Facebook Pixel Reglement voor HOGENT-bibliotheken - Hogeschool Gent

Bibliotheekreglement van HOGENT.

1. Toegang tot de bibliotheken

De toegang tot de bibliotheken is vrij voor iedereen, dat wil zeggen zowel voor personeel en studenten van HOGENT als voor externe bezoekers.

2. Registratie van leners

Personeelsleden en studenten van HOGENT zijn automatisch als leners geregistreerd. Hun personeelskaart of studentenkaart doet ook dienst als bibliotheekkaart en moet bij elke bruikleentransactie voorgelegd kunnen worden.

Studenten en personeelsleden van de Associatie Universiteit Gent genieten dezelfde rechten en kunnen gratis als leners geregistreerd worden. Hetzelfde geldt voor alumni van HOGENT.
Personeelsleden en studenten van andere onderwijsinstellingen, kunnen zich als lener in de bibliotheek van HOGENT laten inschrijven als er hieromtrent een overeenkomst afgesloten werd. Deze inschrijving gebeurt op basis van een geldige identiteitskaart en een geldige personeelskaart of studentenkaart. Het hogeschoolbestuur kan andere groepen structureel toegang verlenen.

Andere externe bibliotheekgebruikers kunnen voor één jaar als lener geregistreerd worden, na goedkeuring en betaling van 15 euro.

Registratie kan als voorwaarde gesteld worden voor het ter plaatse consulteren van bepaalde werken (bv. kostbare werken).

3. Gebruik van infrastructuur en materiaal

De publieke ruimtes in de bibliotheek worden voor educatieve doeleinden gebruikt.  In functie van de noden en de lokale mogelijkheden kan de gedragscode van vestiging tot vestiging, van ruimte tot ruimte en van periode tot periode variëren. Van gebruikers wordt verwacht zich hieraan aan te passen. Gebruikers die storend gedrag vertonen worden verzocht de bibliotheek te verlaten. Eten en drinken is in de bibliotheek verboden.

Werken in open kast zijn vrij raadpleegbaar en kunnen meestal ontleend worden. Tijdschriften kunnen meestal niet ontleend worden.

Bezoekers kunnen, voor educatieve doeleinden, gebruik maken van de computers en audiovisueel en educatief materiaal.

Printers en kopieermachines kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht gerespecteerd worden. Werken die door het bibliotheekpersoneel ongeschikt worden geacht voor het kopiëren, mogen niet gekopieerd worden.

4. Bruikleen

Het lenen van werken is gratis. Een lener mag maximaal 5 werken tegelijk ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. In bepaalde gevallen kan de bibliothecaris autonoom beslissen om een hoger aantal ontleende werken of een langere uitleentermijn toe te laten.
Wie de werken niet tijdig terugbrengt, zal in geen enkele bibliotheek nieuwe ontleningen kunnen doen zolang de ontleende werken niet teruggebracht zijn.

De uitleentermijn kan eenmalig met 3 weken verlengd worden. Verlengen kan online, telefonisch, aan de (zelfuitleen)balie of via e-mail. Een verlenging wordt enkel toegestaan indien het werk door niemand gereserveerd is.

Ieder (uitgeleend) boek kan gereserveerd worden, via e-mail, telefonisch of aan de balie. Zodra het werk aanwezig is, wordt de aanvrager verwittigd per e-mail en krijgt hij 1 week tijd om het werk op te halen.

Voor het lenen van audiovisueel materiaal gelden andere regels, afhankelijk van het soort materiaal.

5. Boetes en aanmaningen

Indien ontleende werken niet binnen de uitleentermijn teruggebracht zijn, wordt een boete van 0,2 euro per ontleend werk per werkdag aangerekend. Indien de werken binnen de 10 werkdagen niet teruggebracht zijn, wordt een aanmaning naar de lener verstuurd. Na 20 werkdagen wordt een tweede aanmaning verstuurd. Indien de lener na 30 werkdagen nog steeds niet gereageerd heeft, kunnen alle wettelijke middelen aangewend worden om het geleende materiaal terug te vorderen of kan de lener aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van het materiaal.

6. Beschadiging, verlies of diefstal

De ontlener blijft verantwoordelijk voor de geleende werken of materialen. Indien ze beschadigd zijn of verloren, moet de lener een door de bibliotheek te bepalen schadevergoeding betalen die kan oplopen tot de vervangwaarde.

Elk geval van diefstal of poging tot diefstal zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Bovendien kan de betrokkene tijdelijk of definitief de toegang tot de bibliotheken van de hogeschool ontzegd worden.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van  persoonlijke bezittingen.

7. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Een gebruiker kan uitleenbare werken die zich in een andere bibliotheek van HOGENT bevinden aanvragen en ontlenen.  Deze dienstverlening is gratis. De aanvrager krijgt 2 weken tijd om het materiaal op te halen.

Interbibliothecair leenverkeer met andere instellingen gebeurt via Impala of bilaterale overeenkomsten.  Deze dienstverlening is gratis voor studenten en personeel van HOGENT.

8. Aanvullende opmerkingen

Dit reglement geldt voor alle bibliotheken van HOGENT. Het kan uitgebreid worden met aanvullende bepalingen van een individuele bibliotheek, voor zover die niet in strijd zijn met dit reglement. In gevallen die niet gedekt worden door dit reglement, ligt het beslissingsrecht bij de bibliothecaris.

Wie de bibliotheek gebruikt, verklaart zich akkoord met het reglement. Dit reglement is steeds raadpleegbaar op de bibliotheekwebsite.

 

September 2018