Facebook Pixel Kernteam van het onderzoekscentrum EQUALITY Research­Collective - Hogeschool Gent

Maak kennis met de experts van het kernteam van het onderzoekscentrum EQUALITY Research­Collective. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken.

portretfoto expert

Sofie Vindevogel

Sofie Vindevogel is doctor in de pedagogische wetenschappen en werkt als lector en onderzoeker aan HOGENT en het EQUALITY Research­Collective. Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt tussen sterkte­gerichte, community-based en transculturele orthopedagogiek. Het gaat voornamelijk in op stressvolle leef­contexten en heeft tot doel te begrijpen hoe individueel en collectief omgegaan wordt met diverse vormen van tegenspoed en sociale onrechtvaardigheid, en wat bijdraagt tot collectieve veerkracht en inclusie. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan culturele diversiteit en aan de uitwerking van divers-sensitieve ondersteuning. Verschillende projecten situeren zich in de context van politiek geweld en migratie, zowel in België als internationaal.

portretfoto expert

Katrien De Maegd

Katrien De Maegd is opleidings­voorzitter van de educatieve opleidingen kleuter- en lager onderwijs. Als sociaal-agoog en leraar geeft ze in de opleiding lager onderwijs les over onderwijsbeleid en wiskunde. Verder is ze als onderzoeker betrokken bij het EQUALITY ResearchCollective. Ze is promotor van verschillende onderzoeks­projecten die zich situeren op het snijpunt van onderwijs en welzijn. Ze vertrekt vanuit het recht van elk kind op kwaliteitsvol onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Katrien heeft ook expertise over gelijke onderwijs­kansen, transitie­momenten, studie­begeleiding, ouder­betrokkenheid en samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Katrien wordt vaak gevraagd in het kader van kwaliteits­ontwikkeling binnen onderwijs (bv. context­omschrijving).

portretfoto expert

Joris Van Poucke

Joris Van Poucke is als onderzoeker en lector sociale filosofie en cultuur­wetenschappen verbonden aan de opleiding sociaal werk. Als onderzoeker heeft hij meegewerkt aan projecten rond buddywerking, ouderen met een migratie­achtergrond, nieuwe rituelen en inclusieve leer­omgevingen. Binnen het EQUALITY Research­Collective spitst hij zich toe op vraagstukken rond diversiteit en samenleven, meest recent op het onderzoeks­project DIVER-CITY, een gemeenschaps­gericht participatief onderzoek rond verbindend partner­schappen als basis voor een divers-sensitief hulpverlenings­aanbod voor gezinnen met een migratie­achtergrond.

portretfoto expert

Tijs Van Steenberghe

Tijs Van Steenberghe is onderzoeker bij het EQUALITY ResearchCollective en is verbonden aan het departement Sociaal Agogisch werk  en de opleiding Sociaal Werk. Zijn expertise situeert zich op deze domeinen:  hulp en recht, burgerschap en diversiteit, ervarings-deskundigheid, cocreatie, kwalitatieve, participatieve en artistieke onderzoeksmethoden, recovery, sociaal werk, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, groepswerk/vormingswerk.

portretfoto expert

Chris Swerts

Chris Swerts is lector aan de bachelor­opleiding Orthopedagogie en senior researcher bij het EQUALITY Research­Collective. Binnen het onderzoeks­centrum richt hij zich in het bijzonder op het versterken van de kwaliteit van leven van jongeren binnen de brede jeugdhulp, het ontwikkelen van een handelings­gerichte tool om met kwaliteit van leven (als handelings­kader) in de praktijk aan de slag te gaan en persoons­gerichte ondersteuning vorm te geven. Daarnaast is hij ook betrokken bij co-creatieve leer­trajecten rond de implementatie van kwaliteit van leven binnen de dagelijkse ondersteunings­praktijk. In zijn werkt pleit hij voor het belang van de positie en de stem van jongeren (in relatie tot de omgeving). Zijn onderzoeks­activiteiten richten zich verder op het ruimere vraagstuk rond kwaliteit van ondersteuning en de impact van praktijk, beleid en onderzoek hierop.

portretfoto expert

Didier Reynaert

Didier Reynaert is lector sociaal werk aan de HOGENT en senior researcher aan het EQUALITY Research­Collective. Zijn onderzoek richt zich op mensenrechten, kinderrechten en sociale rechtvaardigheid als handelingskaders voor het sociaal werk. Onderzoeksthema's zijn onder meer (kinder)armoede, onder­bescherming, sociale uitsluiting, vermaatschappelijking, toegankelijk­heid, burgerschap en gemeenschaps­gerichte zorg. Didier Reynaert is tevens gastdocent Social Work Theory aan de HAN University of Applied Sciences (Nederland), gastdocent Ethiek en Deontologie aan de Universiteit Gent en gastdocent Kinderrechten aan Odisee.

portretfoto expert

Claudia Claes

Claudia Claes is docent en departementshoofd van het departement Sociaal-Agogisch Werk en senior researcher bij het EQUALITY Research­Collective. Het accent van haar onderzoek ligt op de theorievorming van het Quality of Life gedachtegoed en de implementatie ervan in de praktijk. Vanuit deze insteek is ze lid van tal van adviesorganen binnen het werkveld.

portretfoto expert

Jessica De Maeyer

Jessica De Maeyer is als docent verbonden aan de bacheloropleiding orthopedagogie en coördinator van het EQUALITY Research­Collective, HOGENT. Daarnaast is zij coördinator van de academische werkplaats Vermaatschappelijking, waarbinnen praktijkwerkers, academici, beleidsmedewerkers, en ervarings­deskundigen rond dit thema expertise uitwisselen en samen projecten uitwerken. Haar belangrijkste onderzoeks­domeinen zijn: Kwaliteit van Leven, gebruikers­perspectieven en ervaringskennis, co-creatie, burgerschap, outreach en gemeenschaps­gerichte ondersteuning, harm reduction en de ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie in het algemeen.

portretfoto expert

Ilse Goethals

Ilse Goethals is lector in de opleiding Orthopedagogie en onderzoeker in het EQUALITY Research­Collective. Haar expertise situeert zich op deze domeinen: therapeutische gemeenschappen, drughulpverlening in het algemeen, geïntegreerde hulpverlening kwaliteit van leven, ouder worden van mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties, persoonsgerichte ondersteuning en mixed method onderzoek in nationale en internationale contexten.