Facebook Pixel Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning - Hogeschool Gent
Foto Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning

Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.

G

Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.

Binnen de huidige hulp- en dienstverlening wordt steeds sterker ingezet op vermaatschappelijking in de ondersteuning van mensen in kwetsbare leefsituaties. Het gaat om ondersteuning in én door de samenleving, met vrijwilligers en mantelzorgers als hoeksteen van de zorg en een sterke focus op solidariteit ten aanzien van burgers in kwetsbare leefsituaties.

Het risico van deze vermaatschappelijking is een toenemende sociale uitsluiting. Mensen in kwetsbare leefsituaties hebben vaak geen ondersteunend netwerk waardoor zij alleen staan met hun complexe ondersteuningsvragen. Daarnaast wordt de rol van een overheid meer en meer diffuus.

Deze ontwikkelingen zetten tegelijkertijd de gewenste positie, competenties en methoden van de sociale professional ter discussie.

Via deze onderzoekslijn willen we mee vorm geven aan een verantwoorde invulling van vermaatschappelijking van zorg, waarbij mensen in kwetsbare leefsituaties worden gezien als actieve actor in dit proces en hun ervaringskennis een centrale plaats inneemt.  

Projectresultaten.

Cannabisness

Recovery Pathways

In dit project brachten we de herstelpaden van vrouwen met een verslavingsproblematiek in beeld met als doel het initiëren en ondersteunen van deze paden te versterken.

Boek Website

Biodivers Zorggroen

Biodivers Zorggroen

Groen doet goed, biodivers nog beter! Hoe verbetert een biodiverse groene omgeving rond zorgcentra de zorg? Je ontdekt het op de interactieve website 'Biodivers Zorggroen'!

Website

Lokaal Brood

Vermaatschappelijking van de GGZ.

Dit onderzoek focuste op de transitie van intramurale naar gemeenschapsgerichte zorg en de nieuwe competenties die professionals in de zorg-, hulp en dienstverlening daarvoor nodig hebben.

Publicatie beroepsidentiteiten Publicatie kindreflex

BeBlaBo

Drug Room

We deden een haalbaarheidsstudie over het gebruik van drugsgebruiksruimtes als component van de drughulpverlening in België.

Eindrapport

INVRIVI

Community development in occupation therapy education.

In dit project werd een module gecreëerd om ergotherapie-studenten voor te bereiden op het ondersteunen van gemeenschappen tijdens het community development proces.

Publicatie