Facebook Pixel Fondsenwerving in België: een analyse rond fondsenwerving - Hogeschool Gent
Foto Fondsenwerving in België: een analyse rond fondsenwerving

Fondsenwerving in België.

F

Fondsenwerving in België.

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties grotendeels afhankelijk van externe middelen.

Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties. Dit onderzoek focust op deze laatste bron van inkomsten. Fondsenwerving wordt in dit onderzoek hoofdzakelijk beperkt tot het werven van vrijwillige bijdragen van particulieren in de vorm van geld. Maar ook andere aspecten (werven bij bedrijven, enz.) krijgen de nodige aandacht, omdat ze ontegensprekelijk deel uitmaken van een fondsenwervingsstrategie. 

Net als in veel West-Europese landen halen Belgische non-profitorganisaties hun inkomsten vooral uit overheidssubsidies. Maar die overheidssubsidies komen in het gedrang en de bestaansonzekerheid van de sector groeit. Het aantal organisaties dat te kampen heeft met dalende overheidssubsidies blijft bovendien nog stijgen. Organisaties zijn zich er wel van bewust dat ze hun inkomstenbronnen beter moeten diversifiëren.

Het belang van private schenkingen stijgt en daardoor wordt een professionele aanpak van fondsenwerving noodzakelijk. Het potentieel van private fondsenwerving is nog niet erkend in West-Europese landen en fondsenwerving moet nog een gevestigde traditie worden. Toch is het voor non-profitorganisaties van groot belang om een duidelijke en professionele fondsenwervingsstrategie uit te werken.

Onderzoek naar dergelijke private fondsenwerving in België is vrij beperkt. Het bestaande onderzoek is vooral gericht op de geefzijde van fondsenwerving. De marketing- of organisatiezijde bleef tot nu toe onderbelicht. Vanuit marketingstandpunt is er nochtans nood aan onderzoek dat organisaties kan helpen hun fondsenwerving te professionaliseren. Een eerste stap is een duidelijk beeld scheppen van hoe organisaties in België aan fondsenwerving doen.

In 2014 werd aan de HoGent een enquête afgenomen bij 630 verantwoordelijken voor fondsenwerving. 85% van hen gaf aan over te weinig knowhow en ervaring te beschikken wat betreft fondsenwerving.

Fondsenwerving in België: een analyse

Met het generalistische en exploratieve onderzoek ‘Fondsenwerving in België: een analyse’ wil HOGENT de vele facetten van fondsenwerving in België in kaart brengen. De doelstellingen en onderzoeksvragen zijn:

  • In hoeverre wordt particuliere fondsenwerving in België professioneel aangepakt in de structuur en cultuur van de organisaties?
  • In hoeverre gaat men strategisch om met particuliere fondsenwerving?
  • Welke marketingtechnieken worden ingezet om particuliere fondsen te werven en in welke mate zijn ze succesvol? d. Welke knelpunten en (opleidings)behoeften ervaren de Belgische fondsenwervers?

Interesse in meer onderzoeksresultaten? Download gratis de publicatie via deze link of bestel een gedrukt exemplaar voor 30 euro via onderzoek.fondsenwerving@hogent.be.