Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN

Afbeelding Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

Individuele maatregelen?

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. Je kan deze maatregelen aanvragen op basis van een geattesteerde functiebeperking, een attest "bijzonder statuut‟, om medische redenen of in geval van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

Het onderwijs- en examenreglement schrijft voor dat de maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

  • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
  • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
  • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
  • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast

Het is de faculteit die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De aanvraag van examenmaatregelen gebeurt steeds voor aanvang van de evaluatie. De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens van het eerste semester en uiterlijk op 1 mei voor examens van het tweede semester.

De aanvraagprocedure

Je kan individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen aanvragen op basis van een bijzonder statuut, medische redenen of in geval van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

Vul dit aanmeldingsformulier in. Daarna wordt contact met je opgenomen voor een afspraak om je verdere aanvraag te bespreken.
Opgelet: je dossier wordt pas behandeld als het volledig is en alle documenten bezorgd werden!

Aanvraag op basis van uitzonderlijke
sociale of individuele omstandigheden

bewijsstuk ter rechtvaardiging en medisch attest

Statuut werkstudent

De drie decretale voorwaarden om een werkstudent te zijn:

  • De student moet in het bezit zijn van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van tenminste 80 uur per maand OF in het bezit zijn van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk.
  • De student is nog niet in het bezit van een tweedecyclusdiploma of masterdiploma.
  • Het betreft een inschrijving in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod.

Opgelet: om een werkstudent te zijn moet de student voldoen aan alle drie deze voorwaarden!

Medische redenen

Medisch attest


Maatregelen aanvragen op basis van een functiebeperking

Om te kunnen nagaan of jouw situatie in aanmerking komt voor individuele maatregelen, heeft de studentenbegeleider+ (SB+) een attest van je functiebeperking nodig. Hij/zij kan je uitleggen hoe en waar je zo een attest kan krijgen. Op deze webpagina zetten we alles alvast op een rijtje.