Facebook Pixel Studenten nemen carbon footprint HOGENT onder de loep - Hogeschool Gent
Foto Studenten nemen carbon footprint HOGENT onder de loep

Studenten nemen 'carbon footprint' van HOGENT onder de loep

S

Studenten nemen 'carbon footprint' van HOGENT onder de loep

HOGENT ambassadeur van Gents Klimaatplan

HOGENT heeft zich als ambassadeur geëngageerd binnen het Gents Klimaatplan. Met dit plan wil Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Het stadsbestuur merkt dat er bij HOGENT heel wat leeft rond duurzaamheid en is er daarom van overtuigd dat HOGENT een plaats verdient in het Gents Klimaatplan. En daar dragen ook de studenten milieu- en duurzaamheidsmanagement hun steentje toe bij.

HOGENT streeft naar het bijnanulenergie­principe voor nieuwbouw en grote renovatie­projecten, koopt al meer dan 10 jaar enkel gecertificeerde groene stroom en beheert een energie­boekhouding die de basis vormt om jaarlijks bijkomende energie­besparende maatregelen te nemen. De visie van HOGENT over duurzaamheid en haar ideeën rond duurzame campus­organisatie, energie­beleid en duurzame mobiliteit sluiten zeer sterk aan bij de ambities van Stad Gent ter zake. HOGENT engageert zich tot deze concrete actiepunten:

  • Klimaatvriendelijke inrichting van de campussen: ontharding, groendaken, pluktuinen, aanplanten van bomen, biodiverse borders
  • Carbon footprint nulmeting: klaar tegen januari 2021 (met studenten – zie verder)
  • Duurzaam bedrijfsvervoersplan voor personeel en studenten (woon-werkverkeer) en (internationale) dienstverplaatsingen
  • Energiebesparende maatregelen voor gebouwen en infrastructuur
  • 100% groene elektriciteit

Carbon footprint

Een engagement waarmee HOGENT volop bezig is, is het bepalen - en daarna verminderen - van de CO2-uitstoot. Hiervoor voeren de studenten milieu- en duurzaamheidsmanagement het huidige semester een nulmeting uit voor HOGENT. De onderzoeks­rapporten daarvan worden over enkele weken voorgesteld.

De derdejaarsstudenten van de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement van de bacheloropleiding bedrijfsmanagement voeren in een specifiek opleidingsonderdeel een duurzaamheidsassessment uit bij een bedrijf of organisatie. Nu is dat dus HOGENT zelf. Concreet zijn 27 studenten in verschillende teams aan de slag gegaan om een actieplan uit te werken op verschillende domeinen inzake duurzaamheid. Een meer technische deelopdracht daarbinnen is een nulmeting omtrent de CO2-uitstoot of carbon footprint van de hogeschool. En dat is een hele klus, weet lector Katrijn Cierkens, die samen met collega Joeri Brusselle het project in goede banen leidt: “Het is niet evident om de noodzakelijke gegevens te verzamelen, onder meer omdat die verspreid zitten over een groot aantal diensten en verantwoordelijkheden binnen HOGENT: het gaat zowel over energiebeheer als catering, woon-werkverkeer, gebouwenbeheer en nog veel meer. Van al die verschillende elementen hebben de studenten de CO2-uitstoot in kaart gebracht om de resultaten van hun onderzoek in januari te kunnen rapporteren.”

Katrijn Cierkens

"Op het vlak van energie scoort HOGENT eigenlijk goed, ondanks het deels verouderde patrimonium."

Katrijn Cierkens, lector

Mobiliteit

Op basis van die nulmeting kan dan verder gewerkt worden aan concrete acties. Welke voorstellen de studenten zullen doen aan de HOGENT-directie, is dus nog even afwachten. Katrijn Cierkens licht toch al een tip van de sluier op: “Op het vlak van energie scoort HOGENT eigenlijk goed, ondanks het deels verouderde patrimonium. Bij nieuwbouw gaat uiteraard veel aandacht naar energiezuinige maatregelen, maar ook de energieregeling in oudere gebouwen – dus waar en wanneer verwarming automatisch aan- en afslaat – levert positieve resultaten op. Daar kunnen de studenten nog weinig bijkomende verbeteracties toevoegen.”

De mobiliteit van personeel en studenten, die ook mee in rekening is gebracht, vormt dan weer wel een punt waar veel verbetering mogelijk is. Sterker inzetten op het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met fiets, zullen de studenten ongetwijfeld als nadrukkelijk advies naar voren schuiven. Wordt zeker vervolgd.

Geen resultaatsverbintenis

Het Gents Klimaatplan zet de richtlijnen uit voor de volgende legislatuur 2020-2025, met raakvlakken met zowat alle beleidsdomeinen. De stad zet in op samenwerking met andere stakeholders, waaronder dus ook de hogeronderwijsinstellingen HOGENT, Universiteit Gent en Arteveldehogeschool. Zij zijn gevraagd om het klimaatplan als ambassadeur mee te helpen uitdragen, als stakeholder ideeën uit te wisselen en als partner de klimaatambities van elkaar te versterken om ze zo meer zichtbaar te maken.

Stad Gent gaat echter geen formele overeenkomst aan met de stakeholders. Er is met andere woorden geen sprake van een resultaatsverbintenis of financiële verplichtingen. De focus ligt op het bevorderen van samenwerking en het verhogen van de impact van sensibilisering.

Het Gents Klimaatplan biedt voor HOGENT heel wat kansen en opportuniteiten. Het kan een stimulans vormen om binnen HOGENT nog bewuster met duurzaamheid om te gaan en zo een interne katalysator vormen.

Bekijk het volledig Gents Klimaatplan 2020-2025 (PDF)

Publicatiedatum: 03/12/2020