Foto Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking.

S

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen. Enerzijds kiest HOGENT voor een structureel, inclusief diversiteitsbeleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking.

Erkenning.

Om erkend te worden als student met een functiebeperking, moet je in het bezit zijn van de volgende ingevulde attesten die voor jou van toepassing zijn:

 • bewijs van inschrijving VAPH (voor studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • onderzoeksverslag dyslexie of dyscalculie 
 • attesteringsbundel motorische functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel auditieve functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel visuele functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel chronische ziekte (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel autismespectrumstoornis (ingevuld door behandelend psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel AD(H)D (ingevuld door behandelend psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel psychiatrische functiebeperking (ingevuld door behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel stotteren (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel coördinatieontwikkelingsstoornis(ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ticstoornis (ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ontwikkelingsdysfasie (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel overige functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)

Maatregelen aanvragen.

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten.

Je kan deze maatregelen aanvragen aan de hand van het attest dat voor jou van toepassing is.  Het onderwijs- en examenreglement  schrijft voor dat de maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteit.
   
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast.

Het is de faculteit die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

Enkele voorbeelden:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
 • Heb je autisme? Heb je baat bij een afzonderlijk examenlokaal, dan gaan we samen de mogelijkheden na.

Hoe vraag je redelijke aanpassingen op maat aan?

Vul hier het aanmeldingsformulier in (alleen voor reeds ingeschreven studenten, inloggen kan met je HOGENT-account). Daarna wordt contact met je opgenomen om een afspraak om te maken en je aanvraag verder te bespreken. Je dossier wordt pas behandeld als het volledig is en alle nodige documenten werden bezorgd!

De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens na het eerste semester en uiterlijk op 1 mei voor examens na het tweede semester.

Maatregelen voor tussentijdse evaluaties moet je ook tijdig aanvragen.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+  staat voor je klaar. Je kan via dit aanmeldingsformulier individuele begeleiding aanvragen. Meer informatie vind je hier.