Facebook Pixel De experts van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective - Hogeschool Gent

Maak kennis met alle experts van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken. Wil je het kernteam leren kennen?

Kristof Uvijn

Veel aandacht voor positie van personen met functionerings­problemen in de samenleving (vanuit een vrijheidsdenken, of vanuit rechtvaardigheid); plaats en de werking van middenveld­organisaties.

mail mij

Annick Verstraete

Toegankelijke hulp- en dienstverlening, onderbescherming, proactief werken, lokaal sociaal beleid en het realiseren van grondrechten, participatieve beleidsvoering, agendasetting en beleidsvoorbereidend werken, bestuurlijke organisatie, sociaal beleid.

mail mij

Fien Van Wolvelaer

Gender, diversiteit en intersectionaliteit. Onderzoek binnen internationale en interculturele contexten, o.a. met mensen met een migratieachtergrond. Participatorisch, co-creatief kwalitatief onderzoek, momenteel expertise aan het opbouwen rond digital storytelling als onderzoeksmethode. Subjectief welbevinden bij kinderen

mail mij

Ilse Goethals

Therapeutische gemeenschappen; drughulpverlening in het algemeen; geïntegreerde hulpverlening; Kwaliteit van leven; ouder worden van mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties; persoonsgerichte ondersteuning; mixed method onderzoek in nationale en internationale contexten.

mail mij

Stefaan De Smet

Ontwikkeling forensische psychiatrische zorg in Vlaanderen; Vermaatschappelijking van de GGZ: impact op competenties zorgverleners in de GGZ - multidisciplinair; Kwaliteit van Leven ouderen in forensische psychiatrische zorg en gevangeniswezen; Multidisciplinair onderzoeksproject over effecten biodiverse zorgtuinen in diverse instellingen

mail mij

Tijs Van Steenberghe

Hulp en recht; burgerschap; diversiteit; ervaringsdeskundigheid; cocreatie; kwalitatieve, participatieve en artistieke onderzoeksmethoden; recovery; sociaal werk, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid; groepswerk/vormingswerk

mail mij

Eva Vens

Participatief onderzoek vanuit vergelijkend perspectief rond ouderdom en veranderende context, overgangsrituelen en samenleven in een veranderende context. Vorming en tentoonstellingen rond dezelfde thema's. Gebruik van narratieve technieken uit antropologie. Kwalitatief onderzoek.

mail mij

Pieter Blomme

Digital storytelling; podcasting.

mail mij

Chris Swerts

Quality of Life; persoonsgerichte ondersteuning van jongeren in een kwetsbare leefsituatie; instrumentontwikkeling; kwaliteit van ondersteunings­praktijken, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie.

mail mij

Jessica De Maeyer

Quality of Life; gebruikersperspectieven en ervaringskennis; co-creatie; outreach en gemeenschapsgerichte ondersteuning; burgerschap; harm reduction en herstel; kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie.

mail mij

Remco Mostert

Kwaliteit van Bestaan; toepassingsmogelijkheden op micro-, meso- en macroniveau; persoonsgerichte ondersteuning en ondersteunings­methodiek; ondersteunings­strategieën.

mail mij

Ielde Vermeir

Quality of Life; inzet ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis; herstel; peer support; co-creatie; cliëntenperspectief in zorg en welzijn; diversiteit; gender.

mail mij

Geertrui Van Vlem

Toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening; eerstelijnshulpverlening; onlinehulpverlening; armoede en sociale ongelijkheid; jongeren; wonen; realiseren van grondrechten.

mail mij

Anne-Mie Engelen

Werken in en met de context. Dit gaat dan over het betrekken van ouders, broers en zussen bij therapie maar ook over het werken met de buurt/de gemeenschap. Internationaal netwerk.

mail mij

Marco Lombardi

Quality of Life outcomes: micro level (how to achieve personal outcomes of a single client or of a Family), meso level (how to improve QOL in an organization and how to implement it in actions improving service delivery), macro level (Policy implementation to achieve QOL). Human Rights implementation; quantitative data analysis; assessment, profiling and reporting; instrument development and adaptation (development, validation and translation)applied behaviour analysis to develop new skills, communication development; autism; inclusive Education.

mail mij

Lien Van Achter

(Kennisdeling van) beleid; diversiteitsbeleid; taalbeleid; zorgbeleid (in onderwijs, ouderenzorg) en ethisch verantwoord beleid; focus inclusie en sociale rechtvaardigheid.Mensgerichte communicatie en focus afstemming/wisselwerking praxis en beleid.

mail mij

Sofie Vindevogel

Diversiteit en transculturele orthopedagogiek; intersectionaliteit; sterktegerichte kaders; systeem & gemeenschapsgerichte kaders; nexus formele - informele ondersteuning; kwalitatief, kwantitatief, mixed-methods onderzoeksdesigns; participatieve en co-creatieve onderzoeksdesigns; internationale onderzoeksprojecten.

mail mij

Joris Van Poucke

Diversiteit; intersectionaliteit; inclusie; buddywerking; participatief onderzoek rond ouderdom, migratie en veranderende samenleving; kwalitatief en co-creatief onderzoek rond afscheidsrituelen en samenleven in een veranderende context; (politieke) filosofie, levensbeschouwing, ethiek en recht; systeemdenken en interdisciplinariteit.

mail mij

Goedele De Nil

Jeugdhulp; connectie werkveld.

mail mij

Hildegard Gobeyn

Integraal werken (zorg en welzijn); interprofessioneel samenwerken; eerstelijnszorg; geïntegreerd breed onthaal (toegankelijkheid/onderbescherming); onderwijs en sociale rechtvaardigheid; samenwerking tussen welzijn en onderwijs.

mail mij

Laura Collijs

Psychosociale thematieken zowel bij jongeren als volwassenen; contextgericht werken.

mail mij

Griet De Nys

Vroegtijdig schoolverlaten; schoolweigering; samenwerking tussen onderwijs en welzijn.

mail mij

Dieter Gryp

Normatieve professionaliteit; beroepsethische aspecten; privacy; discretie; beroepsgeheim; deontologische codes; diversiteit en kruispuntdenken; politiserend en beleidsmatig werken.

mail mij

Didier Reynaert

Mensenrechten (onderbescherming; neofilantropie, kwaliteitsvolle basisvoorzieningen, relatie hulp en recht, gemeenschapsgerichte benadering op mensenrechten, vermaatschappelijking); kinderrechten (kinderarmoede, kindvriendelijk lokaal beleid); sociale rechtvaardigheid; etnografisch onderzoek.

mail mij

Tineke Schiettecat

Armoede (kinderen en gezinnen in armoede, onderbescherming); burgerschap en rechten (lived citizenship-benadering); sociaal-ruimtelijk perspectief; kwalitatief en interpretatief onderzoek; etnografisch onderzoek; life history research; trajectonderzoek.

mail mij

Celine Mertens

Ouderbetrokkenheid; samenwerking tussen onderwijs en welzijn; kwalitatief onderzoek; coaching; materiaalontwikkeling.

mail mij

Mieke Gesquiere

Jeugdhulp; digitale tools; ontwikkeling app in co-creatie met het werkveld; kwalitatief & participatorisch onderzoek in co-creatie.

mail mij

Claudia Claes

Kwaliteit van leven; kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

mail mij

Yvan Houtteman

Participerende observatie antropologie; ervaringsleren in de jeugdhulp; filmeducatie; spirituele/existentiële dimensie binnen de zorg.

mail mij

Katrien De Maegd

Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie; gelijke onderwijskansen; diversiteit en inclusie in functie van de realisatie van kinderrechten.

mail mij

Marie Seghers

Ongelijkheid en onderwijs; onderwijssociologie; diversiteit; relaties ouders-school/ouderparticipatie; transities in onderwijs; samenwerking onderwijs-welzijn; kwalitatief onderzoek.

mail mij

Nathalie Vandenbussche

Bewindvoering in de praktijk.

mail mij

Caroline Vandekinderen

Intersecties van sociale ongelijkheid; analytisch verbinden van theoretische en empirische perspectieven; critical disability studies (inclusief mental health) & feministische theorie; mensenrechten; burgerschap; vormen van democratische kennisproductie; biografische en etnografische onderzoeksbenaderingen.

mail mij

Katrien De Munck

Procesbegeleiding en procesonderzoek in functie van inclusie, participatie, social justice en co-design (in de context van onderwijs, VAPH en drughulpverlening). Focus op ‘professionalisering’, door professionals te ondersteunen om hun eigen praktijk te onderzoeken, om samen tot conceptuele kennis te komen. Focus op ‘co-design’ in functie van participatie creëren, wisselwerking mogelijk te maken, in complexe context. Kwalitatieve onderzoeksmethodes, inclusief arts-based research en voornamelijk de narratieve focus (collective biography, portraiture, auto-etnografie…).

mail mij