Facebook Pixel Bijzonder reglement 2020-2021 - Hogeschool Gent

Bijzonder reglement 2020-2021

Algemene bepalingen

Art. 1 Dit bijzonder reglement vult het Onderwijs- en Examenreglement 2020-2021 (hierna OER 20-21) aan en wijzigt diverse bepalingen daarvan. In geval van een tegenstrijdigheid tussen bepalingen van het OER 20-21 en het bijzonder reglement 2020-21 primeert het bijzonder reglement 2020-21.

Art. 2 Om de impact van de huidige crisis met betrekking tot het COVID-19 virus op de organisatie van onderwijs- en evaluatieactiviteiten op te vangen kan door HOGENT worden afgeweken van de met de student gesloten toetredingsovereenkomst zoals beschreven in artikel 1 van het OER 20-21. Deze afwijking kan slechts na raadpleging van de studentenvertegenwoordiging uit het adviesorgaan op opleidingsniveau. De student wordt tijdig van de doorgevoerde wijzigingen op de hoogte gebracht via één of meerdere van de officiële communicatiekanalen.

Art.3 ln opvolging van en in overeenstemming met de door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus kan HOGENT steeds indien nodig de organisatie van de onderwijs- en evaluatieactiviteiten aanpassen. Voor de uitvoering van de in artikel 1 OER beschreven toetredingsovereenkomst wordt een 'digitale aanwezigheid gelijkgesteld met een 'fysieke aanwezigheid.

Examenreglement

Art. 4 ln geval door een combinatie van de in artikel 3 vermelde overheidsmaatregelen en de aard van een opleidingsonderdeel geen tweede examenkans kan worden georganiseerd, zal dit uiterlijk bij bekendmaking van het examenrooster van de eerste examenkans van het opleidingsonderdeel aan de studenten worden gemotiveerd en meegedeeld.

Art. 5 Uitzonderlijk en gemotiveerd kan de student, die kan afstuderen in het huidige academiejaar, zijn tweede examenkans van het opleidingsonderdeel uit het eerste semester in onderling overleg met en mits akkoord van de titularis in de examenperiode op het einde van semester 2 benutten, waarbij het punt pas bekend wordt gemaakt in de examenperiode na het zomerreces van huidig academiejaar.

Art. 6 Een student kan ervoor kiezen ofwel een niet-geslaagd cijfer voor een enkelvoudig of samengesteld opleidingsonderdeel over te dragen naar de volgende examenkans van het huidig academiejaar ofwel een tweede examenkans op te nemen voor het opleidingsonderdeel waarvoor hij niet geslaagd is om alsnog een credit te behalen, indien voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De student kan afstuderen in het academiejaar 2020-2021;
  • De student kan omwille van COVID-19 maatregelen zijn stage en/of bachelorproef niet afronden voor aanvang van de examenperiode na het zomerreces.

lndien de student een niet-geslaagd cijfer voor een enkelvoudig of samengesteld opleidingsonderdeel wenst over te dragen naar de volgende examenkans van het huidig academiejaar, vraagt de student dit schriftelijk aan de studietrajectbegeleider van zijn opleiding voor 10 juli 2021. Het al of niet toestaan van deze uitzondering zal worden afgetoetst aan de deliberatieregels.

Gedragsregels en tucht

Art. 7 Alle in het OER 20-21 opgenomen gedragsregels, tucht- en examentuchtregels, alsook de regels inzake intellectuele eigendom blijven onverminderd gelden en zijn bijgevolg ook van toepassing op onderwijs- en evaluatieactiviteiten die op afstand worden georganiseerd. ln het bijzonder dienen de gedragsregels in de protocollen voor het afleggen van fysieke en digitale examens strikt te worden nageleefd. lnbreuken tegen deze specifieke gedragsregels kunnen aanleiding geven tot tuchtrechtelijke en/of examentuchtrechtelijke vervolging.

Art. 8 Wanneer iemand de logingegevens en paswoord van een ander gebruikt, is er sprake van identiteitsfraude. Elk vermoeden van identiteitsfraude kan aanleiding geven tot een tuchtrechtelijke vervolging. Wanneer iemand zijn logingegevens en paswoord doorgeeft aan een andere persoon met als doel identiteitsfraude, kan men hiervoor eveneens tuchtrechtelijk worden vervolgd.