Facebook Pixel Gebruiksregels HOGENT-netwerk - Hogeschool Gent

Gebruiksregels HOGENT-netwerk.

Toelichting en motivering

Het HNET is het netwerk dat de computers in de verschillende vestigingsplaatsen van de Hogeschool Gent met elkaar verbindt. Het is bestemd voor gebruik in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten en voor activiteiten ter ondersteuning daarvan. De hogeschool bouwt een eigen intranet uit, dat toegankelijk is voor personeel en studenten en gedeeltelijk ook voor externen. Maatregelen om de veiligheid en integriteit van de gegevens te waarborgen zijn noodzakelijk. Het net is bovendien aangesloten op het wereldwijde Internet, via een of meerdere "network providers". Bovendien kunnen rechtstreekse verbindingen gerealiseerd worden met andere organisaties, zoals de Universiteit Gent. Hierbij is het gebruikelijk zich te verbinden tot het naleven van een "Acceptable Use Policy" (AUP). Zowel personeelsleden, studenten als erkende verenigingen van de Hogeschool Gent kunnen hun eigen pagina's toevoegen aan de websites van de Hogeschool. Om ongeoorloofd, onrechtmatig of strafbaar gebruik van de netwerkfaciliteiten van het HNET te vermijden dienen gedragsregels en een deontologische code te worden ingesteld. Door gebruik te maken van de netwerkfaciliteiten van de Hogeschool verklaren de gebruikers deze gebruiksregels voor het HNET te volgen. Het HNET wordt beheerd door de Centrale ICT dienst van de Directie Financiën en ICT, aangevuld met departementale netwerkverantwoordelijken, in dit verband het SYSTEAM genoemd.

Art. 1

Het HNET mag enkel gebruikt worden door personeel, studenten en erkende verenigingen van de Hogeschool Gent voor activiteiten die aansluiten bij de opdracht van de hogeschool. De Algemeen Directeur kan aan derden afwijkingen toestaan. De servers die bestemd zijn voor publiek gebruik (bv. anonymous ftp-servers, http-servers, news-servers,...) vallen niet onder deze bepaling.

Art. 2

Een gebruiker heeft enkel toegang tot deze toestellen van het HNET (en indirect het gehele Internet) waarvoor hij een geregistreerd gebruiker is, tenzij deze toestellen uitdrukkelijk voor algemeen gebruik bestemd zijn. Een gebruiker heet geregistreerd als hem een rekening d.w.z. een gebruikersnaam met bijhorend paswoord is toegewezen voor de betreffende servers. Personeelsleden en studenten worden geregistreerd voor een nader te bepalen aantal servers. Studenten dienen vooraf alle inschrijvingsformaliteiten te hebben volbracht. De gebruikers ontvangen een document met hun persoonlijke registratiegegevens. Door hiervan gebruik te maken en aldus een verbinding met het HNET te realiseren, verbinden zij zich de gedragsregels van dit reglement na te leven, met inbegrip van alle aanvullingen en wijzigingen waarvan zij melding krijgen. De toegang kan verder beperkt worden tot bepaalde diensten of bestanden.

Art. 3

Onrechtmatige toegang of daden die de privacy van de andere gebruikers of de integriteit van gegevens in gevaar brengen en alle pogingen daartoe, zijn verboden en kunnen ook door de hogeschool gesanctioneerd worden.

Art. 4

Het is verboden de goede werking van het HNET en de er op aangesloten computers te schaden of door overmatige belasting andere gebruikers te hinderen.

Art. 5

De hogeschool kan een systeem installeren voor de controle van het elektronisch gegevensverkeer, doch enkel om boekhoudkundige redenen, om de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de service te verzekeren of bij technische problemen. De aldus verkregen gegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. In het bijzonder wordt de privacy van de gebruikers bij het versturen en ontvangen van Email gewaarborgd. Inbreuken hierop worden gesanctioneerd.

Art. 6

Een rekening (gebruikersnaam en paswoord) op een computer is strikt persoonlijk en de eigenaar ervan draagt er de volledige verantwoordelijkheid voor. In het bijzonder zal hij alles in het werk stellen opdat anderen er geen onrechtmatig gebruik van zouden maken.

Art. 7

Studenten, personeelsleden en erkende verenigingen van de Hogeschool Gent kunnen eigen webpagina's of -berichten koppelen aan de website van de Hogeschool Gent. Deze pagina's zullen duidelijk de identiteit van de verantwoordelijke uitgever vermelden; elke verantwoordelijke uitgever zal eventueel aansprakelijk gesteld worden in geval van ongeoorloofde, onrechtmatige of strafbare inhoud, alsook voor inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom, in het bijzonder de auteursrechten. De pagina's van de personeelsleden en studenten moeten inhoudelijk aansluiten bij hun hoedanigheid aan de Hogeschool Gent. Deze pagina's kunnen in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De pagina's van de erkende verenigingen zullen inhoudelijk aansluiten bij de doelstellingen van de vereniging. Zij dienen eventuele verplichtingen, opgelegd door de Algemeen Directeur, na te leven. De inhoud van de pagina's der personeelsleden, studenten en erkende verenigingen, mag niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving, noch met de reglementen die aan de Hogeschool Gent bindend zijn voor personen en verenigingen.

Art. 8

Bij het niet naleven van dit reglement kunnen door de Hogeschool bewarende maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn: tijdelijk opheffing van een rekening, tijdelijk ontzeggen van de toegang tot bepaalde services en bestanden. Elke inbreuk wordt steeds gerapporteerd aan het hogeschoolbestuur. Deze kan op haar beurt tot sancties beslissen overeenkomstig de vigerende regelgeving. Alle inbreuken die in het kader van de elektronische communicatie gebeuren op de vigerende wetgeving of op de reglementen die aan de Hogeschool Gent bindend zijn, kunnen door de Hogeschool Gent tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd, voor zover het natuurlijke personen betreft. Van verenigingen kan de erkenning worden ingetrokken. Daarenboven kunnen deze inbreuken ook aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties.

Art. 9

De Algemeen directeur wordt belast met de uitwerking van dit reglement. Het beheer van het HNET met inbegrip van de bewarende maatregelen, zoals bedoeld in art. 8 wordt toevertrouwd aan de Centrale ICT Dienst van de Directie Financiën en ICT.

Art. 10

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Commissaris van de Vlaamse Regering

Art. 11

Deze beslissing onmiddellijk te laten ingaan onder opschortende voorwaarde van beroep van de Commissaris van de Vlaamse Regering of annulatieberoep bij de Raad van State binnen de 60 dagen.