Facebook Pixel Kinderrechtenmonitor - Hogeschool Gent
Foto Kinderrechtenmonitor

Kinderrechtenmonitor

K

Kinderrechtenmonitor

Kinderrechtenmonitor.

Om de leefsituatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen vanuit kinderrechten te kunnen monitoren, is er op Vlaams niveau nood aan een kwaliteitsvol en toegankelijk monitoringsinstrument. Het gebruik van kwantitatieve én kwalitatieve gegevens is hiervoor van belang. De monitoring van kinderrechten dient niet enkel op zich te staan, maar moet een bijdrage kunnen leveren aan beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. De selectie van indicatoren moet hier dan ook op gericht zijn, ze moeten nuttig zijn voor beleidsmakers en het professioneel veld. 

In functie van de ontwikkeling van een instrument voor effectieve beleidsondersteuning, dient de oefening rond de monitoring van kinderrechten verder te gaan dan het herdenken van indicatoren. De monitor moet als instrument in een groter geheel geplaatst worden van effectieve participatieve beleidsvoering in functie van realisatie en borgen van de rechten van het kind. Participatieve beleidsvoering versterkt leerprocessen, verbetert de kwaliteit van beslissingen, draagt bij aan empowerment en promoot democratisch burgerschap. Het verhoogt ook de publieke steun voor beleidsplannen, -beslissingen en -resultaten waardoor de implementatie van het beleid meer effectief en efficiënt is. 

Met dit onderzoek dragen we bij aan de uitbouw van een Vlaamse Kinderrechtenmonitor 2.0, aansluitend bij een participatieve beleidsvoering in het kader van het Vlaams kinderrechtenbeleid. 

We streven met voorliggend onderzoek volgende doelstellingen na:  
1.    Ontwikkelen van gedragen kwaliteitsvolle en valide indicatoren via een kwalitatieve aanpak: selectie van indicatoren kinderrechtenmonitor 2.0 
2.    Realisatie van set indicatoren: kinderrechtenmonitor 2.0 
3.    Realisatie van een toegankelijk monitoringsrapport met kwantitatieve indicatoren aangevuld met kwalitatieve informatie in functie van realisatie van kinderrechten (presentatie kinderrechtenmonitor 2.0) 
4.    Ontwikkeling van een helder en haalbaar monitoringsproces voor kinderrechten 
5.    Aanbevelingen in functie van het ideaal waar het Vlaams beleid naartoe zou moeten streven, waarbij we onder andere optie 2 en 3 uit het beleidsadvies van KeKi verder concretiseren. 

Kinderrechtenmonitor is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Didier Reynaert

Projectcoördinator extern

Nathalie van Ceulebroeck (AP Hogeschool)

Copromotoren

Stefan Aelbrecht/Ellen Van Vooren, Kenniscentrum Kinderrechten

Projectmedewerkers

Nathalie Van Ceulebroeck, AP Hogeschool, Leen Sebrechts, AP Hogeschool

Looptijd

april 2022 - september 2023

Financier

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Kennis & Beleid  – team Transversaal en Internationaal

Externe organisaties

AP Hogeschool, opleiding Sociaal Werk en Kenniscentrum ISOS
Kenniscentrum Kinderrechten