Facebook Pixel HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn - Hogeschool Gent
Foto HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn

HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn.

H

HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn.

In de Academie Voor De Eerste Lijn bunde­len vier universi­teiten en zes hoge­scholen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste­lijns­zorg in Vlaanderen. HOGENT heeft een rijke expertise uit­gebouwd in de eerste lijn. Op deze pagina vind je een greep uit het aanbod van de onder­zoeks­consortia EQUALITY en 360° Zorg en Welzijn.

T


Toegankelijkheid en onderbescherming.

Mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefomgeving (zoals mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking) bevinden zich vaak in een situatie van onderbescherming. Onderbescherming is een situatie van niet-realisatie van fundamentele mensenrechten waarop mensen wel degelijk aanspraak maken. Oorzaken van onderbescherming zijn onder meer een gebrek aan informatie, gebrekkige samenwerking tussen basisvoorzieningen, complexe regelgeving enzovoort. Het verhogen van de toegankelijkheid van basisvoorzieningen is een manier om onderbescherming aan te pakken en sociale grondrechten te garanderen.

Contact: didier.reynaert@hogent.be

E


Ervaringskennis en vermaatschappelijking.

De verhoogde inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening krijgt mee vorm in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg die aanstuurt op het beroep doen op de eigen krachten en mogelijkheden van zorggebruikers. Zorggebruikers worden aldus niet gezien als passieve ontvangers, maar als mede-actoren en partners in de hulpverlening. Ervaringskennis kan zo een volwaardige plaats krijgen in relatie tot de professionele kennis van hulpverleners en wetenschappelijke kennis in de ondersteuning van mensen in kwetsbare leefsituaties en bijdragen aan inclusief burgerschap.

Contact: jessica.demaeyer@hogent.be

I


Integraal
werken.

Integrale zorg wordt beschouwd als antwoord op de bestaande kloof tussen welzijn en gezondheid. Ondanks het bestaan van verschillende theoretische modellen, zijn professionals en organisaties zoekend hoe deze te vertalen in de dagelijkse praktijk. ‘Integraal werken’ richt zich op het aanbieden van concrete handvatten om bruggen te bouwen tussen welzijn en gezondheid, en om flexibele, naadloze zorg op maat te verwezenlijken.

Contact: hildegard.gobeyn@hogent.be en leen.vanlandschoot@hogent.be

T


Triadisch
werken.

In zorgsituaties zijn vaak drie partijen betrokkenen: de zorgvrager, naasten en/of mantelzorgers en de professionele hulpverlening. We zetten in op onderzoek en methodiekontwikkeling die de samenwerking in deze triade en binnen zorgnetwerken versterkt. We besteden bijzondere aandacht aan het psychosociaal welzijn van mantelzorgers en de ontwikkeling van instrumenten die hun noden in beeld brengt. Binnen 360° Zorg en Welzijn worden ook workshops en opleidingen aangeboden rond dit thema zoals de vierdaagse navorming ‘Mantelzorgcoaches’.

Contact: benedicte.dekoker@hogent.be en deborah.lambotte@hogent.be

V


Vroegdetectie van kwetsbaarheid.

Vroegdetectie focust zich op het aanbieden van hulpmiddelen die het mogelijk maken een publiek ‘at risk’ af te bakenen om vervolgens zowel de professional die al aan huis komt, als andere stakeholders te ondersteunen in het vroegtijdig detecteren van problemen. Het psychosociale welbevinden is een van de uitdagingen in de huidige samenleving, maar bevindt zich onder de radar. Globale screenings bij de totale bevolking zijn om financiële, personele en andere redenen niet mogelijk. We ontwikkelen instrumenten voor de vroegdetectie, met specifieke aandacht voor psychosociale kwetsbaarheid, en bieden ondersteuning voor de toepassing en implementatie van deze instrumenten.

Contact: nico.dewitte@hogent.be en lieve.hoeyberghs@hogent.be

Maak kennis
met onze experten.

HOGENT heeft een rijke expertise uitgebouwd in de eerste lijn. Neem contact op met onze experten voor meer info.

portretfoto Benedicte De Koker

Benedicte De Koker

360° Zorg en Welzijn

stuur een e-mail
portretfoto Jessica De Maeyer

Jessica De Maeyer

EQUALITY

stuur een e-mail
portretfoto Nico De Witte

Nico De Witte

360° Zorg en Welzijn

stuur een e-mail
portretfoto Hildegard Gobeyn

Hildegard Gobeyn

EQUALITY

stuur een e-mail
portretfoto Lieve Hoeyberghs

Lieve Hoeyberghs

360° Zorg en Welzijn

stuur een e-mail
portretfoto Deborah Lambotte

Deborah Lambotte

360° Zorg en Welzijn

stuur een e-mail
portretfoto Didier Reynaert

Didier Reynaert

EQUALITY

stuur een e-mail
portretfoto Leen Van Landschoot

Leen Van Landschoot

360° Zorg en Welzijn

stuur een e-mail

logo academie voor de eerste lijn