Facebook Pixel Parkeerreglement - Hogeschool Gent

Parkeerreglement.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de door de Hogeschool Gent beheerde parkeerfaciliteiten (inclusief weginfrastructuur) op de campussen en sites van de Hogeschool Gent, ongeacht het feit of zij er parkeren, stationeren of er laden en lossen. De Wegcode is van toepassing op alle campussen en sites. Een overzicht van de voor de gebruikers toegankelijke parkeerfaciliteiten wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

De Hogeschool Gent beperkt zich ertoe enkel het stationeren van voertuigen toe te laten op de daartoe aangeduide parkeerplaatsen. De Hogeschool Gent is geen bewaarnemer en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele aan de voertuigen die zich op de terreinen van de Hogeschool Gent bevinden.

Artikel 3: Openingstijden parkeerfaciliteiten

Hogeschool Gent beheert verschillende soorten bovengrondse en ondergrondse parkeerfaciliteiten:

 • parkeerfaciliteit met specifieke toegangsrechten
 • parkeerfaciliteit voor personeel
 • parkeerfaciliteit voor studenten
 • zone kort parkeren
 • kiss-and-ridezone
 • parkeerfaciliteit evenementen (specifieke momenten)

De parkeerfaciliteiten kunnen verschillende openingstijden hebben. Het is van belang om de openingstijden van de verschillende parkeerfaciliteiten te respecteren.

Artikel 4: Toegang tot de parkeerfaciliteiten

§1 Toegang tot de parkeerfaciliteiten met voertuigen (uitgezonderd fietsen en bromfietsen) is enkel mogelijk als de gebruiker beschikt over een geldige personeelskaart, studentenkaart, campuskaart dan wel een parkeervignet of een bezoekersbewijs (bijvoorbeeld een uitnodiging) presenteert aan de voorruit.

§2 Toelating tot het gebruik van een parkeerfaciliteit is niet afdwingbaar. M.a.w. een toegangsrecht geeft geen recht om fout te parkeren. Er kan geen parkeerplaats worden opgeëist in geval van ondercapaciteit of bij organisatie van evenementen waarvoor parkeerplaatsen zijn voorbehouden.

§3 LPG-voertuigen zijn niet toegelaten in de ondergrondse parkeerfaciliteiten .

Artikel 5: Gebruik van de parkeerfaciliteiten

§1 Door gebruik te maken van de parkeerfaciliteiten (inclusief weginfrastructuur) verklaart de gebruiker zich formeel akkoord met:

 • de volledige inhoud van dit reglement;
 • het feit dat de Wegcode van toepassing is op de parkeerfaciliteiten (inclusief weginfrastructuur) van de Hogeschool Gent;
 • het feit dat door de Hogeschool Gent aangeduide “bevoegde personen” als bevoegde personen volgens artikel 4 van de Wegcode kunnen optreden op de campussen en sites van de Hogeschool Gent;
 • het feit dat door de Hogeschool Gent aangeduide bevoegde personen volgens de regelgeving van dit reglement aan een takeldienst opdracht kunnen geven om een voertuig te laten verplaatsen (takeldienst);
 • het feit dat de verplaatsing (takeldienst) van voertuigen volgens artikel 4.4 van de Wegcode gebeurt op risico en kosten van de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke persoon (eigenaar voertuig).

§2 De gebruiker van de parkeerfaciliteiten van de Hogeschool Gent moet zich steeds houden aan de Wegcode. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid is de maximum toegelaten snelheid 30 km per uur. Van iedere gebruiker wordt bovendien de nodige voorzichtigheid en respect voor de andere weggebruikers verwacht.

§3 Sommige parkeerfaciliteiten beschikken over een specifiek toegangsregime. Bestuurders die niet beschikken over de nodige toegangsrechten op hun personeelskaart, studentenkaart of campuskaart, maar die door laden en lossen gebruik maken van dergelijke parkeerfaciliteit, dienen na het laden en lossen de parkeerfaciliteit met hun voertuig onverwijld te verlaten.

§4 Op alle parkeerfaciliteiten op de campussen van de Hogeschool Gent is het verboden om voertuigen (uitgezonderd fietsen en bromfietsen) te parkeren:

 • van maandag tot en met zaterdag tussen 1u00 en 6u00;
 • op zon- en feestdagen.

Wanneer een parkeerfaciliteit een kortere openingstijd aangeeft, dient de bestuurder er tijdig voor te zorgen dat het voertuig zich niet meer op de parkeerfaciliteit bevindt om bovenstaande te respecteren.

§5 Bij de “kiss-and-ridezone” is het enkel toegelaten om passagiers af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden.

§6 Bij parkeren in de “zone kort parkeren” dient de aangegeven parkeerduur en toepassingsperiode gerespecteerd te worden. De bestuurder dient zijn parkeerschijf te plaatsen achter de voorruit.

§7 Op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een functiebeperking moet de speciale kaart, zoals aangeduid in artikel 27.4 van de Wegcode, voorgelegd worden. Het ontbreken van de kaart wordt als fout parkeren beschouwd.

§8 Zonder voorafgaande toelating is het verboden om activiteiten te organiseren op de campussen of sites van de Hogeschool Gent. Dit verbod geldt ook voor de parkeerfaciliteiten van de Hogeschool Gent. Dergelijke toelating kan, na ontvangst van een gemotiveerd verzoek, verleend worden door de directeur Facilitair Beheer. De organisatoren van activiteiten moeten steeds alle afval ten gevolge van hun activiteiten opruimen en afvoeren.

§9 Voor bepaalde evenementen kunnen één of meerdere parkeerfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, aangewend worden als een parkeerfaciliteit voor evenementen. De centrale bovengrondse parkeerfaciliteit op de campus Schoonmeersen wordt bij evenementen niet ter beschikking gesteld voor bezoekers behalve bij opendeurdagen, infomomenten en ouderavonden.

Artikel 6: hinderlijk en of fout geparkeerde voertuigen

§1 Het is verboden auto’s te parkeren of fietsen te stallen of in het algemeen een voertuig te plaatsen op andere locaties dan de daartoe aangeduide plaatsen. Het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan één aangeduide plaats wordt eveneens als fout parkeren beschouwd. Het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt, wordt eveneens als fout parkeren beschouwd.

§2 Bij ongeval of ongewild immobiliseren van een voertuig zal de gebruiker onmiddellijk het nodige doen opdat zijn voertuig geen enkele hinder zou vormen voor het normaal verkeer op de campus. Bij een ongeval wordt de directie Facilitair Beheer steeds op de hoogte gebracht via het Hogeschool Gent noodnummer 09/248.88.88. Wanneer een voertuig door ongewild immobiliseren op de parkeerfaciliteit blijft staan op uren wanneer deze normaal leeg dient te zijn, brengt de gebruiker de directie Facilitair Beheer op de hoogte via parkeren@hogent.be.

Artikel 7: maatregelen ter handhaving

§1 De Hogeschool Gent duidt een aantal “bevoegde personen” aan om toe te zien op de naleving van dit reglement. De gebruiker moet zich schikken naar de mondelinge richtlijnen die door deze bevoegde personen gegeven worden.

§2 Er wordt gebruik gemaakt van een database “voertuigen met een overtreding of zware overtreding”. In de database worden de kentekens van de voertuigen met een overtreding of zware overtreding bijgehouden. Jaarlijks bij de start van elk academiejaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe database. Bij de start van elk kalenderjaar wordt de oude database vernietigd.

§3 Voor het beheer van de zone kort parkeren wordt er gebruik gemaakt van een digitaal registratiesysteem. Het registratiesysteem registreert de gebruikte parkeerduur van een voertuig. In geval van een overtreding (of zware overtreding bij herhaling) wordt er een foto genomen van het voertuig. De datum, tijd en locatie van de foto vormen samen met de rapportage van het registratiesysteem de basis voor het vaststellen van de overtreding (of zware overtreding bij herhaling).

§4 Elke overtreding van bovenstaande regels wordt gesanctioneerd door de daartoe aangeduide personen. Bij herhaalde overtredingen of bij een zware overtreding door een personeelslid of door een student wordt eventueel de direct leidinggevende of het departementshoofd op de hoogte gebracht.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “misbruik van toegangsrechten”, een “overtreding” en een “zware overtreding”.

Volgende zijn voorbeelden van “misbruik van toegangsrechten”:

 • met één toegangskaart meerdere voertuigen binnen laten;
 • aansluitend meerijden met een voorliggend voertuig zonder de toegangsbadge aan te bieden aan de slagboom;
 • parkeren na laden en lossen wanneer men voor de betreffende parkeerfaciliteit niet over de nodige toegangsrechten beschikt.

Volgende situaties zijn voorbeelden van een “overtreding”:

 • geen parkeerschijf plaatsen in een zone voor kort parkeren;
 • te lang parkeren in een zone voor kort parkeren;
 • parkeren zonder een parkeervignet op een parkeerfaciliteit waarbij dat vereist is;
 • het voertuig werd zonder toestemming van de directie Facilitair Beheer ‘s nachts of op een zon- of feestdag op de parkeerfaciliteit achtergelaten.

Alle andere overtredingen tegen dit reglement zijn “zware overtredingen”. Volgende situaties zijn niet limitatieve voorbeelden van een “zware overtreding”:

 • een tweede of bijkomende overtreding binnen hetzelfde academiejaar;
 • parkeren op een “kiss-and-ridezone”;
 • parkeren zonder speciale kaart (artikel 27.4 van de Wegcode) op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een functiebeperking;
 • het voertuig is niet geparkeerd binnen een omlijnde parkeerplaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan één aangeduide plaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt;
 • het voertuig hindert of bedreigt de veiligheid of de goede werking van de parkeerfaciliteit;

§5 De bijhorende sancties bestaan uit één of meerdere van de volgende maatregelen: In geval van “misbruik van toegangsrechten”:

 • het ontzeggen van de toegang tot één, meerdere of alle parkeerfaciliteiten van de Hogeschool Gent. De directeur Facilitair Beheer bepaalt in functie van de situatie de omvang (tijd en locatie) van het ontzeggen van toegangsrechten.
 • In geval van een “overtreding”:
 • de bestuurder ontvangt een waarschuwing m.b.t de overtreding en het bericht dat de kentekens van het voertuig werden opgenomen in de database “voertuigen met een overtreding of zware overtreding”. Toekomstige overtredingen worden beschouwd als zware overtredingen.

In geval van een “zware overtreding”:

 • de bestuurder ontvangt een bericht dat de kentekens werden opgenomen in de database “voertuigen met een overtreding of zware overtreding”. Toekomstige overtredingen worden beschouwd als zware overtredingen.
 • het ontzeggen van de toegang tot één, meerdere of alle parkeerfaciliteiten van de Hogeschool Gent. De directeur Facilitair Beheer bepaalt in functie van de situatie de omvang (tijd en locatie) van het ontzeggen van toegangsrechten;
 • het betalen van een administratieve kost ter waarde van 100 euro;
 • in opdracht van de Hogeschool Gent wordt het voertuig weggetakeld. Conform artikel 4.4 van de Wegcode gebeurt de verplaatsing van het voertuig op risico en kosten van de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke persoon (eigenaar voertuig).

§6 In geval een overtreding van dit reglement gepaard gaat met enige vorm van fysieke of verbale agressie, bedreiging of intimidatie vanwege een personeelslid of een student dan wordt dit onverwijld gemeld aan het bevoegde tuchtorgaan en eventueel de politie. Het tuchtorgaan kan desgevallend besluiten om een tuchtprocedure op te starten. In geval een overtreding van dit reglement gepaard gaat met enige vorm van fysieke of verbale, agressie, bedreiging of intimidatie vanwege een derde dan wordt dit onverwijld gemeld aan de politie.

§7 Achtergelaten fietsen en/of fietswrakken worden na aanbrengen van een schriftelijke verwittiging door de directie Facilitair Beheer in bewaring genomen. Ten vroegste één maand na het aanbrengen van de schriftelijke verwittiging worden de betrokken fietsen en/of fietswrakken afgevoerd voor recyclage of vernietiging.

Artikel 8: Afwijkingen

§1 paragraaf 4 van artikel 5 is niet van toepassing op de voorzitter, de algemeen directeur, de directeuren van het Servicecenter, de decanen, de preventieadviseurs, de huisbewaarders alsook niet op de overige medewerkers (intern en extern) die in hoofde van hun functie een permanentieopdracht (veiligheid, techniek, ICT) vervullen.

§2 Zoals voorzien in paragraaf 4 van artikel 5 is het gebruik van de parkeerfaciliteiten s ’nachts en op zon- en feestdagen niet toegelaten. Een toestemming tot afwijking op deze regel kan na gemotiveerd verzoek (dienstopdracht in functie van de Hogeschool Gent of één van haar partners) verleend worden door de directeur Facilitair Beheer. Deze afwijking kan éénmalig of van doorlopende duur zijn en kan individueel of collectief zijn. Opdat de nodige voorzorgen kunnen getroffen worden dient een aanvraag tot afwijking minimaal vijf werkdagen voorgaand aan het gebruik, via het generieke emailadres parkeren@hogent.be, aangevraagd te worden bij de directie Facilitair Beheer.

§3 Zoals voorzien in paragraaf 1 van artikel 6 is het verboden auto’s te parkeren of fietsen te stallen of in het algemeen een voertuig te plaatsen op andere locaties dan de daartoe aangeduide plaatsen. Een toestemming tot afwijking op deze regel kan na gemotiveerd verzoek (dienstopdracht in functie van de Hogeschool Gent of één van haar partners) verleend worden door de directeur Facilitair Beheer. Deze afwijking kan éénmalig of van doorlopende duur zijn en kan individueel of collectief zijn. Opdat de nodige voorzorgen kunnen getroffen worden dient een aanvraag tot afwijking minimaal vijf werkdagen voorgaand aan het gebruik, via het generieke emailadres parkeren@hogent.be, aangevraagd te worden bij de directie Facilitair Beheer.