Foto Beleid

Beleid.

B

HOGENT wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen.

HOGENT ziet permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van haar onderwijsactiviteiten. Daartoe heeft ze een regie uitgewerkt. De HOGENT-regie is ingebed in de kwaliteitscultuur van de hogeschool en is aldus een breed en verbeterings­gericht instrument met vier verweven functies: inspireren, reflecteren, faciliteren en evalueren.

De HOGENT-regie voor de borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen is geënt op de strategische positionering van HOGENT, werkt aan de hand van een opdracht gesteld door een opdrachtgever en aangenomen door een opdrachtnemer. 

Binnen de HOGENT-regie is het bestuur de opdrachtgever en zijn de faculteiten en de School of Arts, via hun opleidingen en vakgroepen, evenals het servicecenter, de opdrachtnemers. 

Het voorwerp van de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie binnen de HOGENT-regie is het realiseren en borgen van excellent onderwijs. In de visie op onderwijs wordt het begrip excellent onderwijs geëxpliciteerd.

De resultaten, die worden gemonitord en geëvalueerd, worden zichtbaar gesteld via een business intelligence en een digitaal portfolio van de opleidingen, die toegankelijk zijn voor geheel HOGENT. De evaluatie binnen de HOGENT-regie is in handen van het bestuur van HOGENT.

Het fundament van de HOGENT-regie is de PDCA-cyclus (plan – do – check – act) op opleidingsniveau, waardoor de regie zorgt voor pro-activiteit, planmatig beslissen en het continu verbeteren van de opleidingskwaliteit.

De HOGENT-regie is in lijn met de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en de decretale kwaliteitskenmerken van een opleiding.

Om het doel van de HOGENT-regie - het realiseren en borgen van excellent onderwijs - na te streven is een organisatiestructuur uitgetekend, steunend op:

 • het onderwijsproces, zijnde de ontwikkeling en voortgang van het onderwijs, zoals vormgegeven door de opleidingscommissies in wisselwerking met de vakgroepen;
 • een actieve betrokkenheid van:
  • interne en externe stakeholders;
  • onafhankelijke externe peers en experten;
 • de twaalf clusters van producten en diensten ter ondersteuning van het onderwijsproces, door het servicecenter.

Schema regie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de opleiding. Ze implementeert het onderwijsproces in lijn met het strategisch plan en wordt daarbij ondersteund door het servicecenter.

Peer-to-peerbijeenkomst

Een peer-to-peerbijeenkomst is een peerreviewactiviteit aan de hand waarvan een opleiding haar onderwijsaanpak in een kritische reflectie verbeteringsgericht door gelijken van buiten HOGENT, samen met studenten uit de opleiding, laat beoordelen.

Werkveldcommissie

Een werkveldcommissie is een overlegorgaan waarin de opleiding in overleg met het werkveld haar opleidingsprofiel en onderwijsconcept bespreekt, alsook reflecteert over de perspectieven van de opleiding op middellange en lange termijn. De werkveldcommissie geeft input met betrekking tot: 

 • ontwikkelingen in het werkveld en perceptie van het werkveld over de opleiding;
 • betrokkenheid van het werkveld bij bepaalde opleidingsonderdelen;
 • onderzoek;
 • bijscholing van onderwijsgevenden (studiedagen, navormingen).

Balansmoment

Het balansmoment is een dialoog tussen de opleiding, de decaan en een delegatie van het management van HOGENT over de kwaliteitsaspecten van de opleiding en vindt plaats op de overgang van de ene zesjarige kwaliteitscyclus naar de andere. Tijdens dit balansmoment wordt aan de hand van de ESG en de kwaliteitskenmerken teruggeblikt op de behaalde resultaten, verbeteringsgericht gereflecteerd, aan ideeënvorming gedaan en vooruitgeblikt op de concrete toekomstplannen van de opleiding en van HOGENT met betrekking tot de opleiding.

Binnen haar regie stelt HOGENT een set van instrumenten ter beschikking om het zelfsturend vermogen van de opleidingen te versterken. 

Beleidsinstrumenten

De strategische cyclus van HOGENT heeft een looptijd van vijf jaar. Het beheersinstrument van de strategische cyclus is het strategisch plan, dat opgebouwd is volgens een PDCA-logica. Het strategisch plan omvat strategische doelstellingen, zowel op het vlak van de reguliere werking (kernprocessen) als op het vlak van innovaties die binnen de beleidsperiode moeten worden gerealiseerd. De strategische doelstellingen worden gemonitord aan de hand van een beperkt set van indicatoren. De strategische cyclus op het niveau van de instelling wordt beheerd door de algemeen directeur en gerapporteerd aan het bestuur.

Het convenant is een overeenkomst op faculteitsniveau en wordt afgesloten met het bestuur van HOGENT. Het convenant bevat enerzijds afspraken voor de realisatie van de indicatoren uit het strategisch plan van HOGENT, en anderzijds doelstellingen en indicatoren die eigen zijn aan het beleid van de faculteit. Het convenant wordt besproken tijdens het periodiek bestuurlijk overleg.

Het strategisch beleid van de faculteit/School of Arts wordt beheerd door de decaan en gerapporteerd aan de faculteitsraad. Het beheersinstrument van de strategische cyclus van de faculteit/School of Arts is een beleidsplan, dat is opgebouwd volgens een PDCA-logica, met een looptijd van vijf jaar.

Opleidingsspecifieke instrumenten

Het opleidingsprofiel beschrijft de identiteit van de opleiding, bestaande uit de opleidingsspecifieke invulling van de onderwijsvisie van HOGENT, de opleidingseigen invalshoeken en klemtonen en de relatie tussen de domeinspecifieke leerresultaten, de opleidingsspecifieke leerresultaten en de wetgevende kaders van toepassing op de opleiding.

Het onderwijsconcept beschrijft de onderwijsaanpak van de opleiding voor wat betreft didactische werkvormen, evaluatievormen, leermaterialen en begeleidingsvormen t.a.v. studenten in functie van in-, door- en uitstroom.

Aan HOGENT vormen de leerresultaten de basis van het onderwijs. Een leerresultatenmatrix concretiseert de beoogde leerresultaten van een opleiding. 

De studiefiches beschrijven de volledige inrichting van een opleidingsonderdeel en maken deel uit van de studiegids, het officiële overzicht van het volledige opleidingsaanbod aan HOGENT.

Kwaliteitszorginstrumenten

De studietijdmetingen gaan na of de balans tussen de begrote studietijd en de reële studietijd van een opleidingsonderdeel/opleiding in evenwicht is.
Aan de hand van stakeholderbevragingen worden belanghebbenden periodiek bevraagd:

 • de studenten worden bevraagd over de gevolgde opleidingsonderdelen en hun opleiding;
 • het werkveld wordt bevraagd over de afstemming van de leerresultaten van de opleiding op de wensen en de behoeften van het beroepenveld;
 • de alumni worden bevraagd over hun tevredenheid over de opleiding, de voorbereiding op de instap in het werkveld, de voldoening over hun tewerkstelling, de sector van tewerkstelling, het niveau en de inhoud van de tewerkstelling.

De business intelligence van HOGENT geeft informatie weer uit alle databanken van HOGENT en legt verbanden. De business intelligence levert rapporten aan het bestuur, het management en bij uitbreiding aan geheel HOGENT. De data-analyse is de verantwoordelijkheid van het bestuur en het management van HOGENT. 

De onderwijsgevenden registreren hun professionaliseringsactiviteiten in een portfolio. De professionalisering van de onderwijsgevenden heeft verschillende dimensies: het ontwikkelen van de onderwijskundige inzichten, het actualiseren van de vakspecifieke kennis, de wetenschappelijke attitude en de interculturele competenties.

Opleidingsportfolio

In het kader van monitoring, evaluatie en interne informatiedeling werkt de HOGENT-regie aan de hand van een digitaal portfolio per opleiding, dat alle gevalideerde outputdocumenten van de instrumenten uit de HOGENT-regie omvat.

Het portfolio heeft een vaste indeling gebaseerd op het instrumentarium van de HOGENT-regie.

De HOGENT-regie voor de borging van de kwaliteit van haar opleiding wordt periodiek in de auditplanning opgenomen. 

Onderzoek en dienstverlening.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. De Verenigde Naties formuleerden daarom zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tot 2030 het belangrijkste internationale duurzaamheidskader vormen. Er wordt onder andere gestreefd naar het wegwerken van honger en armoede, het verminderen van ongelijkheid, verantwoorde productie en consumptie, …

Heel wat regeringen, bedrijven, instituten en verenigingen scharen zich achter deze doelstellingen en zo ook het onderzoek aan HOGENT. Daarom zet HOGENT al haar middelen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in op projecten die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Alle onderzoekers van HOGENT zullen werken aan onderzoeksprojecten die bijdragen tot oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogeschool leent zich daar bij uitstek voor. Het laat verschillende disciplines samenwerken, is gericht op maatschappelijke impact en is nauw verbonden met de opleidingen. Om dit nog te versterken, besliste HOGENT om de helft van de projectmiddelen in te zetten op multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

Maar HOGENT gaat nog verder: ze streeft ook in haar onderzoeksbeleid duurzaamheid na. Zo wordt een kwart van de onderzoeksmiddelen verdeeld onder de vakgroepen van de hogeschool, zodat elke vakgroep een stevige (lees: duurzamere) onderzoeksbasis kan leggen. Het label HR excellence in research en het bijbehorende actieplan fungeren bovendien als een kader om ook in de toekomst nog verdere stappen te zetten naar duurzaamheid in het onderzoeksbeleid.

Aan HOGENT wordt ingezet op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en daar hebben we goede redenen voor. Door in te zetten op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verhogen we permanent de kwaliteit van onze bacheloropleidingen. De nauwe samenwerking met het werkveld en de doorstroom van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs resulteert in een voortdurende actualisering van de curricula, de verdere professionalisering van onze docenten, meer interactie en voeling met het werkveld en het stimuleren van een kritische en ondernemende attitude bij de studenten.

Via praktijkgerichte onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven, contractonderzoek, dienstverlening, studiedagen, advies en vorming op maat biedt de expertise van HOGENT een economische, maatschappelijke en culturele meerwaarde.

Vele actuele problemen vragen een multidisciplinaire aanpak, zowel in het onderzoeksproces als in de beroepspraktijk. Daarom stimuleert HOGENT multidisciplinaire samenwerking en zet het de helft van de interne onderzoeksmiddelen in op multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Hierbij werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Door in te zetten op multidisciplinair onderzoek versterken we de maatschappelijke rol van onze hogeschool en vergroten we onze economische, sociale en culturele meerwaarde. De intensievere samenwerking over de grenzen van de vakgroepen en faculteiten heen, is een boost voor de expertiseopbouw van onze onderzoekers en vakgroepen.

Studenten die betrokken worden bij multidisciplinaire projecten worden gestimuleerd om hun blik te verruimen naar nieuwe disciplines en samen te werken met studenten uit andere opleidingen. Ze leren zoeken naar een gemeenschappelijke taal en respect te hebben voor inzichten uit andere vakgebieden.

HOGENT levert inspanningen om het brede publiek warm te maken voor wetenschap en techniek en om de relatie tussen wetenschap en maatschappij te verbeteren. Dit met steun van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en vaak in samenwerking met de andere instellingen van de Associatie Universiteit Gent. Hiervoor doen we een beroep op onderzoekers, lectoren en studenten.

Voor kinderen en jongeren

Voor scholen

Voor het brede publiek

HOGENT heeft een Commissie Wetenschappelijke Integriteit die klachten en eventuele inbreuken op de wetenschappelijke integriteit behandelt. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit is een adviesorgaan dat onderzoekt of er inbreuken zijn tegen de Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België, die door HOGENT onderschreven is. Er bestaat ook een recente Europese code, the European Code of Conduct for Research Integrity.

De melder van een klacht of een inbreuk, de betrokkene of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit zelf kunnen voor een tweede opinie terecht bij de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke integriteit in de schoot van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. HOGENT erkent de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit als adviserend orgaan.

Internationalisering.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met partners in regio’s in ontwikkeling.

Overzicht samenwerkingsakkoorden

Diversiteitsbeleid betekent voor HOGENT het (h)er­kennen en aanvaarden van de unieke kwaliteiten en eigenschappen van alle studenten en personeels­leden en het bieden van mogelijkheden om die succesvol in te schakelen en te laten renderen. HOGENT wil talenten optimaal benutten door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid te voeren.

Diversiteitsbeleid voor studenten

HOGENT wil al haar studenten de kans geven om hun talenten te ontplooien door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid dat ingebed is in het algemene in-, door- en uitstroombeleid.

Oog voor
struikelblokken

Tegelijkertijd heeft HOGENT extra aandacht voor pedagogisch-didactische struikelblokken die studenten zouden kunnen hinderen bij hun instroom, doorstroom en uitstroomtraject. Deze struikelblokken komen voort uit een wisselwerking tussen persoonskenmerken, de sociale omgeving en de onderwijsomgeving, en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met socio-economische status, taalvaardigheden en andere startcompetenties, functiebeperking, gender, interculturaliteit.

Design
for all

HOGENT zet zowel in op het versterken van persoonskenmerken, als op het systematisch organiseren van het onderwijs en de onderwijsomgeving volgens het principe van design for all. Hierbij worden het onderwijs en de onderwijsomgeving niet afgestemd op de modale student, maar op een groep potentiële studenten die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Voortdurende afstemming

HOGENT wil studenten ondersteunen bij het (waar)maken van een adequate en gemotiveerde studiekeuze op basis van een realistische inschatting van de eigen competenties, talenten en interesses enerzijds, en van de verwachte en beoogde competenties van de verschillende opleidingen anderzijds.

Diversiteitsbeleid voor personeel

Het diversiteitsbeleid voor personeel van HOGENT is gericht op de hele personeelsgroep. Acties zijn niet gericht op een bepaalde groep of groepen, maar worden gevoerd in het kader van een geïntegreerd, kwaliteitsvol en duurzaam beleid ten behoeve van elk individueel personeelslid en de gehele organisatie.

Wat willen we bereiken?

 • Een werkklimaat waarin iedereen zich vrij voelt, begrip en respect ontvang en zich beschermd weet.
 • Mogelijkheid om via innovatie en creativiteit andere, nieuwe, ideeën en inzichten te creëren.
 • Erkenning van ieders vaardigheden en competenties.