Facebook Pixel Beleid - Hogeschool Gent
Foto Beleid

Beleid.

B

Beleid.

HOGENT is er voor iedereen die, op eigen wijze, wil leren en wil bouwen aan een betere toekomst voor mens en planeet.

We leiden toekomstbestendige professionals en kunstenaars op, die hun vak beheersen en helpen vernieuwen vanuit hun kennis, kunde en karakter.

We vormen sociale, kritisch denkende, communicatief vaardige en ondernemende wereldburgers.

We luisteren naar vragen uit de samenleving en anticiperen op maatschappelijke uitdagingen. We creëren praktijkgerichte kennis die grenzen verlegt met het oog op een duurzame toekomst. Door onderzoek in en beoefening van de kunsten nemen we een actieve rol op in het kunstenveld.

HOGENT is een (vrij)moedige ruimte waar creativiteit en innovatie centraal staan. We versterken elkaar door in gesprek te gaan over onze verschillen. We werken samen met passie en met oog voor ieders eigenheid.

HOGENT ziet permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van haar onderwijsactiviteiten.

Daartoe heeft ze een regie uitgewerkt. Onder regie wordt het geheel van acties, processen, praktijken, procedures en instrumenten begrepen die de opleidingen en de instelling in staat stellen om de kwaliteit van de opleidingen te borgen.

HOGENT ziet permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van haar onderwijsactiviteiten.

Daartoe heeft ze een regie uitgewerkt. Onder regie wordt het geheel van acties, processen, praktijken, procedures en instrumenten begrepen die de opleidingen en de instelling in staat stellen om de kwaliteit van de opleidingen te borgen.

Visual podcast kwaliteit dus

Beluister zeker ook eens onze podcast: Kwaliteit dus!

De HOGENT-regie voor de borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen is geënt op de strategische positionering van HOGENT. Het uitgangspunt van de regie is immers de missie van HOGENT, die vertaald is in de visie op onderwijs en verder is geëxpliciteerd door de opleidingscentra van de departementen en de opleidingscommissies van de school of arts en van de entiteit GO5.

De HOGENT-regie is ingebed in de kwaliteitscultuur van de hogeschool en is aldus een breed en verbeteringsgericht instrument met vier verweven functies: inspireren, reflecteren, faciliteren en evalueren.

Het fundament van de HOGENT-regie is de PDCA-cyclus (plan – do – check – act) op opleidingsniveau, waardoor de regie zorgt voor proactiviteit, planmatig beslissen en het continu verbeteren van de opleidingskwaliteit.

De resultaten van de regie worden voortdurend gemonitord en geëvalueerd. Ze worden zichtbaar gesteld via een business intelligence-systeem en een digitaal portfolio van de opleidingen, die toegankelijk zijn voor heel HOGENT. De evaluatie van de HOGENT-regie is in handen van het bestuur van HOGENT.

De HOGENT-regie is in lijn met de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en de decretale kwaliteitskenmerken van een opleiding.

Het doel van de HOGENT-regie is het realiseren en borgen van excellent onderwijs. Om dit doel na te streven is een organisatiestructuur uitgetekend, steunend op:

 • het onderwijsproces zoals vormgegeven door de opleidingen;
 • een actieve betrokkenheid van:
  • interne en externe stakeholders;
  • onafhankelijke externe peers en experten.

Schema regie

Opleidingscentrum / opleidingscommissie

De opleidingscentra van de departementen en de opleidingscommissies aan de school of arts en GO5 zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de opleidingen. Ze implementeren het onderwijsproces in lijn met het strategisch beleidsplan van de entiteit en worden daarbij ondersteund door de centrale administratie en aan de school of arts door het decanaat.

Peer-to-peerbijeenkomst (P2P)

Een peer-to-peerbijeenkomst is een peerreviewactiviteit waarbij een opleiding, samen met een delegatie van haar studenten, haar onderwijsaanpak verbeteringsgericht bespreekt met gelijken van buiten HOGENT.

Werkveldcommissie

Een werkveldcommissie is een overlegorgaan waarin de opleiding in overleg met het werkveld haar opleidingsprofiel en onderwijsconcept bespreekt. De partners reflecteren ook samen over de perspectieven van de opleiding op middellange en lange termijn. De werkveldcommissie geeft input met betrekking tot:

 • ontwikkelingen in het werkveld en perceptie van het werkveld over de opleiding;
 • betrokkenheid van het werkveld bij bepaalde opleidingsonderdelen;
 • onderzoek;
 • bijscholing van onderwijsgevenden (studiedagen, navormingen).

Balansmoment

Het balansmoment is een dialoog tussen de opleiding, het departementshoofd en een delegatie van het management van HOGENT over de kwaliteitsaspecten van de opleiding. Het vindt plaats op de overgang van de ene zesjaarlijkse kwaliteitscyclus naar de andere en het vertrekt vanuit de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en de kwaliteitskenmerken opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs. Tijdens het balansmoment wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten, verbeteringsgericht gereflecteerd, aan ideeënvorming gedaan en vooruitgeblikt op de concrete toekomstplannen van de opleiding en van HOGENT met betrekking tot de opleiding.

"Het balansmoment helpt je om alle facetten van de opleiding grondig en gestructureerd onder de loep te nemen en triggert je om door een neutrale bril naar je realisaties te kijken. Als team sta je stil bij zaken waar je, in de drukte van het moment, aan voorbijloopt."
Karen Van Grimbergen 
Coördinator curriculumcommissie retailmanagement

 

Binnen haar regie stelt HOGENT een set van instrumenten ter beschikking om het zelfsturend vermogen van de opleidingen te versterken.

Beleidsinstrumenten

De strategische cyclus van HOGENT heeft een looptijd van vijf jaar. Het beheersinstrument van de strategische cyclus is het strategisch plan, dat opgebouwd is volgens een PDCA-logica. Het strategisch plan omvat strategische doelstellingen, zowel op het vlak van de reguliere werking (kernprocessen) als op het vlak van innovaties die binnen de beleidsperiode moeten worden gerealiseerd. De strategische doelstellingen worden gemonitord aan de hand van een beperkte set van indicatoren. De strategische cyclus op het niveau van de instelling wordt beheerd door de algemeen directeur en gerapporteerd aan het bestuur.

Het strategisch beleid van een departement, de school of arts en GO5 wordt beheerd door respectievelijk de departementsraad, de raad van de school of arts en de adviesraad van GO5. Het beheersinstrument van de strategische cyclus van het departement, de school of arts en GO5 is een beleidsplan met een looptijd van vijf jaar. Het beleidsplan is de som van de jaaractieplannen van de opleidingen, die in de opleidingscentra en in de opleidingscommissies gevalideerd worden. Het is gealigneerd met het strategisch plan van HOGENT, dat verder wordt geconcretiseerd. Aanvullende en specifieke doelstellingen van een departement, de school of arts en GO5 kunnen worden geformuleerd. De doelstellingen worden gemonitord aan de hand van een beperkte set van indicatoren, die opgenomen zijn in het convenant.

Het convenant is een overeenkomst op het niveau van een departement, de school of arts en GO5 en wordt afgesloten met het bestuur van HOGENT. Het convenant komt tot stand op basis van input vanuit de opleidingscentra en de opleidingscommissies. Het bevat enerzijds afspraken voor de realisatie van de indicatoren uit het strategisch plan van HOGENT en anderzijds doelstellingen en indicatoren die eigen zijn aan het beleid van een departement, de school of arts en GO5. Het convenant wordt besproken tijdens het periodiek bestuurlijk overleg.

In de departementen en GO5 brengt de jaarlijkse kwaliteitsdialoog bij de start van het academiejaar de PDCA-cyclus van de opleiding als continu proces in kaart. Tijdens de kwaliteitsdialoog bespreekt de opleiding samen met de dienst Kwaliteitsborging verbeteringsgericht de opvolging van het balansmoment en de peer-to-peerbijeenkomst(en), de acties in navolging van de bevragingsresultaten, de planning van de bevragingen voor het komende academiejaar en de stand van zaken van het digitaal opleidingsportfolio.

Opleidingsspecifieke instrumenten

Het opleidingsprofiel beschrijft de identiteit van de opleiding, bestaande uit de opleidingsspecifieke invulling van de onderwijsvisie van HOGENT, de opleidingseigen invalshoeken en klemtonen en de relatie tussen de domeinspecifieke leerresultaten, de opleidingsspecifieke leerresultaten en de wetgevende kaders van toepassing op de opleiding.

Het onderwijsconcept beschrijft de onderwijsaanpak van de opleiding aan de hand van de didactische werkvormen, evaluatievormen, leermaterialen en begeleidingsvormen t.a.v. studenten in functie van in-, door- en uitstroom.

Een leerresultaten­matrix concretiseert de beoogde leerresultaten van een opleiding. Als instrument vormt zij de hoeksteen van het onderwijsgebeuren binnen een opleiding en wordt zij door de opleiding aangewend voor diverse doeleinden: het opstellen en herzien van het opleidingsprogramma, het kiezen van de juiste leermiddelen en werkvormen, de aanwending van de meest geschikte toets- en evaluatievormen, het bepalen van leerresultatenlijnen doorheen de modeltrajecten, etc.

De studiefiches beschrijven de volledige inrichting van een opleidingsonderdeel en maken deel uit van de studiegids, het officiële overzicht van het volledige opleidingsaanbod aan HOGENT.

Kwaliteitszorginstrumenten

In het belang van de studiebelasting van studenten gaan de studietijdmetingen na of de balans tussen de theoretisch voorziene studietijd en de reële studietijd van een opleidingsonderdeel of opleiding in evenwicht is. Het paarsgewijs vergelijken is een veelgebruikte methode.

Aan de hand van stakeholderbevragingen worden belanghebbenden periodiek bevraagd:

 • de studenten worden bevraagd over de gevolgde opleidingsonderdelen en hun opleiding;
 • het werkveld wordt bevraagd over de afstemming van de beoogde leerresultaten van de opleiding op de noden van het beroepenveld;
 • de alumni worden bevraagd over hun tevredenheid over de opleiding, hun voorbereiding op de instap in het werkveld, de voldoening over hun tewerkstelling, de sector van tewerkstelling, het niveau en de inhoud van de tewerkstelling.

De business intelligence van HOGENT geeft informatie weer uit alle databanken van HOGENT en legt verbanden. De business intelligence levert rapporten aan het bestuur, het management en bij uitbreiding aan geheel HOGENT. 

De onderwijsgevenden registreren hun professionaliseringsactiviteiten in een portfolio. De professionalisering van de onderwijsgevenden heeft verschillende dimensies: het ontwikkelen van onderwijskundige inzichten, het actualiseren van vakspecifieke kennis, een wetenschappelijke attitude en interculturele competenties.

Opleidingsportfolio

In het kader van monitoring, evaluatie en interne informatiedeling werkt HOGENT met een digitaal portfolio per opleiding, dat alle gevalideerde documenten vanuit de regie omvat.

Het portfolio heeft een vaste indeling gebaseerd op het instrumentarium van de HOGENT-regie. In het kader van de interne transparantie, de kennisdeling en het lerend effect van HOGENT als organisatie zijn de portfolio’s van de opleidingen raadpleegbaar door de gehele hogeschool. In het kader van externe transparantie wordt op een aangepaste manier gecommuniceerd naar het brede publiek over de sterktes en de aandachtspunten van de opleidingen, over de manier waarop ermee wordt omgegaan, over de acties ter verbetering en over de herkomst van de (gevalideerde) informatie waarop HOGENT zich baseert. Dit gebeurt onder meer via 'De opleidingskwaliteit in beeld' op deze pagina.

De HOGENT-regie voor de borging van de kwaliteit van haar opleiding wordt periodiek in de auditplanning opgenomen.

Onderzoek en dienstverlening.

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving. Daarom gaan we voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in cocreatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Onderzoek en dienstverlening.

HOGENT wil een verschil maken in en voor de samenleving. Daarom gaan we voor onderzoek en dienstverlening met duurzame impact. We zoeken in cocreatie naar oplossingen voor concrete problemen van bedrijven, organisaties en overheden en zetten in op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Ben je op zoek naar expertise? Wil je met ons samenwerken?
Ben je benieuwd naar onze onderzoeksprojecten?
Ontdek hier de mogelijkheden.

Verbonden met de opleidingen

Onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het onderzoek draagt bij tot de professionalisering van diegenen die onderwijs geven. Het inspireert de opleidingen tot reflectie over de beroepspraktijk en tot het integreren van onderzoeksresultaten en -methodes in het curriculum.

Interdisciplinair

Het onderzoek van HOGENT kijkt over de grenzen van disciplines heen. Door onderzoekers interdisciplinair te laten samenwerken, wil HOGENT inspelen op de complexiteit van de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, en tegelijk het kritisch denken stimuleren over de grenzen van de eigen discipline.

Gericht op impact

Door onderzoek en expertise op diverse manieren te valoriseren, door dienstverlening en een aantrekkelijk aanbod van levenslang leren, is HOGENT een onmisbare partner bij leren en innoveren.

Maatschappelijk geëngageerd

Het onderzoek van HOGENT is maatschappelijk geëngageerd en maatschappijkritisch. Het anticipeert op ruime maatschappelijke uitdagingen en biedt antwoorden op de onmiddellijke noden van de beroepspraktijk.

HOGENT zet in op cocreatie met het werkveld, beleidsmakers en burgers. Het onderzoek wordt gestuurd door een duidelijke onderzoeksagenda die geënt is op bestaande sterktes en op actuele maatschappelijke uitdagingen. De principes van duurzaamheid worden hierbij gehanteerd.

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan HOGENT wordt uitgevoerd in inter­disciplinaire centra. Deze centra ambiëren op een duurzame manier bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van meerjarige onderzoeks­programma's. Ze werken volgens de principes van systeemdenken, waarbij duurzame ontwikkeling mogelijk is binnen de ecologische en sociale grenzen die gesteld worden door de draagkracht van de aarde enerzijds en anderzijds de rechten van de mens. Om duurzame impact te realiseren, werken de centra nauw samen met de relevante interne en externe stakeholders bij wie ze een meetbare verandering willen realiseren op het vlak van attitudes, motivatie, kennis en/of vaardigheden.

De centra fungeren als een draaischijf en open ontmoetings­plaats voor verschillende actoren. Ze bieden een platform voor samenwerking en uitwisseling tussen onderzoekers onderling en in cocreatie met lesgevers, studenten, partners uit het werkveld, partners uit de academische wereld, overheden, burgers, enzovoort. In de centra is er naast de onderzoek­sprojecten ook plaats voor dienstverlening, studenten­projecten, stages en bachelorproeven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige infrastructuur en expertise. Deze activiteiten en het ontwikkelen en delen van onderzoeks­competenties in de centra bevorderen de nexus onderwijs-onderzoek.

Daarnaast kunnen de centra demo's, activiteiten van levenslang leren en andere vormen van uitwisseling faciliteren tussen HOGENT-experten, andere onderzoeks­instellingen, alumni, ondernemers, designers, enzovoort.

Maak kennis met de 12 onderzoekscentra.

HOGENT werd in 2017 beloond met het HR Excellence in Research Award. Dit label toont aan dat HOGENT zich inzet om via een HR-strategie voor onderzoekers het HR-beleid van onderzoekers voortdurend te verbeteren. We trachten op een respectvolle manier te zorgen voor goede werkomstandigheden voor alle onderzoekers binnen HOGENT.

De HR-strategie voor onderzoekers van HOGENT gaat in op vier onderwerpen:

·        Ethische en professionele aspecten van onderzoeksactiviteiten

·        Rekrutering en selectie van onderzoekers

·        Werkomstandigheden voor HOGENT-personeel, inclusief de onderzoekers

·        Professionaliserings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor onderzoekers

 

Lees meer over het HR Excellence in Research label’

HOGENT voldoet aan de Europese vereiste kenmerken van een Gender Equality Plan

Internationalisering.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met partners in regio's in ontwikkeling.

Internationalisering.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie wil HOGENT met haar medewerkers en afgestudeerden grenzen verleggen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven, ook met partners in regio’s in ontwikkeling.

Diversiteitsbeleid betekent voor HOGENT het (h)er­kennen en aanvaarden van de unieke kwaliteiten en eigenschappen van alle studenten en personeels­leden en het bieden van mogelijkheden om die succesvol in te schakelen en te laten renderen. HOGENT wil talenten optimaal benutten door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid te voeren.

Diversiteitsbeleid voor studenten

HOGENT wil al haar studenten de kans geven om hun talenten te ontplooien door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid dat ingebed is in het algemene in-, door- en uitstroombeleid.

Oog voor
struikelblokken

Tegelijkertijd heeft HOGENT extra aandacht voor pedagogisch-didactische struikelblokken die studenten zouden kunnen hinderen bij hun instroom, doorstroom en uitstroomtraject. Deze struikelblokken komen voort uit een wisselwerking tussen persoonskenmerken, de sociale omgeving en de onderwijsomgeving, en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met socio-economische status, taalvaardigheden en andere startcompetenties, functiebeperking, gender, interculturaliteit.

Design
for all

HOGENT zet zowel in op het versterken van persoonskenmerken, als op het systematisch organiseren van het onderwijs en de onderwijsomgeving volgens het principe van design for all. Hierbij worden het onderwijs en de onderwijsomgeving niet afgestemd op de modale student, maar op een groep potentiële studenten die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Voortdurende afstemming

HOGENT wil studenten ondersteunen bij het (waar)maken van een adequate en gemotiveerde studiekeuze op basis van een realistische inschatting van de eigen competenties, talenten en interesses enerzijds, en van de verwachte en beoogde competenties van de verschillende opleidingen anderzijds.

Diversiteitsbeleid voor personeel

Het diversiteitsbeleid voor personeel van HOGENT is gericht op de hele personeelsgroep. Acties zijn niet gericht op een bepaalde groep of groepen, maar worden gevoerd in het kader van een geïntegreerd, kwaliteitsvol en duurzaam beleid ten behoeve van elk individueel personeelslid en de gehele organisatie.

Wat willen we bereiken?

 • Een werkklimaat waarin iedereen zich vrij voelt, begrip en respect ontvang en zich beschermd weet.
 • Mogelijkheid om via innovatie en creativiteit andere, nieuwe, ideeën en inzichten te creëren.
 • Erkenning van ieders vaardigheden en competenties.

 

Taalbeleid bij HOGENT is consequent aandacht hebben voor de taalontwikkeling van studenten om hun studie succesvol te doorlopen en vlot te communiceren in een professionele context. Doelgerichte aandacht voor taalvaardigheid maakt deel uit van een stimulerend hoger onderwijs.

Taalbeleid in de praktijk

Drie basisdoelstellingen geven richting aan taalbeleid in de praktijk:

 • transparant communiceren over de vereiste taalvaardigheid en structureel taalondersteuning bieden
 • taalvaardigheid stimuleren in functie van de opleiding, de professionele context, de persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de samenleving
 • taalvariatie en meertaligheid waarderen, benutten en stimuleren

Talige diversiteit wordt positief gewaardeerd. Studenten, lesgevers, onderzoekers en medewerkers worden aangemoedigd hun talig repertoire in te zetten en te blijven ontwikkelen.