Facebook Pixel Beleid - Hogeschool Gent
Foto Beleid

Beleid.

B

Beleid.

HOGENT wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen.

HOGENT ziet permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van haar onderwijsactiviteiten. Daartoe heeft ze een regie uitgewerkt. De HOGENT-regie is ingebed in de kwaliteitscultuur van de hogeschool en is aldus een breed en verbeterings­gericht instrument met vier verweven functies: inspireren, reflecteren, faciliteren en evalueren.

De HOGENT-regie voor de borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen is geënt op de strategische positionering van HOGENT, werkt aan de hand van een opdracht gesteld door een opdrachtgever en aangenomen door een opdrachtnemer.

Binnen de HOGENT-regie is het bestuur de opdrachtgever en zijn de departementen en de School of Arts, via hun opleidingen en vakgroepen, evenals het servicecenter, de opdrachtnemers.

Het voorwerp van de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie binnen de HOGENT-regie is het realiseren en borgen van excellent onderwijs. In de visie op onderwijs wordt het begrip excellent onderwijs geëxpliciteerd.

De resultaten, die worden gemonitord en geëvalueerd, worden zichtbaar gesteld via een business intelligence en een digitaal portfolio van de opleidingen, die toegankelijk zijn voor geheel HOGENT. De evaluatie binnen de HOGENT-regie is in handen van het bestuur van HOGENT.

Het fundament van de HOGENT-regie is de PDCA-cyclus (plan – do – check – act) op opleidingsniveau, waardoor de regie zorgt voor pro-activiteit, planmatig beslissen en het continu verbeteren van de opleidingskwaliteit.

De HOGENT-regie is in lijn met de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en de decretale kwaliteitskenmerken van een opleiding.

Om het doel van de HOGENT-regie - het realiseren en borgen van excellent onderwijs - na te streven is een organisatiestructuur uitgetekend, steunend op:

 • het onderwijsproces, zijnde de ontwikkeling en voortgang van het onderwijs, zoals vormgegeven door de opleidingscommissies in wisselwerking met de vakgroepen;
 • een actieve betrokkenheid van:
  • interne en externe stakeholders;
  • onafhankelijke externe peers en experten;
 • de twaalf clusters van producten en diensten ter ondersteuning van het onderwijsproces, door het servicecenter.

Schema regie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de opleiding. Ze implementeert het onderwijsproces in lijn met het strategisch plan en wordt daarbij ondersteund door het servicecenter.

Peer-to-peerbijeenkomst

Een peer-to-peerbijeenkomst is een peerreviewactiviteit aan de hand waarvan een opleiding haar onderwijsaanpak in een kritische reflectie verbeteringsgericht door gelijken van buiten HOGENT, samen met studenten uit de opleiding, laat beoordelen.

Werkveldcommissie

Een werkveldcommissie is een overlegorgaan waarin de opleiding in overleg met het werkveld haar opleidingsprofiel en onderwijsconcept bespreekt, alsook reflecteert over de perspectieven van de opleiding op middellange en lange termijn. De werkveldcommissie geeft input met betrekking tot:

 • ontwikkelingen in het werkveld en perceptie van het werkveld over de opleiding;
 • betrokkenheid van het werkveld bij bepaalde opleidingsonderdelen;
 • onderzoek;
 • bijscholing van onderwijsgevenden (studiedagen, navormingen).

Balansmoment

Het balansmoment is een dialoog tussen de opleiding, het departementshoofd en een delegatie van het management van HOGENT over de kwaliteitsaspecten van de opleiding en vindt plaats op de overgang van de ene zesjarige kwaliteitscyclus naar de andere. Tijdens dit balansmoment wordt aan de hand van de ESG en de kwaliteitskenmerken teruggeblikt op de behaalde resultaten, verbeteringsgericht gereflecteerd, aan ideeënvorming gedaan en vooruitgeblikt op de concrete toekomstplannen van de opleiding en van HOGENT met betrekking tot de opleiding.

Binnen haar regie stelt HOGENT een set van instrumenten ter beschikking om het zelfsturend vermogen van de opleidingen te versterken.

Beleidsinstrumenten

De strategische cyclus van HOGENT heeft een looptijd van vijf jaar. Het beheersinstrument van de strategische cyclus is het strategisch plan, dat opgebouwd is volgens een PDCA-logica. Het strategisch plan omvat strategische doelstellingen, zowel op het vlak van de reguliere werking (kernprocessen) als op het vlak van innovaties die binnen de beleidsperiode moeten worden gerealiseerd. De strategische doelstellingen worden gemonitord aan de hand van een beperkt set van indicatoren. De strategische cyclus op het niveau van de instelling wordt beheerd door de algemeen directeur en gerapporteerd aan het bestuur.

Het convenant is een overeenkomst op faculteitsniveau en wordt afgesloten met het bestuur van HOGENT. Het convenant bevat enerzijds afspraken voor de realisatie van de indicatoren uit het strategisch plan van HOGENT, en anderzijds doelstellingen en indicatoren die eigen zijn aan het beleid van de faculteit. Het convenant wordt besproken tijdens het periodiek bestuurlijk overleg.

Het strategisch beleid van de faculteit/School of Arts wordt beheerd door de decaan en gerapporteerd aan de faculteitsraad. Het beheersinstrument van de strategische cyclus van de faculteit/School of Arts is een beleidsplan, dat is opgebouwd volgens een PDCA-logica, met een looptijd van vijf jaar.

Opleidingsspecifieke instrumenten

Het opleidingsprofiel beschrijft de identiteit van de opleiding, bestaande uit de opleidingsspecifieke invulling van de onderwijsvisie van HOGENT, de opleidingseigen invalshoeken en klemtonen en de relatie tussen de domeinspecifieke leerresultaten, de opleidingsspecifieke leerresultaten en de wetgevende kaders van toepassing op de opleiding.

Het onderwijsconcept beschrijft de onderwijsaanpak van de opleiding voor wat betreft didactische werkvormen, evaluatievormen, leermaterialen en begeleidingsvormen t.a.v. studenten in functie van in-, door- en uitstroom.

Aan HOGENT vormen de leerresultaten de basis van het onderwijs. Een leerresultaten­matrix concretiseert de beoogde leerresultaten van een opleiding.

De studiefiches beschrijven de volledige inrichting van een opleidingsonderdeel en maken deel uit van de studiegids, het officiële overzicht van het volledige opleidingsaanbod aan HOGENT.

Kwaliteitszorginstrumenten

De studietijdmetingen gaan na of de balans tussen de begrote studietijd en de reële studietijd van een opleidingsonderdeel/opleiding in evenwicht is.
Aan de hand van stakeholderbevragingen worden belanghebbenden periodiek bevraagd:

 • de studenten worden bevraagd over de gevolgde opleidingsonderdelen en hun opleiding;
 • het werkveld wordt bevraagd over de afstemming van de leerresultaten van de opleiding op de wensen en de behoeften van het beroepenveld;
 • de alumni worden bevraagd over hun tevredenheid over de opleiding, de voorbereiding op de instap in het werkveld, de voldoening over hun tewerkstelling, de sector van tewerkstelling, het niveau en de inhoud van de tewerkstelling.

De business intelligence van HOGENT geeft informatie weer uit alle databanken van HOGENT en legt verbanden. De business intelligence levert rapporten aan het bestuur, het management en bij uitbreiding aan geheel HOGENT. De data-analyse is de verantwoordelijkheid van het bestuur en het management van HOGENT.

De onderwijsgevenden registreren hun professionaliseringsactiviteiten in een portfolio. De professionalisering van de onderwijsgevenden heeft verschillende dimensies: het ontwikkelen van de onderwijskundige inzichten, het actualiseren van de vakspecifieke kennis, de wetenschappelijke attitude en de interculturele competenties.

Opleidingsportfolio

In het kader van monitoring, evaluatie en interne informatiedeling werkt de HOGENT-regie aan de hand van een digitaal portfolio per opleiding, dat alle gevalideerde outputdocumenten van de instrumenten uit de HOGENT-regie omvat.

Het portfolio heeft een vaste indeling gebaseerd op het instrumentarium van de HOGENT-regie.

De HOGENT-regie voor de borging van de kwaliteit van haar opleiding wordt periodiek in de auditplanning opgenomen.

Onderzoek en dienstverlening.

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving. Daarom gaan we voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in cocreatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Onderzoek en dienstverlening.

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving. Daarom gaan we voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in cocreatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Ben je op zoek naar expertise? Wil je met ons samenwerken?
Ben je benieuwd naar onze onderzoeksprojecten?
Ontdek hier de mogelijkheden.

Verbonden met de opleidingen

Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het onderzoek draagt bij tot de professionalisering van diegenen die onderwijs geven. Het inspireert de opleidingen tot reflectie over de beroepspraktijk en tot het integreren van onderzoeksresultaten en -methodes in het curriculum.

Interdisciplinair

Het onderzoek van HOGENT kijkt over de grenzen van disciplines heen. Door onderzoekers interdisciplinair te laten samenwerken, wil HOGENT inspelen op de complexiteit van de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, en tegelijk het kritisch denken stimuleren over de grenzen van de eigen discipline.

Gericht op impact

Door onderzoek en expertise op diverse manieren te valoriseren, door dienstverlening en een aantrekkelijk aanbod van levenslang leren, is HOGENT een onmisbare partner bij leren en innoveren.

Maatschappelijk geëngageerd

Het onderzoek van HOGENT is maatschappelijk geëngageerd en maatschappijkritisch. Het anticipeert op ruime maatschappelijke uitdagingen en biedt antwoorden op de onmiddellijke noden van de beroepspraktijk.

HOGENT zet in op cocreatie met het werkveld, beleidsmakers en burgers. Het onderzoek wordt gestuurd door een duidelijke onderzoeksagenda die geënt is op bestaande sterktes en op actuele maatschappelijke uitdagingen. De principes van duurzaamheid worden hierbij gehanteerd.

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan HOGENT wordt uitgevoerd in inter­disciplinaire centra. Deze centra ambiëren op een duurzame manier bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van meerjarige onderzoeks­programma's. Ze werken volgens de principes van systeemdenken, waarbij duurzame ontwikkeling mogelijk is binnen de ecologische en sociale grenzen die gesteld worden door de draagkracht van de aarde enerzijds en anderzijds de rechten van de mens. Om duurzame impact te realiseren, werken de centra nauw samen met de relevante interne en externe stakeholders bij wie ze een meetbare verandering willen realiseren op het vlak van attitudes, motivatie, kennis en/of vaardigheden.

De centra fungeren als een draaischijf en open ontmoetings­plaats voor verschillende actoren. Ze bieden een platform voor samenwerking en uitwisseling tussen onderzoekers onderling en in cocreatie met lesgevers, studenten, partners uit het werkveld, partners uit de academische wereld, overheden, burgers, enzovoort. In de centra is er naast de onderzoek­sprojecten ook plaats voor dienstverlening, studenten­projecten, stages en bachelorproeven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige infrastructuur en expertise. Deze activiteiten en het ontwikkelen en delen van onderzoeks­competenties in de centra bevorderen de nexus onderwijs-onderzoek.

Daarnaast kunnen de centra demo's, activiteiten van levenslang leren en andere vormen van uitwisseling faciliteren tussen HOGENT-experten, andere onderzoeks­instellingen, alumni, ondernemers, designers, enzovoort.

Maak kennis met de 12 onderzoekscentra.

HOGENT heeft een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die klachten en eventuele inbreuken op de wetenschappelijke integriteit behandelt. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit is een adviesorgaan dat onderzoekt of er inbreuken zijn tegen de Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België, die door HOGENT onderschreven is. Er bestaat ook een recente Europese code, the European Code of Conduct for Research Integrity.

De melder van een klacht of een inbreuk, de betrokkene of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit zelf kunnen voor een tweede opinie terecht bij de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke integriteit in de schoot van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. HOGENT erkent de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit als adviserend orgaan.

Internationalisering.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met partners in regio’s in ontwikkeling.

Internationalisering.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met partners in regio’s in ontwikkeling.

Diversiteitsbeleid betekent voor HOGENT het (h)er­kennen en aanvaarden van de unieke kwaliteiten en eigenschappen van alle studenten en personeels­leden en het bieden van mogelijkheden om die succesvol in te schakelen en te laten renderen. HOGENT wil talenten optimaal benutten door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid te voeren.

Diversiteitsbeleid voor studenten

HOGENT wil al haar studenten de kans geven om hun talenten te ontplooien door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid dat ingebed is in het algemene in-, door- en uitstroombeleid.

Oog voor
struikelblokken

Tegelijkertijd heeft HOGENT extra aandacht voor pedagogisch-didactische struikelblokken die studenten zouden kunnen hinderen bij hun instroom, doorstroom en uitstroomtraject. Deze struikelblokken komen voort uit een wisselwerking tussen persoonskenmerken, de sociale omgeving en de onderwijsomgeving, en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met socio-economische status, taalvaardigheden en andere startcompetenties, functiebeperking, gender, interculturaliteit.

Design
for all

HOGENT zet zowel in op het versterken van persoonskenmerken, als op het systematisch organiseren van het onderwijs en de onderwijsomgeving volgens het principe van design for all. Hierbij worden het onderwijs en de onderwijsomgeving niet afgestemd op de modale student, maar op een groep potentiële studenten die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Voortdurende afstemming

HOGENT wil studenten ondersteunen bij het (waar)maken van een adequate en gemotiveerde studiekeuze op basis van een realistische inschatting van de eigen competenties, talenten en interesses enerzijds, en van de verwachte en beoogde competenties van de verschillende opleidingen anderzijds.

Diversiteitsbeleid voor personeel

Het diversiteitsbeleid voor personeel van HOGENT is gericht op de hele personeelsgroep. Acties zijn niet gericht op een bepaalde groep of groepen, maar worden gevoerd in het kader van een geïntegreerd, kwaliteitsvol en duurzaam beleid ten behoeve van elk individueel personeelslid en de gehele organisatie.

Wat willen we bereiken?

 • Een werkklimaat waarin iedereen zich vrij voelt, begrip en respect ontvang en zich beschermd weet.
 • Mogelijkheid om via innovatie en creativiteit andere, nieuwe, ideeën en inzichten te creëren.
 • Erkenning van ieders vaardigheden en competenties.

 

Taalbeleid bij HOGENT is consequent aandacht hebben voor de taalontwikkeling van studenten om hun studie succesvol te doorlopen en vlot te communiceren in een professionele context. Doelgerichte aandacht voor taalvaardigheid maakt deel uit van een stimulerend hoger onderwijs.

Taalbeleid in de praktijk

Drie basisdoelstellingen geven richting aan taalbeleid in de praktijk:

 • transparant communiceren over de vereiste taalvaardigheid en structureel taalondersteuning bieden
 • taalvaardigheid stimuleren in functie van de opleiding, de professionele context, de persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving
 • taalvariatie en meertaligheid waarderen, benutten en stimuleren

Talige diversiteit wordt positief gewaardeerd. Studenten, lesgevers, onderzoekers en medewerkers worden aangemoedigd hun talig repertoire in te zetten en te blijven ontwikkelen.

Meer weten? Stuur een mailtje naar lien.vanachter@hogent.be.