Facebook Pixel sodulta - Hogeschool Gent
Foto sodulta

SoDuLTA.

S

SoDuLTA.

Sociale duurzaamheid in de landschaps-en tuinarchitectuur. Onderzoek naar een dialoog in onderwijs en praktijk. 

Landschapsarchitectuur is een discipline tussen natuur en cultuur, en vertaalt die positie in het vormgeven van de ruimte. Duurzaamheid is daarbij één van de centrale kaders die de professional gebruikt in het streven naar een kwalitatieve ruimte. In de praktijk zien we echter dat de vertaling van dat duurzaamheidsdiscours vaak eenzijdig ecologisch is, terwijl duurzaamheid ook andere elementen omvat, niet in het minste sociale duurzaamheid. En hoewel professionals wel degelijk nadenken over ‘het sociale’ (participatie, ontmoeting, ontwerpen voor iedereen, …), wordt dat sociale niet gezien als een onderdeel van een breder streven naar duurzaamheid. Daarnaast wordt dat sociale ook gezien als iets dat vooral in het ontwerp zelf zit, in het finale resultaat, en nog te weinig als iets waar de professional zelf ook deel van uitmaakt, en als iets waar het proces op afgestemd kan worden.


Over het onderzoeksproject.

Het SoDuLTA onderzoeksproject is een discoursanalyse van sociale duurzaamheid in de Vlaamse landschapsarchitectuur. Aan de hand van een grondige literatuurstudie, interviews met professionals in onderwijs en praktijk en een verkenning van enkele ontwerpprocessen, verkent het onderzoek de betekenis van sociale duurzaamheid in de landschapsarchitectuur enerzijds, en de operationalisering ervan in de praktijk en het onderwijs anderzijds.

Uit die diverse verkenningen ontstaan er verschillende resultaten: (1) RANDEN: een overzicht van inspirerende referentieprojecten (van binnen en buiten de discipline) die de sociale grenzen van de landschapsarchitectuur verkennen, (2) SPANNINGSVELDEN: een reeks van stellingen waarbij duidelijk wordt dat er niet één duidelijke houding is ten opzichte van de sociale rollen, maar dat dit een gecontesteerd en te bediscussiëren discours is en (3) SUGGESTIES: mogelijke stappen vooruit, als we van de landschapsarchitectuur een sociaal duurzame discipline willen maken.

Dat vraag dat de landschapsarchitect niet enkel werkt aan een duurzame ontwerp, maar ook reflecteert over hun eigen rol als duurzame ontwerper (identiteit en ideologie), en werkt aan methodes om duurzaam te ontwerpen (dat wil zeggen o.a. inclusief, participatief, bewust van machtsstructuren en bewust van de eigen ideologieën).

Het doel van het onderzoek is het opstarten van een collectieve en zelfkritische dialoog, vanuit de overtuiging dat er via dialoog een sociaal duurzaam bewustzijn zal ontstaan bij de professionals. Een reflex die niet te vatten is in concrete, normatieve regels of handelingskaders, maar die moet groeien vanuit de eigen overtuiging dat aandacht voor sociale duurzaamheid inderdaad noodzakelijk is.

Aan de slag met de onderzoeksresultaten.

Randen.

Een document dat aan de hand van diverse praktijken, bureaus en projecten de randen van de LTA afwandelt, en over die randen durft kijken.

Wanneer is iets nog landschapsarchitectuur, en wanneer wordt het iets anders? Er kan veel bijgeleerd worden over methodologieën, werkvormen, uitkomsten en invalshoeken door ook naar andere beroepen te kijken.

Een ruw referentiedocument met veel inspiratie over wat ‘het sociale’ kan betekenen voor het beroep.

Opgedeeld in (1) Projecten, (2) Publicaties, (3) Initiatieven & Bewegingen, (4) Organisaties & Bureaus & Personen en (5) Utopieën

download document

Spanningsvelden.

Uit de literatuurstudie en interviews met betrekking tot sociale duurzaamheid in de landschapsarchitectuur blijkt dat er geen eenduidig idee bestaat over hoe dit zich vertaalt.

Dit document stelt de verschillende meningen en ideeën scherp rond een aantal concrete spanningsvelden. Er kan veel geleerd worden door gesprek en reflectie over deze spanningsvelden.

Van macht en communicatie tot schoonheid en participatie, dit document toont meteen ook aan dat – hoewel sociale duurzaamheid nooit letterlijk vermeld wordt – er wel degelijk over gereflecteerd wordt – en moet worden.

download document

Suggesties.

Hoewel het finale doel van het onderzoek een dialoog was, en dat het niet de bedoeling is om te komen tot een handelingskader of een normatief kader van wat dan ‘een sociaal duurzame landschapsarchitectuur’ is, kunnen suggesties wel helpen om net die discussie gericht te voeren.

Dit document geeft enkele ideeën mee – voorstellen die gegroeid zijn vanuit de spanningsvelden – om duidelijk te maken hoé de discipline potentiëel meer sociaal duurzaam zou kunnen handelen.

En dat is geen makkelijke opgave, omdat het niet enkel de finale resultaten (ontwerpen) in vraag stelt, maar heel de disciplinaire identiteit, ideologie en ook de manier waarop die ontwerpen tot stand komen.

download document 

 

Dienstverlening. 

 

Ben je geïnteresseerd om bij te leren over wat sociale duurzaamheid betekent voor jou of jouw bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om sociale duurzaamheid te integreren in je werking? Of zou je graag tijd maken om hierover collectief te reflecteren? Vanuit SoDuLTA bieden we verschillende fomules aan:

  • Voor een breder publiek een lezing mogelijk over de betekenis van sociale duurzaamheid en reflecties over subthema’s zoals rechtvaardigheid, inclusie, participatie en de narratieve laag van het landschap.
  • Voor professionele landschapsarchitecten en bureaus die via een interactieve workshop een zelfkritische dialoog voeren om bij te leren over wat sociale duurzaamheid voor hun ontwerppraktijk kan betekenen [in ontwikkeling]
  • Voor beleidsmakers en lokale administraties die sociale duurzaamheid op een effectieve en haalbare manier willen integreren in hun ruimtelijke bestekken [in ontwikkeling]

Geïnteresseerd in één van deze formules? Of wil je samen nadenken over een meer toegepaste vorm van dienstverlening (bv. over een concreet bestek of een concrete opdracht)? Neem vrijblijvend contact op!

 
 

 

Geprikkeld en wil je meer weten? Heb je vragen, opmerkingen of ideeën bij de documenten? Wil je een workshop boeken? We horen het graag!

 
SoDuLTA is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Futures Through Design.