Facebook Pixel Toegankelijkheid van basisvoorzieningen - Hogeschool Gent
Foto Toegankelijkheid van basisvoorzieningen

Toegankelijkheid van basisvoorzieningen.

T

Toegankelijkheid van basisvoorzieningen.

Deze onderzoekslijn focust op de toegankelijkheid van basisvoorzieningen om de uitdaging van onderbescherming aan te pakken.

Men bevindt zich in een situatie van onderbescherming als niet alle fundamentele mensenrechten gerealiseerd zijn. Dit komt vaker voor bij mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking. Een cumulatie van deze factoren verhoogt meestal de mate van onderbescherming.

Oorzaken van onderbescherming zijn o.a. een gebrek aan informatie, bureaucratische drempels, moeilijke samenwerking tussen basisvoorzieningen en vage of complexe regelgeving. Als gevolg van onderbescherming kunnen mensen geen gebruik maken van basisvoorzieningen waar ze recht op hebben en raken ze sociaal uitgesloten.

De antwoorden op het probleem van onderbescherming zoeken we o.a. in outreachende  basisvoorzieningen, automatische rechtentoekenning en persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van basisvoorzieningen.

Projecten en resultaten.

Biodivers Zorggroen

TOPPSY

Dit project beoogt de versterking van veerkracht en capaciteit voor transculturele geestelijke gezondheidszorg in het opvangnetwerk voor verzoekers om internationale bescherming.

Biodivers Zorggroen

De wildgroei aan outreachpraktijken

Onderzoek naar de manier waarop we op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreachbeleid kunnen organiseren, gericht op het realiseren van een kwaliteitsvol bestaan voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie?

Biodivers Zorggroen

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

Om tegemoet te komen aan de ondervertegenwoordiging van specifieke jongeren in het georganiseerde vrijetijdsaanbod, gaat dit onderzoek in op hoe jongeren precies hun vrije tijd beleven en welke betekenis deze tijd krijgt binnen hun bredere leefwereld. 

 

Biodivers Zorggroen

Geïntegreerd Breed Onthaal

Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg.

Biodivers Zorggroen

Academie van de eerste lijn 

De Academie van de eerste lijn richt zich op het bouwen van een meer omvattende en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor populaties met matig complexe zorgbehoeften om vermijdbare verslechtering en toenemende complexiteit te voorkomen. 

Biodivers Zorggroen

The Missing Link

Dit project onderzocht de impact van het project de Missing Link (Koning Boudewijnstichting) in het aanpakken van onderbescherming bij jongeren met een vluchtelingenachtergrond.

Biodivers Zorggroen

SUMHIT

Dit project onderzocht de toegankelijkheid van de regionale GGZ-netwerken voor personen met verslavingsproblemen en de zorgnoden van mensen met verslavingsproblemen.

Biodivers Zorggroen

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie. 

In dit project zochten we naar manieren om enerzijds het welzijn van kwetsbare groepen te garanderen en anderzijds de leefbaarheid van de publieke ruimte te bewerkstelligen. 

Biodivers Zorggroen

LiveCity app

In het FAITH project werd een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld ter ondersteuning van individuele begeleidings-gesprekken bij kinderen en jongeren.

Biodivers Zorggroen

Sociale restaurants

Dit project onderzocht de positie van sociale restaurant als een duurzame praktijk in het armoedebestrijdingsbeleid.

Biodivers Zorggroen

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. 

Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.