participatiecommissies, de algemene vergadering van de Studentenvoorzieningen en de leden van het inrichtingsorgaan  van de hogeschool.

Voor de HGSR worden in totaal 8 studentenvertegenwoordigers en hun plaatsvervanger verkozen, telkens 2 per faculteit/School of Arts.

Kiesreglement HGSR

In deze raad zijn volgende mandaten te begeven:

 • 1 mandaat van studentenvertegenwoordiger en plaatsvervanger van de faculteit Bedrijf en Organisatie en 1 mandaat van studentenvertegenwoordiger en plaatsvervanger van de School of Arts, telkens respectievelijk te verkiezen onder de studenten van de faculteit Bedrijf en Organisatie en onder de studenten van de School of Arts.