Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Master in de muziek

Kwalificatie in de muziek
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Muziek en podiumkunsten
Studieomvang in studiepunten: 120
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2026

De opleiding ‘Master of Arts in de muziek’ van Hogeschool Gent | School of Arts – Koninklijk Conservatorium heeft vier afstudeerrichtingen:

- Uitvoerende muziek
- Scheppende muziek
- Muziektheorie/schriftuur
- Instrumentenbouw


De afstudeerrichtingen Uitvoerende muziek en Scheppende muziek hebben elk twee specialisaties:
Uitvoerende muziek - specialisatie klassieke muziek
- specialisatie jazz/pop
Scheppende muziek - specialisatie compositie
- specialisatie muziekproductie
De opleiding ‘Master of Arts in de muziek’
- verstrekt competentiegericht onderwijs dat focust op de ontplooiing van excellente en veelzijdig opererende muziekkunstenaars, die zelfstandig een oorspronkelijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de kunsten;
-stimuleert de beoefening en de ontwikkeling van actuele muziek; de kennis van de traditie en de hedendaagse concepten binnen het kunstenveld vormen hiervoor de grondslag. Er wordt ruime aandacht besteed aan grensverleggende muzikale gebeurtenissen en creaties die zich situeren in de periferie van het kunstenveld;
- streeft ernaar dat de studenten zich bewust worden van hun plaats in de samenleving, van hun positie als kunstenaar en van de context van hun creaties en uitvoeringen;
- verheldert door onderzoek reflexief en experimenteel de manier waarop kunst tot stand komt, verkent mogelijkheden en toont de beslissingsprocessen. Haar onderwijs is verweven met het onderzoek en met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten;
- zoekt samenwerking met andere opleidingen, kunstvormen en/of wetenschappelijke disciplines en stimuleert studenten en docenten om actief deel te nemen aan internationale samenwerking en uitwisseling;
- wil haar verwezenlijkingen op de eigen en op externe podia delen met een ruim publiek van specialisten en leken;
- vormt in de specifieke lerarenopleiding gedreven en deskundige kunstpedagogen, die door onderwijsstages en sociaalartistieke projecten hun vakdidactische, onderwijskundige en pedagogische kennis en inzichten tot persoonlijke competenties ontwikkelen;
- koestert de unieke afstudeerrichtingen muziekproductie en instrumentenbouw
- biedt aan buitenlandse studenten een Engelstalige Master aan


Het werkveld waarvoor wordt opgeleid, van kunstenaars in het algemeen en van musici in het bijzonder is een zeer beweeglijk werkveld. De participanten eraan zijn in sterke mate bepalend hoe het eruit ziet. Het beroepenveld van musici is versnipperd. We vermelden onder andere: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent en leraar.

De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.

De afgestudeerden van alle afstudeerrichtingen en specialisaties, zijn in staat om:
- de eigen artistieke verwezenlijkingen en opvattingen m.b.t. hun vakgebied en die van anderen, te analyseren, te duiden en te beoordelen, in een ruime historische en eigentijdse culturele en artistieke context te situeren en te duiden
- een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf op te zetten en in stand te houden
- daadwerkelijk blijk te geven om zich diepgaander te ontplooien in het vakgebied
- blijk te geven van de wens om opdrachten binnen de eigen discipline te verwerven
- leiding te geven en/of samen te werken tijdens het artistiek proces

De afgestudeerden, Master of Arts in Muziek, afstudeerrichting scheppende muziek, zijn bovendien in staat om:
- zich, vanuit eigen artistieke visie en aanvoelen, op een persoonlijke en artistiek hoogstaande manier muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen
- een eigen effectieve methode voor muziekonderzoek, muziekproductie of muziekcompositie te kiezen of te ontwikkelen en toe te passen
- blijk te geven van de wens om compositie of muziekproductie opdrachten te verwerven en te realiseren.

De afgestudeerden, Master of Arts in de muziek, afstudeerrichting uitvoerende muziek, zijn bovendien in staat om:
- de eigen artistieke visie en het eigen muzikaal aanvoelen uit te drukken door een persoonlijke en artistiek hoogstaande instrumentale muziekvertolking
- als solisten, in ensembles of in een orkest artistiek hoogstaande muziek uit te voeren
- een eigen effectieve methode voor muziekonderzoek, voor de realisatie van muziekuitvoeringen te kiezen of te ontwikkelen en toe te passen

De afgestudeerden, Master of Arts in de muziek, afstudeerrichting instrumentenbouw, zijn bovendien in staat om:
- vanuit een persoonlijke artistieke visie een artistiek concept te ontwikkelen om een hoogstaand muziekinstrument te bouwen
- zelfstandig onderzoek te verrichten op het niveau van een beginnend kunstenaar/instrumentenbouwer

De afgestudeerden, Master of Arts in de muziek, afstudeerrichting muziektheorie/schriftuur, zijn bovendien in staat om:
- blijk te geven van voldoende praxis en zijn bekwaam om creatieve oplossingen te vinden voor complexe en actuele muziektheoretische probleemstellingen en kan deze met de daartoe geëigende middelen vorm geven en zowel mondeling als schriftelijk verwoorden
- hun eigen visie te analyseren en te situeren in de culturele actualiteit; zij kunnen deze desgewenst verfijnen en bijsturen
- een eigen effectieve methode voor onderzoek te kiezen of te ontwikkelen en deze toe te passen
- vaardig te informeren en te communiceren omtrent ideeën, problemen en oplossingen met de onderscheiden groepen uit hun werkveld

De Master of Arts (MA) in de muziek sluit aan op de Bachelor of Arts (BA) in de muziek en heeft toegang tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Arts in de hedendaagse muziek (MnM)
- Master of Science in Conflict and Development (MnM)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)
- Specifieke lerarenopleiding: muziek


Terug