Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PRIVACYVERKLARING HOGENT

 
Privacyverklaring HOGENT

HOGENT wil maximaal inzetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder. Zij doet dan in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR). Deze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop HOGENT deze persoonsgegevens verwerkt. HOGENT behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te updaten, en dit in opvolging van bv. wijzigende technologieën, veranderingen in reglementering, ontwikkelen of wijzigen van bedrijfsprocessen, enz. ...

 

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Hogeschool Gent (HOGENT), en wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De zetel van de verwerkingsverantwoordelijke is gelegen te 9000 Gent, Geraard de Duivelstraat 5 met als het ondernemingsnummer BE 0255 647 755. Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via dataprotectionofficer@hogent.be of via brief naar Hogeschool Gent, t.a.v. Functionaris gegevensbescherming, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent

  Toegang tot en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden

  Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van HOGENT die daar uit hoofde van hun functie of rol over moeten beschikken en die noodzakelijk zijn om de op deze pagina genoemde doelen te bereiken. Persoonsgegevens worden slechts aan een derde verstrekt wanneer:

  • de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • een gerechtelijk bevel dit verplicht;
  • een wettelijke of contractuele verplichting dit noodzaakt;
  • het vitaal belang van een betrokkene dit noodzaakt;
  • (voor studenten:) dit kadert in het gebruik van faciliteiten van de UGent.

  Wanneer een verwerking van persoonsgegevens namens HOGENT wordt verricht door een externe verwerker, zal HOGENT er via een verwerkersovereenkomst op toezien dat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  HOGENT stelt alles in het werk om persoonsgegevens te beschermen via accurate technische en organisatorische maatregelen via o.m.:

  • Digitale beveiliging via firewalls, VPN, segmentatie van netwerkschijven, Document management,…
  • Fysieke beveiliging: toegangscontrole via software, repliceren van datacentra, …
  • Accountbeveiliging: wachtwoordbeleid, encryptie, …

  Via een generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie worden aan alle medewerkers van HOGENT principes en richtlijnen meegegeven over de manier waarop zij met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie dienen om te gaan.

  Wat zijn uw rechten?

  Als betrokkene heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om:

  • uw gegevens te laten verbeteren;
  • uw toestemming in te trekken; intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming;
  • uw gegevens te laten verwijderen;
  • de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • bezwaar te uiten tegen de verwerking van je gegevens;
  • te vragen dat uw persoonsgegeven, als dat technisch mogelijk is, worden overgedragen aan een andere instelling waarvan u de diensten wilt gaan gebruiken.

  Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het een mail te sturen naar dataprotectionofficer@hogent.be. Het volstaat hierbij de persoonsgegevens te omschrijven die door HOGENT worden verwerkt, waarvoor u een recht wilt uitoefenen. Geef ook weer waarom u meent dat HOGENT een bepaalde actie moet ondernemen (bv. correctie, wissing,…)

  Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  contact@apd-gba.be